Ур­су­ла фон дер Ля­єн: Єв­ро­па має змі­цни­ти обо­ро­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Гла­ва ні­ме­цько­го мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Ур­су­ла фон дер Ля­єн за­яви­ла, що єв­ро­пей­ці по­вин­ні змі­цни­ти обо­рон­ні зу­си­л­ля, не­за­ле­жно від­ре­зуль­та­ту­пре­зи­дент­ськи­хви­бо­рі­ву­США,на­пи­са­ла­во­на­у­стат­ті­для­га­зе­тні­ме­цько­ї­ме­ре­жі­RedaktionsNetzwerk Deutschlands. «Бай­ду­же, хто ви­грає: США не по­вер­ну­ться до ста­рої ро­лі», — на­го­ло­си­ла фон дер Ля єн. За її сло­ва­ми, транс­на­ціо­наль­ний те­рор, кри­за бі­жен­ців, си­ту­а­ція в Си­рії, Укра­ї­ні й Іра­ку ви­ма­га­ють біль­шої уча­сті со­ю­зни­ків США. Зокре­ма, Єв­ро­па має до­кла­сти зу­силь, щоб лі­кві­ду­ва­ти умо­ви для ви­ни­кне­н­ня те­ро­ри­зму в кри­зо­вих ре­гіо­нах Афри­ки і во­дно­час по­дба­ти про вста­нов­ле­н­ня там ста­біль­но­сті. Крім то­го, фон дер Ля­єн на­го­ло­си­ла, що НАТО за­ли­ша­є­ться най­ва­жли­ві­шою га­ран­ті­єю то­го, що єв­ро­пей­ці ма­ти­муть змо­гу жи­ти віль­но і в без­пе­ці.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.