Мак у знак вша­ну­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ко­роль Ні­дер­лан­дів Віл­лем-Але­ксан­дер і ко­ро­ле­ва Ма­ксі­ма при­крі­пи­ли чер­во­ни­ймак на Сті­ні пам’яті в Ав­стра­лій­сько­му вій­сько­во­му ме­мо­рі­а­лі. Та­ким чи­ном во­ни вша­ну­ва­ли тих, хто бо­ров­ся за Ав­стра­лію. Ко­ро­лів­ське по­друж­жя пе­ре­бу­ває в тур­не у цій­кра­ї­ні з на­го­ди 400-річ­чя ви­сад­ки дан­сько­го до­слі­дни­ка Дір­ка Гар­то­га на остро­ві не­по­да­лік узбе­реж­жя За­хі­дної Ав­стра­лії.

Ав­стра­лій­ський вій­сько вийме­мо­рі­ал– на­ціо­наль­ний ме­мо­рі­ал Ав­стра­лії всім вій­сько­во­слу­жбов­цям і об­слу­го­ву­ю­чо­му пер­со­на­лу Сил обо­ро­ни Ав­стра­лії, які за­ги­ну­ли або бра­ли участь у всіх вій­нах, що їх вів Ав­стра­лій­ський Со­юз.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.