Шацьк і Вло­да­ва об’єд­ну­ю­ться за­ра­ди куль­ту­ри

Мі­ста на­пи­шуть спіль­ний про­ект на ко­шти Єв­ро­со­ю­зу

Den (Ukrainian) - - День України -

Спіль­ний про­ект на ко­шти Єв­ро­со­ю­зу до­мо­ви­ли­ся на­пи­са­ти во­лин­ське мі­сте­чко Шацьк та йо­го мі­сто-пар­тнер Вло­да­ва у Поль­щі. Крім пред­став­ни­ків мі­сце­вої вла­ди з обох бо­ків участь в обго­во­рен­ні май­бу­тніх про­е­ктів бра­ла і ди­ре­ктор ша­цько­го мі­сько­го бу­дин­ку куль­ту­ри Ні­на Ви­ро­вич. Ке­ру­ю­чи ан­сам­блем «Мо­ло­ди­чки», во­на не один раз по­бу­ва­ла у Поль­щі, «Мо­ло­ди­чок» із Ша­цька за­про­шу­ють у Вло­да­ву та ін­ші при­кор­дон­ні поль­ські мі­сте­чка на всі фе­сти­ва­лі, кон­кур­си і офі­цій­ні свя­та. Ли­ше у цьо­му ро­ці ша­ча­ни да­ли 15 кон­цер­тів поль­сько­му гля­да­чу, ма­ю­чи про­гра­му і поль­ською, і укра­їн­ською мо­ва­ми: від фоль­кло­ру — до естра­ди.

Ра­йон­ний бу­ди­нок куль­ту­ри у Ша­цьку по­тре­бує ре­кон­стру­кції, ву­ли­чної сце­ни та ву­ли­чно­го озву­че­н­ня ма­со­вих куль­тур­них за­хо­дів. Вло­дав­ча­ни ж хо­чуть обла­шту­ва­ти у мі­сті ам­фі­те­атр. Про­е­кти за ко­шти Єв­ро­со­ю­зу і пе­ред­ба­ча­ють спів­пра­цю та спів­фі­на-нсу­ва­н­ня, а сам Єв­ро­со­юз мо­же ви­ді­ли­ти і до 90 від­со­тків вар­то­сті про­е­кту. Ні­на Ви­ро­вич ка­же, що у Вло­да­ві та нав­ко­ли­шніх поль­ських се­лах вже є чи­ма­ло об’єктів, спо­ру­дже­них чи від­ре­став­ро­ва­них за ко­шти Єв­ро­со­ю­зу. Во­ли­ня­ни ж мо­жуть спо­ді­ва­ти­ся ли­ше на се­бе і на пар­тнер­ське спів­ро­бі­тни­цтво. «Ди­вом» во­на на­зи­ває ре­монт (на­віть ре­став­ра­цію) мі­сько­го бу­дин­ку куль­ту­ри, який очо­лює. Сце­на на­га­ду­ва­ла вже кла­ві­ші, які пру­жи­ни­ли під но­га­ми і по­гро­жу­ва­ли ски­ну­ти то­го, хто тут ішов, із се­бе, у кри­ти­чно­му ста­ні був і гля­да­цький зал. Ні­на Фе­до­рів­на при­зна­є­ться, що одно­го ра­зу му­си­ла... обма­ну­ти по­ля­ків, які про­си­ли по­ка­за­ти їм при­мі­ще­н­ня, в яко­му пра­цю­ють зна­ме­ни­ті «Мо­ло­ди­чки» і які да­ють по 60 кон­цер­тів у рік. Ска­за­ла, що вже про­їха­ли... Ре­монт мі­сько­го бу­дин­ку куль­ту­ри по­обі­цяв зро­би­ти за ко­шти мі­сько­го бю­дже­ту те­пе­рі­шній ша­цький се­ли­щний го­ло­ва Сер­гій Він­ні­чук, і обі­цян­ки до­три­мав, ко­шти бу­ли ви­ді­ле­ні. Бла­го­дій­ний фонд «Па­трі­о­ти Во­ли­ні» за­ку­пив но­ві стіль­ці, ін­ший фонд по­обі­цяв озву­чу­валь­ну апа­ра­ту­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.