Стер­ти куль­тур­ну пам’ятку за одну ніч

Чо­му «да­чу До­кса» в Оде­сі зне­сли ціл­ком ле­галь­но і чи мо­жна вря­ту­ва­ти ін­ші бу­дів­лі без охо­рон­но­го ста­ту­су — екс­пер­ти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія БЕЗВОЗЮК, Оде­са

Да­чу До­кса», один із най­ста­рі­ших ма­є­тків оде­ської Ар­ка­дії, бу­ло зне­се­но в ніч з п’ятни­ці на су­бо­ту. На мі­сці зруй­но­ва­но­го бу­дин­ку го­ту­ю­ться до зве­де­н­ня ба­га­то­по­вер­хів­ки: крім са­мої бу­дів­лі зне­се­ні ще йде­ре­ва, що ро­сли нав­ко­ло. Мі­сце­ва вла­да від­по­від­ає, що «да­ча До­кса» зна­хо­ди­ла­ся на те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го са­на­то­рію «Дру­жба», йу­сі три бу­ді­вель­ні май­дан­чи­ки на цій те­ри­то­рії ма­ють до­звіл на про­ве­де­н­ня під­го­тов­чих ро­біт. А най­го­лов­ні­ше — са­ма бу­дів­ля не бу­ла пам’яткою ар­хі­те­кту­ри.

Про мо­жли­вість зне­се­н­ня спо­ру­ди по­пе­ре­джа­ли низ­ка оде­ських ЗМІ та гро­мад­ських ді­я­чів. На сво­їй­сто­рін­ці в «Фейс­бу­ці» кра­є­зна­вець Оле­ксандр Ба­біч пи­сав: «Да­ча До­кса — остан­нійз осо­бня­ків Га­га­рин­сько­го пла­то Оде­си. Дня­ми йо­го зне­суть і на йо­го мі­сці збу­ду­ють чер­го­ву ви­со­тку «Ге­фе­сту». І пе­ре­тво­ри­ться Ар­ка­дія на най­більш мер­зен­ний спаль­ний­рай он Оде­си. Ди­ха­ти по­ку­пці «елі­тної не­ру­хо­мо­сті» бу­дуть вла­сни­ми ви­хло­па­ми».

Удень 28 жов­тня, пе­ред са­мим зне­се­н­ням бу­дів­лі, очіль­ник Оде­ської обла­сті Ми­хе­їл Са­а­ка­шві­лі під­пи­сав роз­по­ря­дже­н­ня про за­хо­ди що­до збе­ре­же­н­ня « да­чі До­кса», однак це не до­по­мо­гло її вря­ту­ва­ти.

За­бу­до­вою те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го са­на­то­рію за­йма­є­ться бу­ді­вель­на ком­па­нія «Ге­фест», вла­сни­ком яко­го є Пан­те­лей­мон Бум­бу­рас. Про­ко­мен­ту­вав си­ту­а­цію зі зне­се­н­ням осо­бня­ку ди­ре­ктор БК «Ге­фест» Оле­ксандр Про­цен­ко, на­го­ло­сив­ши, що « да­чою До­кса» ні­хто до­сі не опі­ку­вав­ся і во­на пе­ре­бу­ва­ла в ава­рій­но­му ста­ні: « На сьо­го­дні ком­па­ні­єю «Ге­фест» бу­ли отри­ма­ні всі не­об­хі­дні до­ку­мен­ти для по­ча­тку під­го­тов­чих ро­біт на цій­те­ри­то­рії. Прой­де­ні всі не­об­хі­дні се­сії оде­ської мі­ської ра­ди. Ро­бо­ти вже три­ва­ють май­же два ти­жні, і до­сі жо­дних при­пи­сів або ли­стів на адре­су на­шої ком­па­нії не над­хо­ди­ло. Так, на ба­лан­сі са­на­то­рію « Дру­жба » пе­ре­бу­вав спаль­ний­кор­пус, але він ні­де не був за­зна­че­нийяк пам’ятка ар­хі­те­кту­ри. То­му від­по­від­но до на­шо­го пла­ну ро­біт і був ви­ко­на­ний­ро­збір ці­єї бу­дів­лі, якій­що­дня за­гро­жу­ва­ло са­мо­стій­не руй­ну­ва­н­ня. Те­пер там пла­ну­є­ться збу­ду­ва­н­ня 24- по­вер­хо­во­го ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку».

Тро­хи з істо­рії бу­дів­лі. Осо­бняк до ре­во­лю­ції на­ле­жав Ана­то­лію До­ксу, чле­ну оде­ської суд­дів­ської па­ла­ти. Пі­зні­ше те­ри­то­рія «да­чі До­кса» уві­йшла до са­на­то­рію «Дру­жба», а в са­мо­му бу­дин­ку про­жи­ва­ла адмі­ні­стра­ція са­на­то­рію. Однак пі­зні­ше «Дру­жбу» по­ча­ли роз­про­да­ва­ти, і най­біль­шим по­ку­пцем зем­лі ста­ла ком­па­нія «Са­ут парк», вла­сни­ком якої був ко­ли­шній­нар­деп Ігор Мар­ков. Де­кіль­ка ра­зів «да­чу» під­па­лю­ва­ли, оста­н­ня по­же­жа бу­ла 2010 ро­ку.

