Драй­вер для но­вих бі­зне­сів

Укра­ї­ні не­об­хі­дно 20 мі­льяр­дів до­ла­рів на рік і 270 мі­льяр­дів до 2030 ро­ку. З ва­рі­ан­та­ми не гу­сто, — ек­спер­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­ї­ні, як во­да пу­сте­лі, по­трі­бні ін­ве­сти­ції. Але в се­ре­ду у Ки­є­ві від­бу­ла­ся дис­ку­сія, під час якої ви­зна­чи­ло­ся: ін­ве­сти­ції, яких не­має. Утім, будь-яке уза­галь­не­н­ня куль­гає. На­при­клад, укра­їн­ський Між­на­ро­дний ін­ве­сти­цій­ний банк за 9 мі­ся­ців 2016 ро­ку отри­мав 31,4 міль­йо­на гри­вень при­бу­тку, що вдві­чі біль­ше, ніж за та­кий же пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку, йде­ться в йо­го фі­нан­со­во­му зві­ті.

КОМУ ДОВІРЯТИ?

Але не при­хо­ву­ва­ти­ме­мо, «Між­на­ро­дний ін­ве­сти­цій­ний банк» офі­цій­но на­ле­жить Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни Пе­тру По­ро­шен­ку (60%) і за­сту­пни­ко­ві гла­ви пар­ла­мент­ської фра­кції БПП Іго­рю Ко­но­нен­ку (15%). А се­ред мі­но­ри­тар­них акціо­не­рів, по­ві­дом­ляє «Еко­но­мі­чна прав­да Укра­ї­ни», ді­ти ди­ре­кто­ра Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб Ко­стян­ти­на Во­ру­ши­лі­на... От­же, вся спра­ва у вла­сни­ку — ін­ве­сто­ри ро­зу­мі­ють, кому мо­жна довіряти свої кров­ні, а кому ні.

Але для то­го, щоб во­ни кра­ще орі­єн­ту­ва­ли­ся в цьо­му пи­тан­ні, існу­ють ще й рі­зні рей­тин­ги, як для окре­мих під­при­ємств, так і для ці­лих кра­їн. На­при­клад, Укра­ї­на цьо­го­річ по­лі­пши­ла свої по­ка­зни­ки в одно­му з про­від­них сві­то­вих рей­тин­гів, що ви­зна­ча­ють лег­кість ве­де­н­ня бі­зне­су, а от­же, ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість — Doing Business.

ЗРОСТАННЯ В МЕ­ЖАХ ПО­МИЛ­КИ

Сві­то­вий банк під­ра­ху­вав, що Укра­ї­на по­сі­ла в цьо­му рей­тин­гу на 2016 рік 83 мі­сце з 189 кра­їн сві­ту і ни­ні пе­ре­бу­ває між Бру­не­єм і Са­у­дів­ською Ара­ві­єю. До то­го ж вже дру­гий рік по­спіль на­ша кра­ї­на зро­стає — то­рік «від­во­ю­ва­ла» 16 по­зи­цій, цьо­го­річ — 13, пе­ре­вер­шив­ши на­віть про­гноз Пе­тра По­ро­шен­ка, який пе­ред­ба­чав по­лі­пше­н­ня на 10 по­зи­цій.

Що­прав­да, ни­ні­шні успі­хи ба­га­то в чо­му ви­зна­ча­ю­ться пе­ре­гля­дом ме­то­до­ло­гії рей­тин­гу. Але є мо­жли­вість, як ре­ко­мен­дує Сві­то­вий банк, отри­ма­ти об’єктив­ний по­ка­зник — від­сте­жи­ти ди­на­мі­ку кра­ї­ни з ви­ко­ри­ста­н­ням ще одно­го по­ка­зни­ка, так зва­ної від­ста­ні від ме­жі. Для цьо­го бе­ре­ться кра­ї­на з най­гір­шим рей­тин­гом, яка отри­мує по­ка­зник 0, і кра­ї­на з най­кра­щим рей­тин­гом (по­ка­зник 100). І, від­по­від­но, по­ка­зни­ки всіх кра­їн пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться. Ко­жна отри­мує мі­сця сто­сов­но цих двох меж. «За ці­єю ме­то­ди­кою си­ту­а­ція в Укра­ї­ні остан­ні­ми ро­ка­ми по­лі­пши­ла­ся ли­ше в ме­жах ста­ти­сти­чної по­хиб­ки — на 1%», — ка­же ре­да­ктор укра­їн­сько­го рей­тин­гу ре­форм iMoRe Те­тя­на Ти­щук.

