Кри­ве дзер­ка­ло су­ча­сної істо­рії

У Крем­лі роз­ра­хо­ву­ють при­ще­пи­ти на­се­лен­ню пси­хо­ло­гію фор­те­ці в обло­зі

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Бо­рис СОКОЛОВ, про­фе­сор Мо­сква

УРо­сії по­тур­бу­ва­лись про не­об­хі­дність ви­кла­да­н­ня шко­ля­рам най­но­ві­тні­шої істо­рії, вклю­ча­ю­чи по­дії, пов’яза­ні з при­єд­на­н­ням до Ро­сії Кри­му і вій­ною на Дон­ба­сі. По­ки що шкіль­на про­гра­ма до­во­дить ви­клад істо­рії Ро­сії ли­ше до 2008 ро­ку, за­хо­плю­ю­чи ли­ше вій­ну з Гру­зі­єю. А ось те­пер на се­мі­на­рі « Стра­те­гія май­бу­тньо­го» са­мі шко­ля­рі ні­би­то за­про­по­ну­ва­ли про­во­ди­ти уро­ки про су­ча­сну істо­рію Ро­сії, і го­ло­ва Ра­ди фе­де­ра­ції Ва­лен­ти­на Ма­тві­єн­ко цю ідею пов­ні­стю під­три­ма­ла.

Зна­ю­чи ро­сій­ські ре­а­лії, мо­жна не сум­ні­ва­ти­ся, що ініціатива аж ні­як не йти­ме зни­зу, тоб­то від шко­ля­рів і вчи­те­лів. Про­сто но­вий мі­ністр осві­ти й адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та під ви­гля­дом по­ба­жань ши­ро­ких шкіль­них мас пе­ре­ві­ря­ють ре­а­кцію на мо­жли­ве впро­ва­дже­н­ня уро­ків істо­рії остан­ніх ро­ків як усе­ре­ди­ні Ро­сії, так і осо­бли­во за її ме­жа­ми. Ви­яв­ля­є­ться, вже існує дер­жав­ний про­ект «Урок су­ча­сної істо­рії Ро­сії». Як ствер­джує йо­го ке­рів­ник Ста­ні­слав Не­вє­ров, ту­ди не­о­дмін­но по­вин­ні увійти і Крим, і Дон­бас, і Си­рія, і сан­кції з кон­тр­сан­кці­я­ми: «На­се­ле­н­ня не ро­зу­міє, чо­му ми цьо­го не зро­би­ли, чо­му з Кри­мом це ста­ло­ся, а з те­ри­то­рі­єю пів­ден­но­го схо­ду Укра­ї­ни цьо­го не ста­ло­ся. У лю­дей пи­та­н­ня, від­по­від­но, їм тре­ба істо­ри­чно по­ясни­ти і роз­по­ві­сти, які те­ри- то­рії, ко­му, що і так да­лі. Шко­ла на сьо­го­дні по­ясни­ти цьо­го не мо­же че­рез осві­тні стан­дар­ти, то­му що в стан­дар­тах цьо­го не­має, а під­ру­чник за­кін­чу­є­ться 2008-м ро­ком. Учи­те­лі, гру­бо ка­жу­чи, про­сті оби­ва­те­лі, які так са­мо, як і ді­ти, вми­ка­ють пер­ший ка­нал — «Рос­сию» і ві­рять у те, що ба­чать там, вми­ка­ють ка­нал більш опо­зи­цій­ний — і ві­рять то­му, що там. І у них у го­ло­ві по­чи­на­є­ться сум­бур, ка­ша, й у ре­зуль­та­ті сфор­му­ва­ти якусь вла­сну дум­ку не­мо­жли­во» (http://novosti.dn.ua/news/26250 0-v-rossyy-na-urokakh-ystoryyrasskazhut-svoyu-versyyu-sobytyyv-krymu-y-na-donbasse).

Що­до опо­зи­цій­них ка­на­лів Не­вє­ров пе­ре­гнув! Єди­ний опо­зи­цій­ний ка­нал « Дождь » має мі­зер­ну ау­ди­то­рію. От­же, на пра­кти­ці у шко­ля­ра за­ли­ша­є­ться ви­бір між « Рос­си­ей » і Пер­вым ка­на­лом, а там жо­дних роз­бі­жно­стей у пи­та­н­нях Кри­му і Дон­ба­су не спо­сте­рі­га­є­ться.

