Усе, що «ру­ха­є­ться» – для пе­ре­ве­зень

Мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри обі­цяє не­за­ба­ром пред­ста­ви­ти гро­мад­сько­сті но­ву стра­те­гію роз­ви­тку га­лу­зі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«Ми на­си­чу­є­мо си­сте­му які­сни­ми лю­дьми, які по­вин­ні її змі­ни­ти, — за­явив жур­на­лі­стам, роз­по­від­а­ю­чи про но­ву стра­те­гію га­лу­зі, мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Оме­лян і до­дав, — змі­ни­ти до­ко­рін­но і ство­ри­ти но­ву си­сте­му».

■ З йо­го слів, ста­ра стра­те­гія, ство­ре­на ще 2010 ро­ку, — це до­ро­га в ні­ку­ди. Но­ва стра­те­гія опра­цьо­ву­є­ться за­раз із між­на­ро­дни­ми екс­пер­та­ми, і не­за­ба­ром від­бу­де­ться її пер­ше пу­блі­чне слу­ха­н­ня.

■ « Ми ро­зу­мі­є­мо, що стра­те­гії ва­жли­ві, як до­ро­го­вка­зи » , — на­го­ло­шує мі­ністр і тут та­ки при­га­дує свою роз­мо­ву з фа­хів­ця­ми із Ні­меч­чи­ни, у яких він спи­тав, на­скіль­ки їм вда­ло­ся ви­ко­на­ти їхню стра­те­гію. «Во­ни скром­но опу­сти­ли очі й ска­за­ли, що на 50 від­со­тків», — за­ува­жив він, за­зна­чив­ши, що в укра­їн­ських ре­а­лі­ях та­ке ви­ко­на­н­ня бу­ло б успі­хом.

■ Роз­кри­ва­ю­чи най­го­лов­ні­ші пун­кти стра­те­гії, мі­ністр, зокре­ма, на­го­ло­сив, що в ро­бо­ті апа­ра­ту має бу­ти мі­ні­мум опе­ра­цій, чим ні­ве­лю­є­ться ко­ру­пція і усу­ва­є­ться са­ма її не­об­хі­дність для то­го, щоб гвин­ти­ки дер­жав­но­го ме­ха­ні­зму кру­ти­ли­ся швид­ше і спри­я­ли за­про­ва­джен­ню ін­но­ва­цій.

■ «Ми зро­би­ли низ­ку кро­ків на по­лі­ти­чно­му рів­ні, які по­вер­ну­ли Укра­ї­ну на Шов­ко­вий шлях, — про­дов­жу­вав мі­ністр. — А 2015 ро­ку, ко­ли ми тіль­ки по­чи­на­ли го­во­ри­ти про це, на­віть ки­тай­ці нас від­мов­ля­ли: вже пі­зно, бо Шов­ко­вий шлях вже пі­шов повз Укра­ї­ну — у вас не­має жо­дних шан­сів. Те­пер Ки­тай по­лі­ти­чно вже ви­знав, що Укра­ї­на — це ін­те­граль­на ча­сти­на ве­ли­ко­го еко­но­мі­чно­го по­ясу — Шов­ко­во­го шля­ху».

■ У нас та­кож є над­ці­ка­вий на­прям — на кра­ї­ни Пер­ської за­то­ки че­рез Іран, роз­по­від­ає Оме­лян. Є й ба­га­то ін­ших. Це — цен­траль­на та схі­дна Єв­ро­па, Скан­ди­на­вія — пів­ні­чна Єв­ро­па, де на­ша кра­ї­на по пра­ву мо­же кон­ку­ру­ва­ти за швид­кі­стю, які­стю і де­ше­ви­зною по­слуг, на­го­ло­шує мі­ністр. «Для цьо­го нам на­справ­ді тре­ба зро­би­ти ду­же ма­ло — на­ве­сти лад усе­ре­ди­ні кра­ї­ни», — за­зна­чив він.

■ Го­ло­ва прав­лі­н­ня ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» Вой­цех Бал­чун, схо­же, на да­но­му ета­пі са­ме цим і опі­ку­є­ться. Він ді­ли­ться сво­ї­ми по­гля­да­ми на те, якою має бу­ти бі­знес-мо­дель йо­го, най­біль­шо­го в кра­ї­ні, під­при­єм­ства. «Ця мо­дель ха­ра­ктер­на для ве­ли­ких на­ціо­наль­них за­лі­зниць, які ма­ють тра­ди­ції кіль­кох де­ся­тків, чи й біль­ше, ро­ків, — на­го­ло­сив до­свід­че­ний ке­рів­ник, ві­до­мий сво­ї­ми до­ся­гне­н­ня­ми у сфе­рі управ­лі­н­ня ве­ли­ки­ми під­при­єм­ства­ми. — Тож уря­ди зав­жди ма­ють що­до та­ких ве­ли­ких опе­ра­то­рів ди­ле­ми: як сфор­му­ва­ти їхню бі­знес-стру­кту­ру. Як пра­ви­ло, ван­та­жні пе­ре­ве­зе­н­ня ма­ють бу­ти ви­со­ко­при­бу­тко­ви­ми. Па­са­жир­ські пе­ре­ве­зе­н­ня тіль­ки час­тко­во при­бу­тко­ві. Бо во­ни є ще й ре­а­лі­за­ці­єю пу­блі­чної мі­сії».

