Крем­лів­ська «кан­це­ля­рія Геб­бель­са» за ро­бо­тою

Хто, як і на­ві­що го­тує Ро­сію до вій­ни

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Що ро­бить Пу­тін та йо­го ото­че­н­ня зі сві­до­мі­стю й ду­шею пе­ре­сі­чно­го ро­сі­я­ни­на? Те, що ци­ні­зму « на­ціо­наль­но­го лі­де­ра » Ро­сії, яка «під­ні­ма­є­ться зко­лін», не­має меж, — це оче­ви­дно. І свід­чень цьо­го — без­ліч. Пам’ятник ве­ли­ко­му кня­зе­ві Во­ло­ди­ми­ру Хре­сти­те­лю бі­ля стін Крем­ля; пам’ ятник Іва­но­ві Гро­зно­му в Ор­лі (а ще пла­ну­ють спо­ру­ди­ти мо­ну­мент цьо­му му­чи­те­лю в мі­сті Але­ксан­дро­ві Во­ло­ди­мир­ської обла­сті — це са­ме звід­си цар-лю­до­їд ого­ло­сив про свій « гнів » на « бо­яр- зра­дни­ків » , а во­дно­час і про те, що «на про­стих лю­дей гні­ву я не три­маю», — ду­же ха­ра­ктер­ний мо­мент!); ме­мо­рі­аль­на до­шка по­дя­ки « вер­ту­ха­ям » та « ге­ро­ям» — НКВДи­стам «в знак ува­же­ния и бла­го­дар­но­сти пер­во­строи­те­лям и со­тру­дни­кам-со­зда­те­лям ко­ло­нии « Во­до­ра­здел­лаг-Ми­кунь­ская» (1937 р.); ши­зо­фре­ні­чні за­яви на « со­лов­йов­ських» та «ки­се­льов­ських» ток- шоу на кшталт: « Ми зав­жди пе­ре­ма­га­ли цю гни­лу Єв­ро­пу в усіх вій­нах, пе­ре­мо­же­мо й за­раз, хай на­віть то бу­де ядер­на вій­на» то­що...

■ Але що це озна­чає? Про що свід­чить це то­таль­не одер­жав­ле­н­ня сві­до­мо­сті, уже яв­на ста­лі­ні­за­ція міз­ків ро­сі­ян? На­ві­що це ро­би­ться? За­для чо­го гро­ма­дя­нам РФ втов­кма­чу­є­ться по­гляд на істо­рію сум­но­зві­сно­го гра­фа Оле­ксан­дра Бен­кен­дор­фа, гла­ви «ІІІ от­де­ле­ния его им­пер­ско­го ве­ли­че­ства» Ми­ко­ли І. Ци­ту­є­мо: « Про­шлое Рос­сии уди­ви­тель­но, на­сто­я­щее бо­лем чем ве­ли­ко­ле­пно, бу­ду­щее же выше все­го, что мо­жет се­бе пред­ста­вить са­мое пыл­кое во­обра­же­ние » ( ска­за­но 1833 ро­ку). Оче­ви­дно, що від­бу­ва­є­ться якась то­таль­на «іде­о­ло­гі­чна мо­бі­лі­за­ція » , але що во­на має на ме­ті?

■ Це — тлу­ма­че­н­ня Ро­сії для то­го, щоб освя­ти­ти агре­сію про­ти су­сі­дніх кра­їн ( яких? Пу­тін знає!), адже « вра­ги Рос­сии не дрем­лют » , « мы — оса­жден­ная кре­пость » , ба біль­ше: «по­сле­дний оплот ду­хов­но­сти и хри­сти­ан­ства в ми­ре ге­ев и ев­ро­пей­ских без­бо­жни­ков » , — та­ких ви­слов­лю­вань со­тні, це вже ста­ло пра­кти­чно офі­цій­ною по­зи­ці­єю Крем­ля, хай на­віть ри­то­ри­ка Пє­ско­ва й Со­лов­йо­ва де­що від­рі­зня­є­ться — це не змі­нює су­ті спра­ви. Про­по­відь на­ціо­наль­ної зверх­но­сті, ба на­віть ви­ня­тко­во­сті « ду­хов­них» ро­сі­ян — це ґрунт, на яко­му гар­но зро­стає іде­о­ло­гі­чна під­го­тов­ка Ро­сії до вій­ни. Є в Крем­лі ска­же­ні « ястру­би » , що го­то­ві во­ю­ва­ти не ли­ше в Укра­ї­ні та Си­рії, а й про­ти всьо­го сві­ту. На­скіль­ки їх під­три­мує Пу­тін? Ось пи­та­н­ня.

