Ігор До­дон де­за­ву­ю­вав за­яву що­до при­на­ле­жно­сті Кри­му Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кан­ди­дат на пост пре­зи­ден­та Мол­до­ви Ігор До­дон на­звав спе­ку­ля­ці­я­ми твер­дже­н­ня про те, що він ні­би то на­звав Крим ча­сти­ною Ро­сії. «Де-фа­кто, Крим за­раз є ча­сти­ною Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, юри­ди­чно цей факт не ви­зна­ний За­хо­дом і біль­ші­стю кра­їн. І я не знаю, чи бу­де ви­зна­ний в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му. Як вчи­нить До­дон­пре­зи­дент — ви­знає чи ні? Тут над­то ба­га­то ри­зи­ків», — ска­зав Ігор До­дон в ін­терв’ю ра­діо­стан­ції «Віль­на Єв­ро­па». За ти­ждень до пер­шо­го ту­ру пре­зи­дент­ських ви- бо­рів кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти від Пар­тії со­ці­а­лі­стів Ігор До­дон, від­по­від­а­ю­чи на пи­та­н­ня, ко­му на­ле­жить Крим, одно­зна­чно ска­зав — «Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції», а від­по­від­а­ти на уто­чню­ю­чі пи­та­н­ня від­мо­вив­ся. На­га­да­є­мо, що у пер­шо­му ту­рі ви­бо­рів у Мол­до­ві про­ро­сій­ський кан­ди­дат Ігор До­дон на­брав 48,23% го­ло­сів, а єди­ний кан­ди­дат від про єв­ро­пей­ської опо­зи­ції Майя Сан­ду — 38,42%. Дру­гий тур пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Мол­до­ві прой­де 13 ли­сто­па­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.