У Чор­но­го­рії — най­біль­ші в істо­рії кра­ї­ни на­вча­н­ня НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Чор­но­го­рія при­ймає вій­сько­ві на­вча­н­ня НАТО, в яких бе­руть участь 680 уча­сни­ків, 32 кра­ї­ни Альян­су та пар­тнер­ські кра­ї­ни. Вій­сько­ві від­пра­цьо­ву­ють ре­а­гу­ва­н­ня на сти­хій­ні ли­ха, ка­та­стро­фи та лі­кві­да­цію на­слід­ків по­ве­ней. За­сту­пник прем’ єр- мі­ні­стра Чор­но­го­рії Ду­шко Мар­ко­вич на­звав най­біль­ші в істо­рії Чор­но­го­рії на­вча­н­ня НАТО «ве­ли­ким мо­мен- том для кра­ї­ни» і на­го­ло­сив, що за кіль­ка мі­ся­ців Чор­но­го­рія роз­ра­хо­вує за­крі­пи­ти своє член­ство в ор­га­ні­за­ції. На­вча­н­ня НАТО про­хо­дять за два ти­жні пі­сля зри­ву по­тен­цій­ної спро­би держ­пе­ре­во­ро­ту в день ви­бо­рів 16 жов­тня. Чи­нов­ни­ки Чор­но­го­рії ствер­джу­ва­ли, що до ін­ци­ден­ту бу­ла при­че­тна Ро­сія, яка хо­че пе­ре­шко­ди­ти на­мі­рам всту­пи­ти до НАТО.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.