«Жов­тне­вий сюр­приз» від ди­ре­кто­ра ФБР

Ек­спер­ти «Дня» — про уні­каль­ність і не­про­гно­зо­ва­ність ни­ні­шніх пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США і роль ро­сій­сько­го чин­ни­ка

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Схо­же, що до остан­ньо­го дня, а са­ме до ви­бо­рів 8 ли­сто­па­да, ні­хто не мо­же зу­пев­не­ні­стю на­зва­ти ім’я май­бу­тньо­го пре­зи­ден­та США. Адже ще ти­ждень то­му зпе­ре­ва­гою, яка до­хо­ди­ла до 10%, лі­ди­ру­вав кан­ди­дат від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії, екс-держ­се­кре­тар Гіл­ла­рі Клін­тон. Біль­ше то­го, во­на ви­гра­ли всі три те­ле­де­ба­ти у ре­спу­блі­кан­ця, нью-йорк­сько­го ма­гна­та До­наль­да Трам­па. Однак си­ту­а­ція кар­ди­наль­но по­мі­ня­ла­ся ми­ну­лої п’ятни­ці пі­сля ого­ло­ше­н­ня ди­ре­кто­ром ФБР Джейм­сом Ко­мі про від­кри­т­тя ти­сяч ли­стів, що по­тен­цій­но сто­су­ю­ться роз­слі­ду­ва­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня Гіл­ла­рі Клін­тон при­ва­тно­го по­што­во­го сер­ве­ра під час її пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді держ­се­кре­та­ря.

ЗМІ на­зва­ли за­яву ди­ре­кто­ра ФБР, який, до ре­чі, є ре­спу­блі­кан­цем, « жов­тне­вим сюр­при­зом » . І те­пер, пі­сля цьо­го сюр­при­зу, роз­рив між Клін­тон і Трам­пом ско­ро­тив­ся, за де­яки­ми да­ни­ми, до 2% на її ко­ристь, а де­які опи­ту­ва­н­ня на­віть да­ють пе­ре­ва­гу ре­спу­блі­кан­цю в 1%.

«День» звер­нув­ся до аме­ри­кан­ських екс­пер­тів із­про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти по­во­рот на ви­бо­рах пі­сля за­яви ди­ре­кто­ра ФБР, на­скіль­ки ва­жли­вим на цих пе­ре­го­нах є ро­сій­ський чин­ник, і да­ти про­гноз, хто ж має біль­ші шан­си на пе­ре­мо­гу?

«ЩЕ ЗОВ­СІМ НЕ ЗРО­ЗУМІ­ЛО, ЧИ ТРАМП СПРОСТИТЬ ЖИ­Т­ТЯ ДЛЯ РО­СІЇ» Обрі ДЖЮЕТТ,

про­фе­сор, фа­куль­тет по­лі­ти­чних на­ук Уні­вер­си­те­ту Цен­траль­ної Фло­ри­ди:

— Ці ви­бо­ри є уні­каль­ним у су­ча­сній аме­ри­кан­ській по­лі­ти­ці че­рез­те, що оби­два кан­ди­да­ти основ­них пар­тій роз­гля­да­ю­ться пе­ре­ва­жною біль­ші­стю аме­ри­кан­ців як не­прийня­тні. Та­ким чи­ном, ба­га­то аме­ри­кан­ців досі не ви­зна­чи­ли­ся, за ко­го во­ни ма­ють го­ло­су­ва­ти. Де­які ви­бор­ці див­ля­ться на по­лі­ти­ку, де­які — на лі­дер­ські на­ви­чки, де­які — на до­свід, де­які — на тем­пе­ра­мент, а хтось про­сто на­ма­га­є­ться ви­рі­ши­ти, хто є най­менш не­прийня­тним. Та­ким чи­ном, ко­ли ди­ре­ктор ФБР ого­ло­сив Кон­гре­су, що він від­кри­ває за­но­во роз­слі­ду­ва­н­ня еле­ктрон­ної по­шти Гіл­ла­рі Клін­тон, то це спри­чи­ни­ло не­ве­ли­кий від­со­ток ви­бор­ців (3 — 6%), які не ви­зна­чи­ли­ся, є ймо­вір­ність, що під­три­ма­ють Трам­па, то­му що во­ни ба­чать у цій за­яві під­твер­дже­н­ня то­го, що Гіл­ла­рі Клін­тон є не­при­да­тною, щоб бу­ти пре­зи­ден­том. За­я­ва ди­ре­кто­ра ФБР ма­ла ве­ли­кий по­лі­ти­чний вплив, хо­тів цьо­го він чи ні. Як пра­ви­ло, ФБР не ого­ло­шує про роз­слі­ду­ва­н­ня на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів. З ін­шо­го бо­ку, як­би ди­ре­ктор бю­ро не ін­фор­му­вав Кон­грес пі­сля то­го, як він ска­зав їм, що роз­слі­ду­ва­н­ня бу­ло за­кри­то, то він би по­тра­пив під во­гонь за прийня­т­тя по­лі­ти­чно­го рі­ше­н­ня три­ма­ти в се­кре­ті но­ві да­ні до за­вер­ше­н­ня ви­бо­рів. Досі існує мо­жли­вість, що Гіл­ла­рі Клін­тон мо­же бу­ти пред’ яв­ле­но зви­ну­ва­че­н­ня за збе­ре­же­н­ня її при­ва­тно­го по­што­во­го сер­ве­ра і ви­ко­ри­ста­н­ня йо­го під час ро­бо­ти в дер­жав­но­му де­пар­та­мен­ті, вклю­ча­ю­чи отри­ма­н­ня че­рез­ньо­го кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції.

