ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1882 — на­ро­див­ся Яку­бКо­лас (справ­жнє ім’я — Ко­стян­тин Мі­цке­вич), ви­да­тний бі­ло­ру­ський по­ет і пи­сьмен­ник ( « Пі­сні не­во­лі » , «Но­ва зем­ля», «Си­мон­му­зи­ка»). По­мер 1956 р. 1903 — гол­ланд­ський фі­зіо­лог Віл­лем Ейн­тхо­вен ( 1860— 1927) роз­ро­бив пер­ший у сві­ті еле­ктро­кар­діо­граф). 1918 — Угор­щи­на ого­ло­си­ла про своє від­окрем­ле­н­ня від Ав­стрії. 1918 — На­ро­дне ві­че в Чер­нів­цях ви­рі­ши­ло возз’єдна­ти Пів­ні­чну Бу­ко­ви­ну із За­хі­дно­укра­їн­ською На­ро­дною Ре­спу­блі­кою. 1937 — у Со­ло­ве­цько­му та­бо­рі осо­бли­во­го при­зна­че­н­ня за ви­ро­ком трій­ки роз­стрі­ля­но Ле­ся Кур­ба­са, Ми­ко­лу Ку­лі­ша, Пав­ла Фи­ли­по­ви­ча, Мар­ка Во­ро­но­го. За­га­лом в один день за рі­ше­н­ням не­су­до­вих ор­га­нів бу­ло стра­че­но по­над 100 пред­став­ни­ків укра­їн­ської ін­те­лі­ген­ції — цві­ту на­ції. 1970 — ря­ту­ю­чи п’яти­рі­чну дів­чин­ку з-під ко­ліс по­їзда, тра­гі­чно за­ги­нув Оле­ксій Бе­рест, укра­їн­ський офі­цер, який вста­но­вив пра­пор Пе­ре­мо­ги на Рейх­ста­зі. На­ро­див­ся 1921 р. 1992 — пре­зи­ден­том США обра­но Біл­ла Клін­то­на (на­ро­див­ся 1946 р.). 1996 — в ае­ро­пор­ту До­не­цька бу­ло вби­то Єв­ге­на Щер­ба­ня, на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни, одно­го з най­ав­то­ри­те­тні­ших де­мо­кра­ти­чних по­лі­ти­ків Дон­ба­су. Ви­ко­нав­ця­ми вбив­ства ви­сту­пи­ли Ва­дим Бо­лот­ських («Мо­сквич») та Ген­на­дій Зан­ге­лі­ді («Звір»). За­мов­ни­ки до­сі не вста­нов­ле­ні. Цей зло­чин став по­во­ро­тним пун­ктом в істо­рії До­неч­чи­ни, впли­нув на подаль­ший по­лі­ти­чний роз­ви­ток Укра­ї­ни.

1882 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.