Що ж, у ро­сій­ських шко­ля­рів є за­кон­не пра­во зна­ти, що від­бу­ва­є­ться з їхньою кра­ї­ною остан­ні­ми ро­ка­ми, як і чо­му Ро­сія ане­ксу­ва­ла Крим, чо­му ро­сій­ські вій­сько­во­слу­жбов­ці і до­бро­воль­ці во­ю­ють на Дон­ба­сі і в Си­рії. Ко­ли-не­будь усе це ста­не ба­га­тю­щим ма­те­рі­а­лом для на­ціо­наль­но­го по­ка­я­н­ня. До­бре, якщо шко­ля­рі ді­зна­ю­ться, як у Кри­му з’ яви­ли­ся ро­сій­ські « зе­ле­ні чо­ло­ві­чки » , як во­ни при­кри­ва­ли­ся жін­ка­ми і ді­тьми, як ор­га­ні­зо­ву­ва­ли ре­фе­рен­дум під ду­ла­ми ав­то­ма- тів. Ді­зна­ю­ться про те, на­скіль­ки за­кон­ним був та­кий ре­фе­рен­дум з то­чки зо­ру між­на­ро­дно­го пра­ва. Ді­зна­ю­ться, який чу­до­вий ре­жим Ха­фе­за Аса­да за­хи­ща­ють у Си­рії ро­сій­ські льо­тчи­ки і спе­цна­зів­ці. Ді­зна­ю­ться про по­дви­ги і до­лю «Бе­тма­на » , « Мо­то­ро­ли » , « Гі­ві » та ін­ших ге­ро­їв « рус­ско­го мі­ра » на Дон­ба­сі. За­ми­сля­ться про те, хто ж збив ма­лай­зій­ський «Бо­їнг» над Дон­ба­сом. І роз­мір­ку­ють про те, чо­му ра­птом у пер­шо­му пів­річ­чі 2015 ро­ку смер­тність у Ро­сії, яка ра­ні­ше не­у­хиль­но зни­жу­ва­ла­ся кіль­ка ро­ків по­спіль, під­ско­чи­ла аж на 26,2 тис. осіб, щоб уже в тре­тьо­му квар­та­лі по­вер­ну­ти­ся до ко­ли­шньо­го зни­же­н­ня, що три­ває й до­ни­ні. І спро­бу­ють ви­зна­чи­ти, які епі­де­мії, зем­ле­тру­си, по­ве­ні та ін­ші сти­хій­ні ли­ха, окрім вій­ни на Дон­ба­сі, пе­ре­жи­ла Ро­сія в 2014— 2015 ро­ках. А за­ра­зом роз­мір­ку­ють над тим, що та­ке вій­сько­ві зло­чи­ни і яку від­по­від­аль­ність не­се за них кра­ї­на- агре­сор та її на­род. Ось ли­шень по­ді­бних че­сних шкіль­них уро­ків ро­сій­ської істо­рії нам до­ве­де­ться че­ка­ти ще ду­же дов­го.

Те, що пла­ну­є­ться за­раз у Ро­сії під ви­гля­дом « уро­ків су­ча­сної істо­рії » , яв­но бу­де ви­три­ма­но в сти­лі­сти­ці со­лов­йов­сько- ки­се­льов­ско­го те­ле­ба­че­н­ня, у ду­сі га­сел « крим­наш » , « пом­сти­мо­ся за ро­зіп’ ятих ді­тей Слов’ ян­ська » , « ро­сій­ської ве­сни » і до­по­мо­ги «ро­сій­ським бра­там» на Дон­ба­сі » і « за­кон­но­му уря­ду » в Си-

рії. А та­кож у ду­сі бо­роть­би про­ти «бан­де­рів­ців» в Укра­ї­ні й «аме­ри­кан­ської ге­ге­мо­нії » у всьо­му сві­ті. За­о­дно зби­ра­ю­ться роз­по­ві­сти про сві­тле май­бу­тнє Ро­сії під ке­рів­ни­цтвом Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на і в ре­зуль­та­ті здій­сне­н­ня йо­го про­гра­ми «Стра­те­гія 2020». Не­да­рем­но про­е­ктом за­йма­є­ться се­кре­тар ко­мі­сії з ін­фор­ма­цій­но­го су­про­во­ду дер­жав­ної по­лі­ти­ки Ра­ди при пре­зи­ден­ті Ан­дрій Ху­до­лє­єв. Ду­же ско­ро по­ді­бни­ми уро­ка­ми « в екс­пе­ри­мен­таль­но­му по­ряд­ку» зби­ра­ю­ться оща­сли­ви­ти вчи­те­лів і шко­ля­рів Іва­нов­ської, Ле­нін­град­ської, Том­ської, Тю­мен­ської обла­стей, Кам­ча­тки, Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рі ї, Кри­му і Мо­скви.

