Укра­де­ні «скрі­пи» для «рус­ско­го ми­ра»

У Мо­скві в День на­ро­дної єд­но­сті від­кри­ють пам’ятник ки­їв­сько­му кня­зю Во­ло­ди­ми­ру

Den (Ukrainian) - - День Планети - Юрій РАЙХЕЛЬ

Га­зе­та «День» не­о­дно­ра­зо­во пи­са­ла, що ро­сій­ська істо­рія в су­ча­сно­му ви­кла­ді не мо­же, щоб не за­зі­хну­ти на ми­ну­ле су­сі­дів, щоб до­ве­сти ні­би­то істо­ри­чну пер­шість Мо­скви. Про­те є про­бле­ма.

«Ки­ев — мать го­ро­дов ру­ських». І цей за­пис у лі­то­пи­сі ні­як ви­лу­чи­ти не мо­жна. То­ді су­ча­сні ро­сій­ські мо­жно­влад­ці й істо­ри­ки, що їх об­слу­го­ву­ють, ви­рі­ши­ли, що мо­жна впи­са­ти в ро­сій­ську істо­рію ки­їв­ських кня­зів і ого­ло­си­ти їх ро­сі­я­на­ми. Вла­сне, при­чи­нам ці­єї мас­шта­бної фаль­си­фі­ка­ції якраз­при­свя­че­на книж­ка зБі­блі­о­те­ки «Дня» — «Си­ла м’яко­го зна­ка, або По­вер­не­н­ня Ру­ської прав­ди» (ви­дав­ни­цтво ТОВ «Укра­їн­ська прес-гру­па», Ки­їв-2015).

На­сту­пним кро­ком ста­ла від­мо­ва від за­галь­но­прийня­тої в на­у­ці на­зви Ки­їв­ська Русь. Її за­мі­ни­ли на Древ­ню Русь. Про­дов­же­н­ням іс- то­ри­чно­го гра­бун­ку ста­ло при­вла­сне­н­ня кня­зя Во­ло­ди­ми­ра. Усе в ньо­му вла­што­вує мо­сков­ську вла­ду. І Русь хре­стив, і об’єд­нав слов’ян­ські землі, і ще ба­га­то чо­го зро­бив. Одна про­бле­ма — си­дів князь на ки­їв­сько­му пре­сто­лі.

Якщо зцим зро­би­ти ні­чо­го не мо­жна, то мо­жна за­мов­ча­ти. Ось по­ста­ви­мо пам’ятник у Мо­скві, і ні­хто не за­пи­тає, чий князь. А за­пи­та­ють, так роз­по­ві­мо під­ві­дом­чо­му на­ро­до­ві, що Русь хре­стив. Дрі­бни­чку, в яко­му мі­сті жив князь, мо­жна опу­сти­ти. Як і ще один ма­лень­кий факт, що се­ла бо­я­ри­на Ку­чки під на­звою Мо­сква то­ді вза­га­лі не бу­ло.

Усе це в Ро­сії ні­ко­го не зу­пи­няє. На­ка­за­но від­кри­ти пам’ятник кня­зе­ві Во­ло­ди­ми­ру на День на­ро­дної єд­но­сті. Пе­ре­дба­ча­є­ться при­су­тність са­мо­го на­чаль­ни­ка дер­жа­ви ро­сій­ської. За йо­го вка­зів­кою і здій­сню­є­ться істо­ри­чна кра­діж­ка. І мо­жна ска­за­ти, що та­ким чи­ном в бу­кваль­но­му ро­зу­мін­ні вкра­де­на істо­рія на­бу­ває мо­ну­мен­таль­них рис.

Де­гра­да­ція Ро­сії по­ча­ла­ся не сьо­го­дні. Ко­ли за­мість сво­єї істо­рії кра­дуть чу­жу, а це ще ца­рі ро­би­ли, ця дер­жа­ва не має пер­спе­кти­ви. І тим біль­ше не мо­жна дов­го зв’язу­ва­ти її та­ки­ми ж кра­де­ни­ми «скрі­па­ми». Не­мі­цна кон­стру­кція ви­хо­дить.

ФОТО З САЙТА ТВІТТЕР @ANTONB_RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.