Рух до су­ча­сно­го осві­тньо­го се­ре­до­ви­ща

Ко­ле­гія МОН ухва­ли­ла оста­то­чну ре­да­кцію кон­це­пції Но­вої укра­їн­ської шко­ли

Den (Ukrainian) - - День України -

Пі­сля гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня у фор­му­лу Но­вої укра­їн­ської шко­ли до­да­ли еле­мент « но­ве осві­тнє се­ре­до­ви­ще», а та­кож про­пи­са­ли в Кон­це­пції ва­жли­вість пси­хо­ло­гі­чної під­го­тов­ки вчи­те­ля. Про це роз­ка­за­ла мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Лі­лія Гри­не­вич на за­сі­дан­ні Ко­ле­гії МОН, яка ухва­ли­ла оста­то­чну ре­да­кцію кон­це­пції Но­вої укра­їн­ської шко­ли, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Но­ве осві­тнє се­ре­до­ви­ще — це су­ча­сний про­стір, су­ку­пність умов, за­со­бів і те­хно­ло­гій для ком­фор­тно­го на­вча­н­ня учнів, вчи­те­лів і са­мих ба­тьків. Та­кий осві­тній про­стір бу­де ство­ре­но не ли­ше у сті­нах на­вчаль­но­го за­кла­ду, а й усю­ди, де пе­ре­бу­ває учень.

На ба­зі Кон­це­пції сфор­му­льо­ва­но так зва­ну по­лі­ти­чну про­по­зи­цію уря­ду. Пі­сля за­твер­дже­н­ня на за­сі­дан­ні КМУ по­лі­ти­чна про­по­зи­ція ста­не одним із до­ку­мен­тів, на осно­ві яко­го фор­му­ва- ти­ме­ться подаль­ша стра­те­гія дій уря­ду в на­прям­ку ре­фор­му­ва­н­ня се­ре­дньої осві­ти в Укра­ї­ні.

Гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня по­ка­за­ло, які те­ми по­тре­бу­ють подаль­шої дис­ку­сії та де­та­лі­за­ції. Та­ких клю­чо­вих тем п’ять — пе­да­го­гі­ка пар­тнер­ства, ав­то­но­мія шко­ли і вчи­те­ля, ви­зна­че­н­ня ре­зуль­та­тів на­вча­н­ня, ме­ха­ні­зми впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій та пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня.

«Основ­на ідея но­вої шко­ли по­ля­гає в то­му, щоб пе­ре­йти від шко­ли знань до шко­ли ком­пе­тен­тно­стей, які вклю­ча­ють зна­н­ня, умі­н­ня та став­ле­н­ня, за­сно­ва­ні на цін­ні­сній пла­тфор­мі», — на­го­ло­си­ла Лі­лія Гри­не­вич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.