Ро­сія мо­же сто­я­ти за зла­мом еле­ктрон­ної по­шти, що вже від­бу­ва­ло­ся на цих ви­бо­рах. Схо­же, що Ро­сія не хо­че, щоб Гіл­ла­рі Клін­тон ви­гра­ла ви­бо­ри, і від­дає пе­ре­ва­гу До­наль­ду Трам­пу. Зви­чай­но, це тіль­ки при­пу­ще­н­ня, оскіль­ки ми не ма­є­мо аб­со­лю­тно оче­ви­дних або твер­дих до­ка­зів то­го, що Ро­сія на­справ­ді на­ма­га­є­ться втру­ча­ти­ся у ви­бо­ри. І ще зов­сім не зро­зумі­ло, чи Трамп спростить жи­т­тя для Ро­сії. На­справ­ді, він по­хва­лив Пу­ті­на і кри­ти­ку­вав Оба­му та Клін­тон зна­чною мі­рою за спро­мо­жність Пу­ті­на отри­ма­ти пе­ре­ва­гу над ни­ми, ко­ли мо­ва йшла про між­на­ро­дні спра­ви. Та­ким чи­ном, якщо Трамп ста­не пре­зи­ден­том, то, ймо­вір­но, він бу­де пра­гну­ти по­лі­пши­ти по­зи­цію США у від­но­си­нах ізРо­сі­єю.

«ТРАМП МО­ЖЕ ВИГРАТИ ВИ­БО­РИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО ВІН НЕ ПЕРЕМІГ У ЖО­ДНИХ ІЗ ТРЬОХ ДЕБАТІВ»

— До­нальд Трамп мо­же виграти ви­бо­ри, незважаючи на те, що він не переміг у жо­дних із­трьох дебатів. Те­ле­дис­ку­сії ко­ри­сні для ви­бор­ців, щоб прийня­ти рі­ше­н­ня що­до кан­ди­да­тів, але во­ни — не єди­ний спо­сіб, зав­дя­ки яко­му аме­ри­кан­ці ви­рі­шу­ють, за ко­го го­ло­су­ва­ти. Існує ду­же ба­га­то ін­шої ін­фор­ма­ції, яка над­хо­дить до ви­бор­ців у пла­тних ре­клам­них ого­ло­ше­н­нях та ви­пу­сках но­вин, то­му де­ба­ти мо­жуть не бу­ти та­ки­ми ва­жли­ви­ми для біль­шо­сті ви­бор­ців. Хо­ча Трамп чі­тко не ви­грав жо­дних дебатів, йо­го ви­ступ на дру­гих і тре­тіх де­ба­тах по­ка­зав, що він був, при­найм­ні, ду­же близь­ким до цьо­го.

