На кор­до­ні ажі­о­таж

Юрист — про те, хто має пра­во на зни­же­ні акци­зи на роз­ми­тне­н­ня ав­то і як ним ско­ри­ста­ти­ся

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ли­ше за пів­то­ра мі­ся­ця дії зни­же­них ста­вок акци­зно­го збо­ру на роз­ми­тне­н­ня б/в ав­то­мо­бі­лів в Укра­ї­ну бу­ло вве­зе­но по­над 6 ти­сяч ім­порт­них ав­то. Сьо­го­дні це чи­сло, при­пу­ска­ють екс­пер­ти, вже по­дво­ї­лось. Укра­їн­ці хо­чуть всти­гну­ти ку­пи­ти со­бі іно­мар­ку і ско­ри­ста­ти­ся пра­вом на отри­ма­н­ня «по­да­тко­вих пільг».

На­га­да­є­мо, зни­же­ні став­ки акци­зу на ми­тне оформ­ле­н­ня вві­зних б/в ав­то­мо­бі­лів по­ча­ли ді­я­ти з 1 сер­пня 2016 ро­ку. І про­дов­жа­ться ці піль­ги до 31 гру­дня 2018 ро­ку. Ро­змір акци­зу, який по­ви­нен бу­де за­пла­ти­ти но­вий вла­сник іно­мар­ки при пе­ре­ти­ні укра­їн­сько­го кор­до­ну, за­ле­жить від об’єму дви­гу­на вві­зно­го ав­то­мо­бі­ля. На­при­клад, як уже пи­сав «День», для роз­ми­тне­н­ня ав­то­мо­бі­ля з одно­лі­тро­вим дви­гу­ном тре­ба бу­де за­пла­ти­ти 63 єв­ро акци­зно­го по­да­тку за­мість 1761, для оформ­ле­н­ня дво­лі­тро­во­го ав­то — 534 за­мість 4882 єв­ро.

«Пра­во на отри­ма­н­ня пільг, тоб­то спла­ту акци­зно­го по­да­тку згі­дно зі зни­же­ни­ми став­ка­ми при вве­зен­ні ужи­ва­них ав­то­мо­бі­лів, не за­ле­жить від суб’єкта вве­зе­н­ня, ним мо­же бу­ти як фі­зи­чна осо­ба, так і під­при­єм­ство. Єди­ні обме­же­н­ня — та­ке вве­зе­н­ня має бу­ти пер­шим за остан­ній рік, а ав­то­мо­біль має бу­ти ви­пу­ще­ний не ра­ні­ше 1 сі­чня 2010 ро­ку. За­кон та­кож не по­ши­рю­є­ться на ав­то­мо­бі­лі, ви­пу­ще­ні або вве­зе­ні з те­ри­то­рії дер­жа­ви-агре­со­ра або тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Укра­ї­ни » , — по­яснює стар­ший юрист ЮК«Але­ксє­єв, Бо­яр­чу­ков і пар­тне­ри» Ін­на РУДНИК.

До ре­чі, за сло­ва­ми юри­ста, ввез­ти ав­то­мо­біль мо­жна як осо­би­сто, так і упов­но­ва­жи­ти ін­шу осо­бу шля­хом ви­да­чі їй до­ру­че­н­ня від сво­го іме­ні.

«На­при­клад, ви не зна­є­тесь на ав­то­мо­бі­лях, але ба­жа­є­те при­дба­ти вже ви­ко­ри­сто­ву­ва­не ав­то у Поль­щі. Ваш друг, ав­то­ме­ха­нік, їде до Поль­щі, ку­пує ав­то на вас за до­ру­че­н­ням і вво­зить йо­го на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. По­ку­пцем є ви. І обме­же­н­ня на по­ку­пку не біль­ше одно­го ав­то­мо­бі­ля на рік діє й для вас. Про­те за­кон про­пи­са­ний та­ким чи­ном, що й «ав­то­ме­ха­нік за до­ру­че­н­ням» біль­ше не змо­же ввез­ти ав­то для се­бе або ін­ших осіб упро­довж цьо­го са­мо­го ро­ку. Та­ким чи­ном за­ко­но­да­вець уне­мо­жлив­лює роз­ви­ток рин­ку по­се­ре­дни­ків», — го­во­рить Рудник.