■ То­му, го­во­ря­чи про не­об­хі­дну «Укр­за­лі­зни­ці» ре­стру­кту­ри­за­цію, Бал­чун від­зна­чив, що не мо­жна за­сто­су­ва­ти та­ку про­сту мо­дель, як від­ді­ле­н­ня ван­та­жних пе­ре­ве­зень від па­са­жир­ських, вклю­ча­ю­чи при­мі­ські, які на­справ­ді ге­не­ру­ють ве­ли­че­зні зби­тки. Да­є­ться взна­ки, за сло­ва­ми Бал­чу­на, ще й ду­же ши­ро­ка си­сте­ма пільг на пе­ре­ве­зе­н­ня. У всіх кра­ї­нах, до­дає він, та­ка си­сте­ма до­ту­є­ться дер­жа­вою. Те ж са­ме має бу­ти й у нас: ми по­вин­ні отри­му­ва­ти ком­пен­са­цію від дер­жав­но­го бю­дже­ту або від са­мов­ря­ду­ва­н­ня, вва­жає він. А та­кож вка­зує, що «Укр­за­лі­зни­ця » по­тер­пає від зро­ста­н­ня по­да­тку на зем­лю, то­ді як дер­жа­ва і са­мов­ря­ду­ва­н­ня що­ро­ку змен­шу­ють свої ви­тра­ти на ком­пен­са­цію пе­ре­ве­зень піль­го­ви­ків. Цьо­го ро­ку бу­ло по­кри­то ли­ше де­кіль­ка від­со­тків та­ких пе­ре­ве­зень, від­зна­чає топ-ме­не­джер.

■ «Ці на­ші зби­тки пе­ре­кри­ва­ю­ться за ра­ху­нок ван­та­жних пе­ре­ве­зень», — до­дав він і роз­по­вів, яким чи­ном має на­мір по­лі­пшу­ва­ти еко­но­мі­ку ком­па­нії — шля­хом під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті го­спо­да­рю­ва­н­ня, зни­же­н­ня ви­трат, бо­роть­би про­ти па­то­ло­гій — ве­ли­че­зних мас­шта­бів ко­ру­пції. Про остан­ній на­прям ска­зав зов­сім не для то­го, щоб по­тра­пи­ти у го­лов­ний ни­ні­шній укра­їн­ський тренд. Але про це — ниж­че.

■ Якщо нам вда­сться ре­а­лі­зу­ва­ти про­гра­му, яку ми під­го­ту­ва­ли — там кіль­ка со­тень іні­ці­а­тив — то це до­зво­лить нам про­фі­нан­су­ва­ти без­пре­це­ден­тну в істо­рії «Укр­за­лі­зни­ці» про­гра­му від­нов­ле­н­ня ру­хо­мо­го скла­ду — і для ван­та­жно­го, і для па­са­жир­сько­го. Сьо­го­дні « Укр­за­лі­зни­ці» — і про це го­во­рять всі на­ші клі­єн­ти — кри­ти­чно не ви­ста­чає ва­го­нів. Де­хто на­віть го­во­рить: при­йшов Бал­чун, і не ста­ло ва­го­нів...».

■ Фа­хі­вець де­мон­струє ді­а­гра­ми, які свід­чать про те, що кіль­кість ван­та­жних ва­го­нів по­слі­дов­но па­да­ла з 2000 ро­ку, бо «Укр­за­лі­зни­ця» не від­нов­лю­ва­ла ру­хо­мо­го скла­ду. Та­ка ж си­ту­а­ція бу­ла й у пер­шо­му пів­річ­чі цьо­го ро­ку. Окрім то­го, що бу­ло за­ни­же­но фі­нан­со­вий план що­до від­нов­ле­н­ня ру­хо­мо­го скла­ду, він ще й не ви­ко­ну­вав­ся: за пів­річ­чя бу­ло від­ре­мон­то­ва­но ли­ше 18 ло­ко­мо­ти­вів. Тро­хи кра­ще з ва­го­на­ми, але усі ко­шти на ре­мон­ти бу­ли ви­ко­ри­ста­ні вже у пер­шо­му пів­річ­чі.

■ І тут при­йшов Бал­чун з сво­єю ко­ман­дою. « Ми про­ве­ли ана­ліз і ухва­ли­ли рі­ше­н­ня: за будь-яку ці­ну на­ро­щу­ва­ти кіль­кість ва­го­нів, щоб вря­ту­ва­ти си­ту­а­цію, яку на 100 від­со­тків не мо­жна бу­ло вря­ту­ва­ти, — ви­знає ке­рів­ник і зно­ву де­мон­струє ді­а­гра­му: — Як­би ми не від­ре­а­гу­ва­ли, то відбулося б ота­ке стрім­ке па­ді­н­ня. Ми до­да­тко­во ви­тра­ти­ли пра­кти­чно два мі­льяр­ди гри­вень на ре­мон­ти (по­над пе­ред­ба­че­не у фін­пла­ні) та на ін­ве­сти­ції у ру­хо­мий склад».

■ Бал­чун ду­же по­спі­шав на лі­так і, ма­буть, то­му не мав мо­жли­во­сті зу­пи­ня­ти­ся на ба­га­тьох ін­ших де­та­лях. Та бу­кваль­но за день ви­клав де­які з них на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.