Фран­ків­ці в ТОП-8!

Ви­ста­ва «Ерік XIV» здо­бу­ла пре­сти­жні на­го­ро­ди на фе­сти­ва­лі в Пе­кі­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На VI Мі­жна­ро­дно­му те­а­траль­но­му фе­сти­ва­лі Academy of Performing Arts Awards (Ки­тай) на­шу кра­ї­ну пред­став­ляв ко­ле­ктив На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка. На­зад до Ки­є­ва ми­тці при­ве­зли пре­сти­жні на­го­ро­ди, які во­ни одер­жа­ли за по­каз­фра­гмен­тів ізви­ста­ви « Ерік XIV » . Цю мас­шта­бну по­ста­нов­ку бу­ло ство­ре­но ре­жи­се­ром Ста­ні­сла­вом Мой­се­є­вим за п’єсою ві­до­мо­го швед­сько­го дра­ма­тур­га Ав­гу­ста Стрін­дбер­га. По­каз­фран­ків­ців у Пе­кі­ні на Academy of Performing Arts Awards уві­йшов до ТОП-8 кра­щих ви­став цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю. Дві про­від­ні укра­їн­ські актри­си одер­жа­ли по­че­сні при­зи: Те­тя­на Шля­хо­ва (Ка- рін Монс­дот­тер) — у но­мі­на­ції « Най­кра­ща жі­но­ча роль » , а По­лі­на Ла­зо­ва (Ка­те­ри­на Стен­бок, ко­ро­ле­ва-вдо­ва) — у но­мі­на­ції «Най­кра­ща роль дру­го­го пла­ну».

По­дії дій­ства від­бу­ва­ю­ться в XVI ст. у Шве­ції за ча­сів ко­ро­ля Ері­ка XIV (йо­го ба­тько Гу­став I — за­снов­ник швед­ської дер­жа­ви). Роль ко­ро­ля Ері­ка ви­ко­нує Єв­ген Ни­щук. Ерік був дій­сно не­пе­ре­сі­чною істо­ри­чною по­ста­т­тю, він за­жив сла­ви одіо­зно­го мо­нар­ха: вів між­усо­бні вій­ни, бо­ров­ся зпар­ла­мен­том, мав не­за­кон­ні зв’яз­ки й по­за­шлю­бних ді­тей... У сце­ні­чній вер­сії фран­ків­ців мо­жна про­ве­сти па­ра­ле­лі зсьо­го­де­н­ням та по­ді­я­ми, які пе­ре­жи­ває ни­ні су­ча­сний світ, над­то ко­ли дер­жа­ва­ми ке­ру­ють одіо­зні пра­ви­те­лі.

ФОТО ВАЛЕРІЯ ЛАНДЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.