Якщо екс­пе­ри­мент ви­зна­ють вда­лим, то уро­ки су­ча­сної істо­рії в обов’ яз­ко­во­му по­ряд­ку вве­дуть у всіх шко­лах Ро­сії. Мо­жна не сум­ні­ва­ти­ся, щ ота­кі уро­ки про­во­ди­ти­му­ться в дер­жа-вно­шо-ві­ні­сти­чно­му і ксе­но­фоб­сько­му ду­сі, з пов­ним ви­прав­да­н­ням по­лі­ти­ки пре­зи­ден­та Пу­ті­на, щоб він не зро­бив за­ра­зі в май­бу­тньо­му. І всі ля ко­ди с кре­ди­ту­ва­ти­ме­ться як ро­сій­ська опо­зи­ція, яка ви­йшла на Бо­ло­тну пло­щу, так і Єв­ро­май­дан в Укра­ї­ні. А тим учи­те­лям, які від­мов­ля­ться транс­лю­ва­ти на уро­ках крем­лів­ську про­па­ган­ду і при­ще­плю­ва­ти ді­тям не­на­висть до су­сі­дніх на­ро­дів, до­ве­де­ться роз­про­ща­ти­ся з мі­сцем.

Ясна річ, по­ді­бне тра­кту­ва­н­ня су­ча­сної істо­рії ( а ін­шо­го тра­кту­ва­н­ня за Пу­ті­на не бу­де) ви­кли­че сер­йо­зну не­вдо­во­ле­ність з бо­ку су­сі­дів Ро­сії. Але твор­ців « уро­ків су­ча­сної істо­рії» це ані­скіль­ки не хви­лює. Во­ни, як і Кремль, ді­ють за « ста­рим до­брим » прин­ци­пом: не­хай не­на­ви­дять, аби бо­я­ли­ся. Ду­маю, що по­ді­бні уро­ки по­вин­ні бу­дуть зокре­ма де­мон­стру­ва­ти Укра­ї­ні й ін­шим пост­ра­дян­ським дер­жа­вам, що від­но­си­ни пу­тін­ської Ро­сії з ни­ми бу­ду­ва­ти­му­ться за прин­ци­пом: « ты ви­но­ват ли­шь тем, что хо­че­тся мне ку­шать » . Ді­тям до­во­ди­ти­муть, що Ро­сія хо­че з усі­ма су­сі­да­ми дру­жи­ти, а які з них не хо­чуть із Ро­сі­єю дру­жи­ти, то тих аме­ри­кан­ці на­цько­ву­ють. І ще шко­ля­рам на­пев­но до­во­ди­ти­муть, що всі на­ро­ди ко­ли­шньо­го СРСР тіль­ки й мрі­ють про те, як би возз’єд­на­ти­ся з Ро­сі­єю у но­вий брат­ський Со­юз, та цій мрії не да­ють здій­сни­ти­ся під­ку­пні по­лі­ти­ки, ку­пле­ні За­хо­дом.

За умов, ко­ли в мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня ро­сі­ян сфор­му­є­ться по­ді­бна кар­ти­на сві­ту, їм ду­же важ­ко бу­де на­ла­го­джу­ва­ти діа­лог з на­ро­да­ми су­сі­дніх кра­їн. Але в Крем­лі якраз і роз­ра­хо­ву­ють при­ще­пи­ти на­се­лен­ню пси­хо­ло­гію фор­те­ці в обло­зі. Не­хай не про діа­лог із « бан­де­рів­ця­ми » ду­ма­ють, а ба­тька­пре­зи­ден­та слу­ха­ють! І то­ді жо­дно­го Май­да­ну в Ро­сії не ста­не­ться!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.