Юрій НIКIТIН, пред­став­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Збе­ре­же­мо Оде­су са­мі»:

— Не­зва­жа­ю­чи на те, що «да­ча До­кса» бу­ла бу­дів­лею не­ймо­вір­ної кра­си, аб­со­лю­тно не­зви­чай­ною, во­на ні­ко­ли (за мо­ї­ми да­ни­ми) не бу­ла пам’ятни­ком ар­хі­те­кту­ри. На­віть в най­пер­шо­му ре­є­стрі куль­тур­ної спад­щи­ни 1991 ро­ку, який­пра­кти­чно іден­ти­чнийз ра­дян­ським, її не­має. Чо­му так ста­ло­ся, яким кри­те­рі­ям во­на не від­по­від­а­ла — ме­ні важ­ко ска­за­ти. Але той­факт, що дер­жа­ва ні­як цю бу­дів­лю не охо­ро­ня­ла, був ви­ко­ри­ста­нийяк під­ста­ва для її зне­се­н­ня. Фа­кти­чно бу­ди­нок ні­що не мо­гло за­хи­сти­ти. Пра­ва на зем­лю у за­бу­дов­ни­ка є, ДПТ за­твер­дже­но, істо­ри­чно­го аре­а­лу там не­має. Усе за­ле­жа­ло ли­ше від до­брої во­лі за­бу­дов­ни­ка, бо му­ні­ци­паль­на вла­да по­ка­за­ла, що во­лі за­хи­ща­ти бу­дів­лю у них не бу­ло.

Дми­тро ЖДАНОВ, ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви Odessa Incognita:

— Да­ча До­кса не бу­ла об’єктом куль­тур­ної спад­щи­ни, то­му йне бу­ло жо­дних за­кон­них під­став для за­бо­ро­ни зне­се­н­ня бу­дів­лі та за­бу­до­ви ці­єї те­ри­то­рії. На жаль. Де бу­ли усі ті гро­мад­ські акти­ві­сти, які акти­ві­зу­ва­ли­ся за­раз, ко­ли це­йоб’ єкт ви­во­ди­ли з ре­є­стру об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни? Хто був іні­ці­а­то­ром? Яку по­са­ду він за­раз за­ймає? Ось три пи­та­н­ня, на які тре­ба від­по­ві­сти вже сьо­го­дні. Бо це не єди­ний об’єкт куль­тур­ної спад­щи­ни Оде­си, який­не має охо­рон­но­го ста­ту­су. Сьо­го­дні зне­сли один об’єкт, зав­тра ін­ший, пі­сля­зав­тра — тре­тій. На цій си­ту­а­ції не тре­ба пі­а­ри­ти­ся, по­трі­бно пра­цю­ва­ти та ря­ту­ва­ти куль­тур­ну спад­щи­ну.

Бу­ло б до­бре роз­ши­ри­ти штат управ­лі­н­ня з пи­тань куль­тур­ної спад­щи­ни. Їх там орі­єн­тов­но ві­сім лю­дей, а об’ єктів тіль­ки в офі­цій­но­му спи­ску — 1500. На ко­жен із них не­об­хі­дно скла­сти па­спорт, облі­ко­ву кар­тку, про­ве­сти за­мі­ри, зро­би­ти фо­то­фі­кса­цію, скла­сти акт об­сте­же­н­ня, по­ко­пир­са­ти­ся в ар­хі­вах, зна­йти ін­фор­ма­цію що­до ау­тен­ти­чно­го ви­гля­ду, на­пи­са­ти істо­ри­чну до­від­ку. Це ко­ло­саль­на пра­ця.

За­раз в не­без­пе­ці йо­де­ські ко­ло­дя­зі, і ста­ро­вин­ні « бель­гій­ські » трам­вай­ні зу­пин­ки. Ча­сти­на цих зу­пи­нок ко­лись бу­ла в ре­є­стрі куль­тур­ної спад­щи­ни. По­тім їх ви­кре­сли­ли з ре­є­стру. За­раз ми роз­ро­би­ли но­ву до­ку­мен­та­цію, яку від­прав­лять у Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни на за­твер­дже­н­ня. Ста­ро­вин­ні ко­за­цькі не­кро­по­лі в Не­ру­бай­сько­му та Уса­то­во­му та­кож пла­но­мір­но зни­щу­ю­ться сіль­ра­да­ми для звіль­не­н­ня зем­лі для но­вих за­хо­ро­нень. Ста­ро­вин­ним ін­фор­ма­цій­ним та­бли­чкам на фа­са­дах Оде­си ко­му­наль­ни­ки вза­га­лі ого­ло­си­ли вій­ну. Їх за­фар­бо­ву­ють, про­би­ва­ють за­для мон­ту­ва­н­ня лі­хта­рів, за­ві­шу­ють су­ча­сни­ми адре­сни­ми та­бли­чка­ми. В не­без­пе­ці і най­більш зна­ко­ва бу­дів­ля — де­рев’яна стан­ція по­ря­тун­ку на во­ді, що по­бу­до­ва­на на по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя Львом Вло­де­ком. Це єди­на в Оде­сі ар­хі­те­ктур­на пам’ятка ви­ко­на­на пов­ні­стю з де­ре­ва. І її ще мо­жна збе­рег­ти. Тре­ба бра­ти під охо­ро­ну.

ФОТО ОЛЕ­КСАН­ДРА ГИМАНОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.