Як­би ви­бо­ри від­бу­ли­ся сьо­го­дні, я ду­маю, що Гіл­ла­рі, ймо­вір­но, ви­гра­ла б го­ло­су­ва­н­ня ко­ле­гії ви­бір­ни­ків ізне­ве­ли­ким від­ри­вом і ста­ла на­сту­пним пре­зи­ден­том. Однак, оскіль­ки до ви­бо­рів за­ли­ша­є­ться де­кіль­ка днів, а рей­тинг Трам­па, зда­є­ться, зро­стає в на­ціо- наль­них опи­ту­ва­н­нях і в шта­тах, які не ви­зна­чи­ли­ся, за ко­го із двох кан­ди­да­тів го­ло­су­ва­ти, він усе ще мо­же ви­йти на пер­ше мі­сце в день ви­бо­рів. Та­ким чи­ном, хо­ча Гіл­ла­рі все ще має не­ве­ли­кий від­рив, я ду­маю, що за­над­то ра­но го­во­ри­ти, хто ста­не пе­ре­мож­цем. За остан­ні кіль­ка днів кан­ди­да­ти бу­дуть про­дов­жу­ва­ти про­во­ди­ти мі­тин­ги у клю­чо­вих шта­тах, які істо­ри­чно не від­да­ють пе­ре­ва­гу жо­дній із­пар­тій. (во­ни при­їжджа­ли до мо­го шта­ту Фло­ри­да по­стій­но про­тя­гом остан­ніх кіль­кох ти­жнів, і пла­ну­ють по­вер­та­ти­ся аж до вів­тор­ка). Оби­два кан­ди­да­ти бу­дуть про­дов­жу­ва­ти ви­кла­да­ти свої ре­клам­ні ого­ло­ше­н­ня на те­ле­ба­чен­ні, ра­діо та в ін­тер­не­ті. І оби­дві кам­па­нії бу­дуть звер­та­ти­ся до ви­бор­ців без­по­се­ре­дньо по­што­вою роз­сил­кою, те­ле­фо­ном, і на­віть сту­ка­ти у две­рі в спро­бі під­ви­щи­ти яв­ку сво­їх при­хиль­ни­ків. Зре­штою, пе­ре­го­ни мо­жуть ви­зна- ча­ти­ся зов­ні­шні­ми си­ла­ми, від­но­сно яких кам­па­нії мо­жуть ма­ло що зро­би­ти. По­ді­бно до то­го, як за­я­ва ди­ре­кто­ра ФБР про від­нов­ле­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня по­ві­дом­лень еле­ктрон­ної по­шти Гіл­ла­рі Клін­тон впли­ну­ла на пе­ре­го­ни як « жов­тне­вий сюр­приз » , ми мо­же­мо отри­ма­ти ще один оста­то­чний « ли­сто­па­до­вий сюр­приз » , який до­по­мо­же чи зав­дасть шко­ди одно­му здвох кан­ди­да­тів.

«КЛІН­ТОН ДОСІ ЗА­ЛИ­ША­Є­ТЬСЯ ЙМОВІРНИМ ПЕ­РЕ­МОЖ­ЦЕМ, АЛЕ РОЗ­РИВ БУ­ДЕ МЕНШИМ, НІЖ МО­ЖНА БУ­ЛО ОЧІКУВАТИ» Лін­кольн МIТЧЕЛ,

по­лі­то­лог, ко­ли­шній про­фе­сор Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­ту, ав­тор кни­ги The Democracy Promotion Paradox:

— Як­би в ме­не бу­ла про­ста від­по­відь на це пи­та­н­ня, то я її дав би. Лист Ко­мі до Кон­гре­су не був но­вим від­кри­т­тям, а про­сто ста­рий скан­дал зно­ву бу­ло ви­тя­гну­то на роз­гляд гро­мад­сько­сті. У цьо­му ли­сті не так ба­га­то но­вих ви­крит­тів, то­му що їх не­має, але, ско­рі­ше, це на­га­ду­ва­н­ня про дав­ній скан­дал і сум­нів­ну по­ве­дін­ку з ети­чної то­чки зо­ру, що бу­ло ча­сти­ною імі­джу Клін­то­на зпо­ча­тку 1990-х ро­ків. Про­те цьо­го одно­го не бу­ло до­ста­тньо, щоб змі­ни­ти ви­бо­ри. Ще од- ним ва­жли­вим чин­ни­ком у то­му, що шан­си на пе­ре­го­нах май­же зрів­ня­ли­ся, є те, що Трамп кіль­ка днів по­спіль уни­кав ска­за­ти щось шкі­дли­ве для се­бе, і в цей час не з’яви­ла­ся жо­дна но­ва істо­рія, яка бу­ла б шкі­дли­вою для ньо­го.

Що­до за­яви ди­ре­кто­ра ФБР, то ме­ні зро­зумі­ло, що Ко­мі та­ким чи­ном по­лі­ти­зу­вав бю­ро, чо­го ми не ба­чи­ли зча­сів Едга­ра Гу­ве­ра. Це ду­же три­во­жно.

«ОСНОВ­НИЙ ВИЯВ ВПЛИ­ВУ РО­СІЇ ПОЛЯГАВ У ТО­МУ, ЩОБИ ПОКАЗАТИ НЕДОЛІКИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНОЇ СИ­СТЕ­МИ»

