Жи­т­тя пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції

У Хер­со­ні обго­во­рю­ва­ти­муть ідеї для са­мо­ре­а­лі­за­ції уча­сни­ків АТО

Den (Ukrainian) - - День України -

4ли­сто­па­да в ма­ло­му за­лі Хер­сон­ської мі­ської ра­ди від­бу­де­ться від­кри­та дис­ку­сія, яку ор­га­ні­зо­ву­ють ІРЦ «Пра­во­вий про­стір», Хер­сон­ське ре­гіо­наль­не від­ді­ле­н­ня Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни, Хер­сон­ський обла­сний центр до­по­мо­ги уча­сни­кам АТО при ОДА у спів­пра­ці з ГО « Ін­сти­тут ми­ру і по­ро­зу­мі­н­ня». На за­хід за­про­шу­ють де­мо­бі­лі­зо­ва­них во­ї­нів АТО, пред­став­ни­ків ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, дер­жав­ної вла­ди, ор­га­ні­за­цій гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, ЗМІ та всіх за­ці­кав­ле­них осіб. Ме­та зу­стрі­чі — пред­став­ле­н­ня й обго­во­ре­н­ня до­сві­ду гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій із Хар­ків­ської, Ки­їв­ської, Ми­ко­ла­їв­ської, Оде­ської, Сум­ської та Хер- сон­ської обла­стей за те­мою «По­вер­не­н­ня до мир­но­го жи­т­тя пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції. Обмін успі­шним до­сві­дом в Укра­ї­ні».

Зокре­ма, мо­ва пі­де про два ва­жли­вих на­прям­ки для де­мо­бі­лі­зо­ва­них вій­сько­вих. Це вла­сне пра­це­вла­шту­ва­н­ня ( ін­стру­мен­ти, по­шук ре­сур­сів і дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня) та со­ці­аль­ний за­хист (пра­во­ва і пси­хо­ло­гі­чна до­по­мо­га). Як по­ясни­ла в ко­мен­та­рі «Дню» пред­став­ни­ця «Пра­во­во­го про­сто­ру» Ан­на Мар­ти­нюк, у за­хо­ді ві­зьмуть участь чи­ма­ло де­мо­бі­лі­зо­ва­них вій­сько­вих, у то­му чи­слі з ра­йо­нів обла­сті.

«Ми хо­че­мо по­ді­ли­ти­ся успі­шним до­сві­дом са­мо­ре­а­лі­за­ції вій­сько­вих пі­сля уча­сті в АТО, які вже по­ча­ли свою спра­ву в ін­ших ре­гіо­нах, — го­во­рить Ан­на. — Для цьо­го за­лу­чи­ли ком­пе­тен­тних спі­ке­рів: це і юри­сти, і пред­став­ни­ки вла­ди, і ко­ли­шні вій­сько­ві, які вла­сне й роз­ка­жуть свої істо­рії. Вза­га­лі, цей за­хід пла­ну­є­ться як старт мас­шта­бні­шо­го про­е­кту у фор­ма­ті бі­зне­с­шко­ли для вій­сько­вих. Для її про­ве­де­н­ня ми го­то­ві за­лу­чи­ти до­нор­ські ко­шти, але так са­мо хо­ті­ли б ма­ти під­трим­ку й від мі­сце­вої вла­ди. То­му не­дар­ма про­во­ди­мо цю зу­стріч у мі­ській ра­ді. Хо­че­мо по­ба­чи­ти, на­скіль­ки за­тре­бу­ва­ною бу­де ця те­ма для вла­ди й ці­льо­вої ау­ди­то­рії — вій­сько­вих, а да­лі вже фор­му­ва­ти пла­ни на най­ближ­че май­бу­тнє».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.