■ Але, що ва­жли­во, без­конст ру­ю­ва­н­ня но­вої гі­пе­рім­пер­ської вій­сько­во-мо­бі­лі­за­цій­ної кон­це­пції « сла­ве­тної істо­рії » Ро­сії (яка, зві­сно, ні­ко­ли й ні на ко­го не на­па­да­ла — ли­ше за­хи­ща­лась від во­ро­гів!) ця по­лі­ти­ка не має сен­су. І та­ка кон­це­пція вже ство­рю­є­ться ду­же швид­ко. Як по­ві­дом­ляє мо­сков­ське ви­да­н­ня « Ком­мер­сан­тъ » , не на­зва­ні кон­кре­тно « ек­спер­ти На­у­ко­вої ра­ди при Ра­ді без­пе­ки РФ обго­во­ри­ли під­го­тов­ку до 100- річ­чя ре­во­лю­ції 1917 ро­ку (якої са­ме? лю­тне­вої? чи жов­тне­вої контр­ре­во­лю­ції? — І. С.), «на­го­ло­сив­ши при цьо­му на не­об­хі­дно­сті про­ти­сто­я­ти спро­бам сві­до­мо­го спо­тво­ре­н­ня цьо­го та ін­ших най­ва­жли­ві­ших пе­рі­о­дів ро­сій­ської істо­рії » . На дум­ку « екс­пер­тів » , « істо­ри­чна пам’ять стає об’єктом ці­ле­спря­мо­ва­них де­стру­ктив­них дій з бо­ку іно­зем­них дер­жав­них стру­ктур та між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, які ре­а­лі­зу­ють гео­по­лі­ти­чні ін­те­ре­си в ру­слі здій­сне­н­ня ан­ти­ро­сій­ської по­лі­ти­ки » . То­му не­об­хі­дно « роз­ро­би­ти фор­ми про­фі­ла­кти­чної ро­бо­ти» ( ні­чо­го не на­га­дує ця ле­кси­ка? — І. С.) « та опе­ра­тив­но­го ре­а­гу­ва­н­ня на спро­би фаль­си­фі­ка­ції істо­рії » .

У цьо­му кон­текс­ті «ек­спер­ти Ра­ди без­пе­ки» ви­окре­ми­ли п’ять най­ви­зна­чні­ших істо­ри­чних по­дій та пе­рі­о­дів, які «під­да­ю­ться осо­бли­во злі­сним фаль­си­фі­ка­ці­ям». Це: 1) на­ціо­наль­на по­лі­ти­ка Ро­сій­ської ім­пе­рії (без­пе­ре­чно, спра­ве­дли­ва і най­кра­ща! — І. С.); 2) на­ціо­наль­на по­лі­ти­ка СРСР (так са­мо. — І. С.); 3) роль СРСР у пе­ре­мо­зі над фа­ши­змом (що­най­мен­ші сум­ні­ви ро­сі­ян — то вже на­ціо­наль­на зра­да. — І. С.); 4) пакт Мо­ло­то­ва — Ріб­бен­тро­па (був пра­виль­ним та своє­ча­сним кро­ком, по­при всі ін­си­ну­а­ції во­ро­гів. — І. С.); 5) СРСР та по­лі­ти­чні кри­зи в НДР, Угор­щи­ні, Че­хо­сло­вач­чи­ні та ін­ших ко­ли­шніх со­ці­а­лі­сти­чних кра­ї­нах ( от­же, ці дер­жа­ви не­яв­но ого­ло­ше­но «зо­ною впли­ву» Крем­ля? Ого­ло­сив же Ки­се­льов угор­ську ре­во­лю­цію 1956 ро­ку спро­во­ко­ва­ною За­хо­дом, пі­сля чо­го МЗС Угор­щи­ни ви­кли­ка­ло до се­бе по­сла РФ. — І. С.).

■ Та­ким чи­ном, під­су­му­є­мо, чи­та­чу. Йде­ться про ре­чі над­зви­чай­ної ва­ги. Та мо­дель істо­рії, що її си­лою, бом­бу­ва­н­ням, ма­ні­пу­ля­ці­я­ми, зви­ко­ри­ста­н­ням не­за­бу­тньо­го ре­це­пта до­кто­ра Геб­бель­са (прав­да + на­пів­прав­да + ци­ні­чна бре­хня в по­трі­бній про­пор­ції) уже 16 ро­ків нав’язу­ють ро­сій­сько­му су­спіль­ству, — ця мо­дель під­го­тов­ле­на для вій­ни, за­ду­ма­на для агре­сії, при­сто­со­ва­на для злі­сно­го про­ти­сто­я­н­ня з усі­ма й усім, що не на­ле­жить до «рус­ско­го ми­ра». Про це тре­ба го­во­ри­ти че­сно й від­вер­то. Так са­мо як про те, що ми і світ мо­же­мо цьо­му про­ти­ста­ви­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.