УМи­ко­ла­є­ві від­бу­де­ться між­на­ро­дний «Ве­ло­фо­рум-2017»

Den (Ukrainian) - - День України - Алев­ти­на ДОБРОВОЛЬСЬКА Ми­ко­ла­їв

При цьо­му в мі­сті на­ра­зі не­має жо­дної ве­ло­до­ріж­ки

УМи­ко­ла­є­ві стар­тує бу­дів­ни­цтво ве­ло­до­рі­жок до між­на­ро­дної кон­фе­рен­ції « Ве­ло­фо­рум- 2017 » . Про це по­ві­до­мив пред­став­ник ко­му­наль­ної уста­но­ви « Агент­ство роз­ви­тку Ми­ко­ла­є­ва » Де­нис МОЛЯКА на прес- кон­фе­рен­ції 3 ли­сто­па­да. За сло­ва­ми Де­ни­са Мо­ля­ки, ве­ло­фо­рум три­ва­ти­ме до трьох днів. На цьо­му за­хо­ді та­кож бу­дуть при­су­тні ди­ре­ктор зроз ви­тку транс­пор­ту Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, ко­ор­ди­на­то­ри ве­ло­си­пе­дно­го транс­пор­ту міст Єв­ро­пи: «Це лю­ди, які по­ста­ви­ли со­бі за ме­ту роз­ви­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру на єв­ро­пей­сько­му рів­ні. За пра­во про­во­ди­ти ве­ло­фо­рум зма­га­ли­ся Оде­са, Хер­сон і Чер­нів­ці».

Зов­сім не­що­дав­но ООН за­кли­ка­ло всі кра­ї­ни сві­ту ви­ді­ля­ти 20% іздер­жав­них бю­дже­тів на роз­ви­ток транс­порт­но-пі­шо­хі­дної стру­кту­ри. «Ве­ло­стру­кту­ра за­раз вва­жа­є­ться прі­о­ри­те­тним на­пря­мом в роз­ви­тку транс­порт­них си­стем в мі­стах. На­ша ме­та — зро­би­ти все для то­го, щоб на­ше мі­сто ста­ло ком­фор­тні­шим і при­ва­бли­ві­шим для ве­ло­си­пе- ди­стів. Ця хви­ля на­кри­ває не ли­ше Ми­ко­ла­їв. На­при­клад, в Хар­ко­ві бу­ло збу­до­ва­но пер­шу ве­ло­до­ріж­ку зав­довж­ки сім кі­ло­ме­трів. Ки­їв, Львів, Чор­но­морськ та­кож по­ча­ли роз­ви­ва­ти ве­ло­си­пе­дний транс­порт», — роз­по­вів Де­нис Моляка.

Мі­ський го­ло­ва Оле­ксандр СЕНКЕВИЧ за­зна­чив, що під­го­тов­ле­но про­ект ре­став­ра­ції про­їжджої ча­сти­ни в де­яких ра­йо­нах мі­ста: « Сьо­го­дні в Ми­ко­ла­є­ві офі­цій­но не­має жо­дної ве­ло­до­ріж­ки. При то­му, що ми де­кла­ру­є­мо ве­ли­ку кіль­кість ве­ло­си­пе­ди­стів у на­шо­му мі­сті, ми не по­бу­ду­ва­ли жо­дної ве­ло­до­ріж­ки, на якій мо­жна без­пе­чно пе­ре­су­ва­ти­ся. Я сам ча­сом пе­ре­су­ва­ю­ся по мі­сту на ве­ло­си­пе­ді, то­му ме­ні ві­до­мі про­бле­ми на­ших до­ріг. По- пер­ше, за­раз їзди­ти на ве­ло­си­пе­ді не­без­пе­чно. По- дру­ге, не­зру­чно. По- тре­тє, не­мо­жли­во швид­ко по­бу­ду­ва­ти ве­ло­до­ріж­ки, але ми на­ма­га­ти­ме­мо­ся. І у нас вже є про­ект ре­став­ра­ції до­ріг цен­траль­но­го ра­йо­ну » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.