Хі­ти Deep Purple від рок-ле­ген­ди Йє­на Гіл­ла­на — 11 ли­сто­па­да, Па­лац «Укра­ї­на»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Роз­по­чне­ться ве­чір із ви­сту­пу гур­ту Papa Le Gбl, який «ро­зі­гріє» пу­блі­ку, а по­тім на сце­ну ви­йде ві­до­мий ан­глій­ський рок- во­ка­ліст, ком­по­зи­тор та ав­тор пі­сень Deep Purple Йєн Гіл­лан. Спів­ак пред­ста­вить у Ки­є­ві шоу, де ра­зом із ним ви­сту­плять му­зи­кан­ти Don Airey Band та Ки­їв­сько­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру­під ору­дою Сті­ве­на Бен­тлі-Клей­на. У про­гра­мі про­зву­чать та­кі хі­ти, як Smoke on the Water, Black Night, Perfect Stranger, Fireball, Machine Head, Who Do We Think We Are та ін. На­га­да­є­мо, Й. Гіл­лан упро­довж сво­єї ба­га­то­лі­тньої кар’єри був уча­сни­ком ба­га­тьох рі­зних гур­тів, най­ві­до­мі­ші з яких — Black Sabbath та Gillan. Спів­ак про­сла­вив­ся ви­ко­на­н­ням пар­тії Ісу­са Хри­ста у зна­ме­ни­тій рок-опе­рі Ен­дрю Ллойд Веб­бе­ра Jesus Christ Superstar («Ісус Хри­стос — су­пер­зір­ка»). Цей твір став кла­си­кою сві­то­вої му­зи­ки. Та­кож він зі­грав роль Чарль­за Дар­ві­на в за­пи­су Bolland and Bolland «Darwin — The Evolution». Йєн Гіл­лан має по­ту­жний го­лос ши­ро­ко­го ді­а­па­зо­ну. У роз­кві­ті сво­єї кар’єри він міг бра­ти но­ту«до» тре­тьої окта­ви! Йо­го та­лант гру­дно­го спів­у­най­кра­ще пред­став­ле­ний в аль­бо­мах Deep Purple 1970—1973-х ро­ків. Рок-му­зи­кант дві­чі ви­сту­пав ра­зом зі сла­ве­тним Лу­ча­но Па­ва­рот­ті. За­хват слу­ха­чів ви­кли­ка­ло їхнє спіль­не ви­ко­на­н­ня арії Nessun Dorma. Ни­ні Гіл­лан актив­но га­стро­лює, дає ан­шла­го­ві кон­цер­ти в най­пре­сти­жні­ших за­лах сві­ту(тіль­ки за ми­ну­лий рік він пред­ста­вив 48 шо­ув рі­зних кра­ї­нах).

ФОТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ГАСТРОЛЕЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.