Чи бу­дуть Ні­ко­поль, По­кров і Мар­га­нець із те­плом?

Мі­ста, які пе­ре­йшли на еле­ктро­опа­ле­н­ня, зі­штов­хну­ли­ся з тру­дно­ща­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

На Дні­про­пе­тров­щи­ні че­рез не­до­три­ма­н­ня тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му в на­вчаль­них за­кла­дах ба­га­то шко­ля­рів пе­ре­бу­ва­ють на до­да­тко­вих ка­ні­ку­лах, а сту­ден­ти вча­ться в хо­ло­дних ау­ди­то­рі­ях. Про це по­ві­до­ми­ла на прес-кон­фе­рен­ції на­чаль­ник від­ді­лу ор­га­ні­за­ції Держ­са­не під­на­гля­ду і роз­слі­ду­ва­н­ня спа­ла­ху ГУ в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті Нел­лі САЛЬКОВА. «На до­да­тко­вих ка­ні­ку­лах пе­ре­бу­ва­ють учні 12 на­вчаль­них за­кла­дів у мі­сті Ні­ко­поль, і май­же всі в По­кро­ві та Мар­ган­ці. Та­кож не пра­цю­ють 29 шкіл і 6 до­шкіль­них за­кла­дів у Ма­гда­ли­нів сько­му ра­йо­ні. Якщо бра­ти ву­зи Дні­пра, то сту­ден­ти зму­ше­ні вчи­ти­ся в хо­ло­дних ау­ди­то­рі­ях», — по­ві­до­ми­ла Н.Салькова. За її сло­ва­ми, при­чи­ною та­ко­го ста­но­ви­ща є те, що не­своє­ча­сно бу­ли по­ча­ті тен­дер­ні про­це­ду­ри із за­ку­пів­лі га­зу і все ще не укла­де­ні уго­ди на по­ста­ча­н­ня га­зу в на­вчаль­ні за­кла­ди. Від­по­від­а­ти за це бу­дуть ке­рів­ни­ки за­кла­дів, оскіль­ки во­ни не до­три­му­ю­ться норм са­ні­тар­но­го за­ко­но­дав­ства і не під­три­му­ють па­ра­ме­три мі­кро­клі­ма­ту. На да­ний мо­мент Держ­са­неп ід­слу­жба про­во­дить пе­ре­вір­ки в на­вчаль­них за­кла­дах.

Вар­то від­зна­чи­ти, що в трьох мі­стах Дні­про­пе­тров­ської обла­сті — Ні­ко­по­лі, Мар­ган­ці і По­кро­ві (Ор­джо­ні­кі­дзе) си­ту­а­ція з опа­лю­ва­н­ням все­ляє ве­ли­кі по­бо­ю­ва­н­ня. Там за рі­ше­н­ням вла­ди лі­кві­до­ву­ва­ли цен­тра­лі­зо­ва­не те­пло­по­ста­ча­н­ня у зв’яз­ку з пе­ре- хо­дом на еле­ктро­опа­ле­н­ня. Про­те як за­яв­ля­ють енер­ге­ти­ки, про­цес мо­дер­ні­за­ції ме­ре­жі бу­де до­ве­де­ний до кін­ця ли­ше че­рез­три ро­ки. За­ра­зве­ду­ться ці­ло­до­бо­ві ро­бо­ти для пе­ре­вір­ки та лі­кві­да­ції по­шко­джень еле­ктро­ме­ре­жі. Про­те про­блем в опа­лю­валь­ний пе­рі­од, су­дя­чи зу­сьо­го, не уни­кну­ти. Енер­ге­ти­ки про­гно­зу­ють го­стрий де­фі­цит еле­ктри­чної по­ту­жно­сті, що при­зве­де до збо­їв і від­клю­че­н­ня спо­жи­ва­чів під час кри­ти­чно­го на­ван­та­же­н­ня. Як по­ві­дом­ляє прес-центр ДТЕК «Дні­про­обл­енер­го», ком­па­нія по­пе­ре­джає про мо­жли­ві пе­ре­бої в еле­ктро­по­ста­чан­ні міст Дні­про­пе­тров­ської обла­сті, які пов­ні­стю від­мо­ви­ли­ся від цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­ле­н­ня. «У ли­пні 2016 ро­ку при під­пи­сан­ні Ме­мо­ран­ду­му про по­кро­ко­ву під­го­тов­ку міст до пер­шої зи­ми з 100-про­цен­тним еле­ктро­опа­ле­н­ням енер­ге­ти­ки по­пе­ре­джа­ли мі­ські вла­сті, що пе­ре­ве­сти три мі­ста на еле­ктро­опа­ле­н­ня за 6 мі­ся­ців не­мо­жли­во», — на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-цен­тру.

« У Ні­ко­по­лі мі­ські вла­сті взя­ли під свій кон­троль ре­монт вну­трі­шньо бу­дин­ко­вих ме­реж. У Мар­ган­ці та По­кро­ві та­кі ро­бо­ти по­ки від­су­тні. То­му їх ава­рій­ний стан мо­же ста­ти сер­йо­зною за­гро­зою на­дій­но­сті еле­ктро­по­ста­ча­н­ня мі­ста при збіль­ше­них в 3- 4 ра­зи на­ван­та­же­н­нях ці­єю зи­ми», — вва­жає ген­ди­ре­ктор ДТЕК « Дні­про­обл­енер­го » Ва­дим КУХТІЙ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.