При цьо­му, якщо укра­ї­нець ви­рі­шить про­да­ти ав­то, вве­зе­не за зни­же­ни­ми акци­за­ми, упро­довж ро­ку з мо­мен­ту йо­го по­ку­пки, йо­му до­ве­де­ться допла­ти­ти акциз за зви­чай­ни­ми став­ка­ми.

Рудник по­пе­ре­джає по­тен­цій­них по­ку­пців іно­ма­рок, що при пе­ре­ти­ні кор­до­ну Укра­ї­ни гро­ма­дя­нин мо­же ма­ти при со­бі гро­ші в екві­ва­лен­ті не біль­ше 10 000 єв­ро. Якщо ав­то­мо­біль ко­штує, на­при­клад, 15 000 єв­ро, при ви­їзді не­об­хі­дно за­де­кла­ру­ва­ти всю су­му (15 000) і на­да­ти до­ку­мен­ти, які під­твер­джу­ють зня­т­тя з ра­хун­ків у бан­ках су­ми, що пе­ре­ви­щує вста­нов­ле­ну, тоб­то 5 000 єв­ро. Крім то­го, в кра­ї­ні про­дав­ця мо­жуть ді­я­ти свої обме­же­н­ня що­до вве­зе­н­ня ва­лю­тних ко­штів, про які слід ді­зна­ти­ся за­зда­ле­гідь. За­зви­чай та­ка ін­фор­ма­ція роз­мі­ще­на на сай­тах по­сольств, то­му з до­сту­пом до неї про­блем бу­ти не по­вин­но.

Юрист та­кож під­кре­слює, що жо­дних до­да­тко­вих до­ку­мен­тів при пе­ре­ти­ні кор­до­ну для отри­ма­н­ня піль­ги на­да­ва­ти не по­трі­бно. Став­ки по­да­тку ді­ють ав­то­ма­ти­чно, якщо ав­то­мо­біль під­хо­дить під ви­ще­опи­са­ні кри­те­рії (вік, пер­ша по­ку­пка за рік, кра­ї­на-ви­ро­бник). Та­ким чи­ном уся не­об­хі­дна ін­фор­ма­ція по­вин­на під­твер­джу­ва­ти­ся на­да­ни­ми ми­тни­кам до­ку­мен­та­ми. Так, до­ку­мен­том, що під­твер­джує кра­ї­ну по­хо­дже­н­ня, мо­же бу­ти сер­ти­фі­кат про по­хо­дже­н­ня то­ва­ру або, на­при­клад, но­та­рі­аль­но за­ві­ре­ний до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу, що мі­стить пи­сьмо­ву за­яву про­дав­ця про кра­ї­ну-ви­ро­бни­ка.

«Ро­зми­тни­ти ав­то­мо­біль не­об­хі­дно упро­довж 10 днів. На 11-й день уже до­ве­де­ться за­пла­ти­ти штраф у роз­мі­рі 170 грн, з 12-го по 20-й день (роз­ми­тне­н­ня упро­довж 30 днів) — 3400 грн, якщо зво­лі­ка­ти ще дов­ше, штраф ста­но­ви­ти­ме 8500 грн. Упро­довж 10 днів від мо­мен­ту роз­ми­тне­н­ня ав­то­мо­біль слід по­ста­ви­ти на облік. Не­до­три­ма­н­ня цьо­го пра­ви­ла при­зво­дить до на­кла­де­н­ня штра­фу у роз­мі­рі 170 грн, при по­втор­но­му по­ру­шен­ні — 255 грн або 30-40 го­дин гро­мад­ських ро­біт. Крім то­го, на цей час транс­порт­ний за­сіб мо­же бу­ти ви­лу­че­но. На­яв­ність по­ва­жних при­чин, на­при­клад, хво­ро­ба, не впли­ва­ють на на­яв­ність пра­во­по­ру­ше­н­ня, але мо­жуть пом’якши­ти за­сто­со­ва­ну сан­кцію», — під­кре­слює Рудник.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.