— Клін­тон не мо­жна зви­ну­ва­ти­ти або ув’язни­ти че­рез еле­ктрон­ні ли­сти, але основ­ним ви­бор­цям Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії по­до­ба­є­ться це чу­ти, то­му Трамп про­дов­жує го­во­ри­ти про те, що во­на бу­де си­ді­ти у в’язни­ці. Зно­ву ж та­ки, ме­ні не зро­зумі­ло, чо­му ця но­ви­на ста­ла більш ва­жли­вою, ніж оче­ви­дна не­го­тов­ність Трам­па обі­йма­ти по­са­ду пре­зи­ден­та. Аме­ри­кан­ські пре­зи­дент­ські ви­бо­ри, дій­сно, над­зви­чай­но ва­жли­ва по­лі­ти­чна по­дія, але во­ни та­кож є сю­же­том, який має своє вла­сне жи­т­тя. На цих ви­бо­рах істо­рія зеле­ктрон­ною по­штою ста­ла спосо­бом для ба­га­тьох ви­бор­ців зо­се­ре­ди­ти ча­сто ір­ра­ціо­наль­ну не­на­висть на Клін­тон. Крім то­го, но­ве ме­ді­а­се­ре­до­ви­ще за­хо­плю­є­ться скан­да­ла­ми й остан­ні­ми но­ви­на­ми, а не гли­би­ною по­гля­дів на по­лі­ти­чні роз­бі­жно­сті. Це від­бу­ва­ло­ся про­тя­гом ба­га­тьох де­ся­ти­літь, а за­раз— ще біль­шою мі­рою.

Основ­ний вияв впли­ву Ро­сії полягав у то­му, щоб показати недоліки американської по­лі­ти­чної си­сте­ми, як, на­при­клад, на­шу вра­зли­вість до зло­му еле­ктрон­ної по­шти збо­ку зов­ні­шньо­го сві­ту. Хо­ча До­нальд Трамп, віль­но чи ні, є ро­сій­ською ма­ріо­не­ткою, я не мо­жу пов­ні­стю вва­жа­ти, що це за­слу­га Мо­скви. Якщо він ви­грає, то це бу­де рі­ше­н­ня аме­ри­кан­сько­го на­ро­ду, а не Ро­сії.

Так, мо­жли­во, що пе­ре­мож­цем на ви­бо­рах ста­не пре­тен­дент, який про­грав усі троє дебатів, але це ма­ло­ймо­вір­но. Трам­пу по­ща­сти­ло, що не­має біль­ше дис­ку­сій і що во­ни згор­та­ю­ться за де­кіль­ка ти­жнів до за­вер­ше­н­ня кам­па­нії.

Клін­тон досі за­ли­ша­є­ться імо­вір­ним пе­ре­мож­цем, але роз­рив бу­де меншим, ніж мо­жна бу­ло очікувати. За­ці­кав­ле­ні лю­ди в Укра­ї­ні та в ін­ших мі­сцях, які че­ка­ють на ре­зуль­та­ти ви­бо­рів, по­вин­ні по­ча­ти звер­та­ти ува­гу на три схі­дних шта­ти: Ога­йо, Фло­ри­да і Пів­ні­чна Ка­ро­лі­на. Якщо Клін­тон ви­грає в одно­му або в кіль­кох із­цих шта­тів, то во­на ви­грає ви­бо­ри зві­дно­сною лег­кі­стю. Якщо Трамп ви­грає у всіх трьох шта­тах, то ува­га зо­се­ре­джу­є­ться на Айо­ву, Міс­су­рі й Не­ва­ду. Мій про­гноз: Клін­тон отри­мує 318 го­ло­сів ви­бор­ців, а Трамп — 220. Що­до на­ро­дно­го го­ло­су­ва­н­ня, то, за мо­їм про­гно­зом, Клін­тон отри­має 50%, Трамп — 44%, а ре­шта 6% бу­дуть роз­по­ді­ле­ні між ін­ши­ми, менш зна­чни­ми, кан­ди­да­та­ми.

Кам­па­нія Клін­тон кра­ще ор­га­ні­зу­ва­ла ро­бо­ту із збіль­ше­н­ня уча­сті ви­бор­ців у го­ло­су­ван­ні. Окрім то­го, во­на більш спро­мо­жна за­лу­ча­ти до кам­па­нії сво­їх клю­чо­вих при­хиль­ни­ків. Зваж­те на те, що Білл Клін­тон, Мі­шель Оба­ма і президент Оба­ма про­ве­ли ба­га­то ча­су в афро­а­ме­ри­кан­ських ра­йо­нах — Ога­йо, Фло­ри­ді й Пів­ні­чній Ка­ро­лі­ні. Во­ни бу­дуть ро­би­ти все, щоб ви­бор­ці Де­мо­кра­ти­чної пар­тії про­го­ло­су­ва­ли. Трамп бу­де га­ря­чко­во по­до­ро­жу­ва­ти всі­єю кра­ї­ною, щоб під­три­му­ва­ти ен­ту­зі­азм сво­їх ви­бор­ців, але не змо­же за­без­пе­чи­ти та­кої силь­ної під­трим­ки на мі­сцях.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.