«Бій з тін­ню» — 12 ли­сто­па­да, те­атр «Су­зір’я»

Den (Ukrainian) - - Культура -

В осно­ві мо­но­ви­ста­ви ле­жить ро­ман одно­го з най­ви­зна­чні­ших серб­ських пи­сьмен­ни­ків Дра­ґо­сла­ва Ми­ха­ї­ло­ви­ча « Ко­ли цві­ли гар­бу­зи » , який на Ба­тьків­щи­ні ав­то­ра ви­зна­но ше­дев­ром. Цей твір був пе­ре­кла­де­ний ба­га­тьма мо­ва­ми сві­ту, а го­лов­ний ге­рой пси­хо­ло­гі­чно силь­но­го ро­ма­ну, бо­ксер Лю­ба Сре­те­но­вич, став куль­то­вим обра­зом май­же кіль­кох по­ко­лінь чи­та­чів. Йо­го спо­відь (Лю­ба мсти­ться сво­є­му­ко­ли­шнь-ому­і­до­лу­Сто­ле Апа­шу­за зґвал­ту­ва­н­ня рі­дної се­стри та її са­мо­губ­ство) — це са­мо­зви­ну­ва­че­н­ня та са­мо­за­хист, і че­рез ви­зна­н­ня вла­сної про­ви­ни є своє­рі­дним мо­раль­ним очи­ще­н­ням від грі­ха, на­слід­ком чо­го ви­яви­ла­ся втра­та Ба­тьків­щи­ни... По­ста­вив ви­ста­ву­зна­ний ре­жи­сер Оле­ксій Ку­жель­ний (він та­кож є ав­то­ром сце­но­гра­фії), а го­лов­ну­роль грає Во­ло­ди­мир Го­ло­сняк, яко­му­вда­ло­ся від­шу­ка­ти рі­зні актор­ські бар­ви, що­би пе­ре­да­ти тон­ку­грань між прав­дою та крив­дою. «Бій з тін­ню» є пер­шою спро­бою сце­ні­чно­го про­чи­та­н­ня ро­ма­ну«Ко­ли цві­ли гар­бу­зи» Ми­ха­ї­ло­ви­ча в Укра­ї­ні.

ФОТО АН­ДРІЯ НАУМЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.