Вче­ні знов про­те­сту­ють

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

За­пла­но­ва­ні ви­да­тки на на­у­ку на 2017 рік — най­ниж­чі за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті

3 ли­сто­па­да пред­став­ни­ки проф­спіл­ки пра­ців­ни­ків На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни пі­ке­ту­ва­ли Ка­бі­нет Мі­ні­стрів і Вер­хов­ну Ра­ду, про­те­сту­ю­чи про­ти рів­ня фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки, пе­ред­ба­че­но­го про­е­ктом держ­бю­дже­ту на 2017 рік. Іде­ться про 2 мі­льяр­ди 270 міль­йо­нів гри­вень — це ре­кор­дно низь­кий по­ка­зник, який ста­но­вить 0,16% ВВП (цьо­го ро­ку ці ви­да­тки скла­ли 0,18% ВВП).

На­у­ков­ці вва­жа­ють, що об­сяг фі­нан­су­ва­н­ня, по­да­ний Ка­бмі­ном, у ра­зі за­твер­дже­н­ня озна­ча­ти­ме «подаль­шу руй­на­цію ака­де­мії, про­дов­же­н­ня га­не­бної пра­кти­ки ре­жи­му не­пов­но­го ро­бо­чо­го ча­су та втра­ту ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них на­у­ко­вих ка­дрів, на­сам­пе­ред та­ла­но­ви­тої на­у­ко­вої мо­ло­ді».

«Ми ре­тель­но обра­ху­ва­ли рі­зні ва­рі­ан­ти бю­дже­ту, не­об­хі­дно­го для ви­ко­на­н­ня НАН Укра­ї­ни та її на­у­ко­ви­ми уста­но­ва­ми ста­ту­тних зав­дань, і ви­йшли на мі­ні­маль­ну по­тре­бу — 2 мі­льяр­ди 898 міль­йо­нів гри­вень, що ви­ма­гає збіль­ше­н­ня об­ся­гу ви­да­тків ізз агаль­но­го фон­ду на 628,48 міль­йо

на, — го­во­рить го­ло­ва проф­спіл­ки пра­ців­ни­ків НАН Укра­ї­ни Ана­то­лій

ШИРОКОВ. — Ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди зпи­тань на­у­ки і осві­ти на сво­є­му за­сі­дан­ні 5 жов­тня цьо­го ро­ку пов­ні­стю під­три­мав про­по­зи­цію НАН що­до збіль­ше­н­ня об­ся­гу її фі­нан­су­ва­н­ня і ре­ко­мен­ду­вав Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів та пар­ла­мент­сько­му ко­мі­те­ту зпи­тань бю­дже­ту вра­ху­ва­ти це під час до­о­пра­цю­ва­н­ня про­е­кту держ­бю­дже­ту. Про­те всі ці ре­ко­мен­да­ції і про­по­зи­ції про­і­гно­ру­ва­ли 20 жов­тня під час го­ло­су­ва­н­ня за про­ект держ­бю­дже­ту на 2017 рік у пер­шо­му чи­тан­ні».

Ек­спер­ти на­га­ду­ють, що, згі­дно зно­вою ре­да­кці­єю За­ко­ну Укра­ї­ни «Про на­у­ко­ву і на­у­ко­во-те­хні­чну ді­яль­ність», із2020 ро­ку дер­жа­ва має за­без­пе­чи­ти бю­дже­тне фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ко­вої і на­у­ко­во-те­хні­чної ді­яль­но­сті у роз­мі­рі не мен­ше 1,7% ВВП. От­же, го­лов­на ви­мо­га вче­них — щоб у про­е­кті дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2017 рік цей за­кон взя­ли до ви­ко­на­н­ня. По-дру­ге, на­у­ков­ці ви­ма­га­ють до­да­тко­во­го збіль­ше­н­ня ви­да­тків по за­галь­но­му фон­ду для НАН Укра­ї­ни на 628,48 міль­йо­на гри­вень. Тре­тя ви­мо­га — сто­від­со­тко­во за­без­пе­чи­ти не­об­хі­дний фонд опла­ти пра­ці на­у­ков­цям на по­то­чний і на­сту­пний ро­ки. У ра­зі не­ви­ко­на­н­ня ви­мог пра­ців­ни­ки проф­спіл­ки обі­ця­ють на на­сту­пній акції про­те­сту ви­сло­ви­ти не­до­ві­ру ни­ні­шній вла­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.