«Зем­ля як до­ля»

Із 329 ро­біт жу­рі XVI між­на­ро­дно­го кон­кур­су ка­ри­ка­тур «Не­за­ле­жність» обра­ло 14 пе­ре­мож­ців

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, ілю­стра­ції надано Ко­стян­ти­ном КАЗАНЧЕВИМ

Єдна­ти лю­дей­зав­дя­ки гу­мо­ру — та­кою іде­єю ке­ру­ва­ли­ся ор­га­ні­за­то­ри. Про це свід­чить те­ма кон­кур­су — «Ко­смо­по­літ». Го­ло­ва прав­лі­н­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Асо­ці­а­ція ка­ри­ка­ту­ри­стів», ор­га­ні­за­тор кон­кур­су Ко­стян­тин Ка­зан­чев по­яснює: «Ко­смо­по­літ — це лю­ди­на сві­ту. На­пев­но, хто як не ка­ри­ка­ту­ри­сти з рі­зних кра­їн є та­ки­ми ко­смо­по­лі­та­ми? Про­по­ну­ю­чи своє ба­че­н­ня, свій­гу­мор, во­ни збли­жу­ють нас».

Ко­стян­тин Ка­зан­чев на­зи­ває ко­смо­по­лі­тизм «мрі­єю, у чо­мусь не­д­ося­жною». Адже люд­ству ще тре­ба ви­рів­ня­ти за­ко­ни та умо­ви існу­ва­н­ня на всій­пла­не­ті, щоб осо­ба, пе­ре­їжджа­ю­чи з одної кра­ї­ни до ін­шої, змі­ню­ва­ла ли­ше мі­сце про­жи­ва­н­ня, а не спо­сіб жи­т­тя.

113 ка­ри­ка­ту­ри­стів з 31 кра­ї­ни взя­ли участь у кон­кур­сі цьо­го ро­ку. Со­лі­дний по­ка­зник, з огля­ду на скла­дність те­ми. Се­ред ін­ших над­си­ла­ли ро­бо­ти ав­то­ри з Ки­таю, Ро­сії, Ту­реч­чи­ни, Укра­ї­ни. Із 329 ка­ри­ка­тур жу­рі обра­ло 14 ро­біт-пе­ре­мож­ців.

Зре­штою, пер­ший­приз отри­мав ка­ри­ка­ту­рист з Санкт-Пе­тер­бур­га Ан­дрій По­пов. На йо­го ро­бо­ті лі­нії до­лі на до­ло­нях на­ма­льо­ва­ні у фор­мі зем­них пів­куль. Ко­стян­тин Ка­зан­чев по­ді­лив­ся на Facebook: «Ма­буть, так вла­што­ва­ний-тер­ни­сти­йшлях до ци­ві­лі­зо­ва­но­го жи­т­тя — че­рез тру­дно­щі, вій­ни, за­во­ю­ва­н­ня, пра­цю і мо­зо­лі. Все це є в ро­бо­ті пе­ре­мож­ця цьо­го кон­кур­су: «Зем­ля як до­ля».

Ві­сім з 14 при­зе­рів — укра­їн­ці. Так, тре­тє мі­сце по­сі­ла ка­ри­ка­ту­ра ки­я­ни­на Іго­ря Лук’ян­чен­ка з чо­ло­ві­ком на хо­ду­лях, який­на­ма­га­є­ться кро­ку­ва­ти се­ред сі­рих лю­дей, що мі­цно три­ма­ю­ться за своє мі­сце на пла­не­ті. «Щоб по­до­ла­ти бар’єри і кор­до- ни, тре­ба під­ня­ти­ся над зви­чай­ним ми­сле­н­ням», — так тра­ктує це Ко­стян­тин Ка­зан­чев.

За­раз Ко­стян­тин Ка­зан­чев за­вер­шує впо­ряд­ко­ву­ва­ти ка­та­лог, ку­ди увій­дуть 50 най­кра­щих ка­ри­ка­тур цьо­го­рі­чно­го кон­кур­су. Та­кож обі­цяє, що у дру­гій­по­ло­ви­ні ли­сто­па­да ці ро­бо­ти пред­став­лять на ви­став­ці у Ки­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.