«Гні­здо гор­ли­ці» — з 10 ли­сто­па­да в на­ціо­наль­но­му кі­но­про­ка­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

Со­ці­альн-удра­му­про емі­гран­тів — укра­їн­ських жі­нок-за­ро­бі­тча­нок ре­жи­сер Та­рас Тка­чен­ко зняв за ре­аль­ни­ми по­ді­я­ми. Стрі­чка «Гні­здо гор­ли­ці» ста­ла сен­са­ці­єю Оде­сько­го між­на­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю 2016 ро­куі на­го­ро­дже­на «Зо­ло­тим Дю­ком» як най­кра­щий укра­їн­ський фільм. Го­лов­на ге­ро­ї­ня їде до Іта­лії на за­ро­бі­тки і че­рез де­який час по­вер­та­є­ться на Бу­ко­ви­ну. Там на неї че­ка­ють чо­ло­вік та донь­ка... Да­ри­на (цю роль грає ві­до­ма актри­са те­а­труі кі­но Рим­ма Зю­бі­на) пра­цю­ва­ла в іта­лій­ській ро­ди­ні, де до­гля­да­ла за ста­рою синь­йо­рою. Жи­т­тя бу­ло б не­стер­пним, як­би не її син Алес­сан­дро (Ма­у­ро Чі­прі­а­ні). У ко­жно­го з ге­ро­їв — своє ми­ну­ле, яке не від­пу­скає, але те­пло й щи­рість ва­блять їх одне до одно­го... Так скла­ло­ся, що Да­ри­ні пі­сля по­вер­не­н­ня на Ба­тьків­щи­ну­до чо­ло­ві­ка (то бу­ла оста­н­ня роль по­пу­ляр­но­го ар­ти­ста Ві­та­лія Лі­не­цько­го) до­ве­де­ться зро­би­ти не­про­стий ви­бір між жи­т­тям, яким во­на жи­ла ра­ні­ше, і тим, яке при­ве­зла з со­бою... У кар­ти­ні та­кож зні­ма­ли­ся: Лі­на Бер­нар­ді, На­та­лія Ва­сько, Сіль­вія Ру­бі­но, Оле­ксан­дра Си­зо­нен­ко та ін.

ФОТО НАДАНО КІНОЦЕНТРОМ «КИ­ЇВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.