НА­ГА­ДУ­ВА­Н­НЯ ПРО МАЙБУТНЄ

Во­на вва­жає, що Doing Business на­справ­ді є своє­рі­дним на­га­ду­ва­н­ням на­шим за­ко­но­дав­цям і ке­рів­ни­кам про те, що по­трі­бно ство­рю­ва­ти в кра­ї­ні та­ке бі­знес-се­ре­до­ви­ще, в яко­му ін­ве­сто­ро­ві є сенс пра­цю­ва­ти. На про­де­мон­стро­ва­но­му слай­ді Ти­щук ви­дно, що в кра­ї­ні від­був­ся про­цес де­ре­гу­ля­ції — спро­ще­н­ня пев­них про­це­дур. Во­дно­час за­фі­ксо­ва­но бу­кваль­но по­оди­но­кі ре­фор­ми у сфе­рі за­хи­сту прав вла­сно­сті, що опо­се­ред­ко­ва­но, але ду­же силь­но впли­ває на по­ка­зни­ки лег­ко­сті ве­де­н­ня бі­зне­су.

Пев­не про­су­ва­н­ня по­мі­тне у сфе­рі кон­ку­рен­тної по­лі­ти­ки, в дер­жав­них за­ку­пів­лях і в зов­ні­шній тор­гів­лі, за­зна­чає до­слі­дник, а та­кож не­зна­чні змі­ни у сфе­рі кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня і в су­до­вій си­сте­мі, зокре­ма ви­ко­нан­ні її рі­шень. Осо­бли­во на по­ка­зни­ки Doing Business впли­ну­ли за­ко­ни про акціо­нер­ні то­ва­ри­ства, що здо­бу­ли ви­со­кі оцін­ки.

Во­на та­кож за­зна­чає, що в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті за­раз ле­жить 10 за ко но про ек тів, спря мо ва них якщо й не на те, аби по­лі­пши­ти бі­знес-клі­мат у кра­ї­ні, то то­чно на те, щоб Укра­ї­на мо­гла під­ня­ти­ся в рей­тин­гу Doing Business. «Їх (за­ко­ни) тре ба бра ти і ухва лю ва ти » , — ра - дить по­лі­ти­кам ре­да­ктор пла­тфор­ми VoxUkraine.

РЕЗУЛЬТАТ ТИСКУ

«Ін­декс Doing Business — це да­ле­ко не єди­ний по­ка­зник, за до­по­мо гою яко го мож на оці ню ва ти і сти му лю ва ти змі ни, що від бу ва - ються в на­шій кра­ї­ні, — дис­ку­тує з Ти­щук ке­рів­ник еко­но­мі­чних про­грам Ін­сти­ту­ту май­бу­тньо­го Ана­то­лій Аме­лін. — Одне з го­лов­них зав­дань, які досі не ви­рі­ше­но в Украї ні, — це по бу до ва ком п лек с ної еко­но­мі­чної стра­те­гії, в якій кін­це­вим бла­го­здо­бу­ва­чем бу­де гро­ма­дя­нин кра­ї­ни».

Екс­перт за­зна­чає, що в Укра­ї­ні ре­а­лі­зу­є­ться ба­га­то ре­форм, які одна з ін­шою не узго­джу­ю­ться. На йо­го дум ку, зм і ни і ре фор ми, які від бу ва ють ся в на шій кра ї ні, є не на­слід­ком мо­ти­ва­ції її лі­де­рів, а ре­зуль та том тис ку між на род ної спіль­но­ти і, зокре­ма, Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду.

«Якщо укра­їн­ська еко­но­мі­ка й на­да­лі роз­ви­ва­ти­ме­ться та­ки­ми тем­па­ми, як сьо­го­дні, ко­ли ми по­ти­хень­ку по­чи­на­є­мо від­нов­лю­ва­ти­ся (з2008 ро­ку ми втра­ти­ли при­бли­зно по­ло­ви­ну еко­но­мі­ки, ВВП кра­ї­ни менш як 90 до­ла­рів на ду­шу на­се­ле­н­ня), то до рів­ня 2008 ро­ку, як вва­жа­ють на­ша за­хі­дні до­но­ри, ми по­вер­не­мо­ся ду­же не ско­ро, — про­гно­зує Аме­лін. — Адже нам по­трі­бно до­га­ня­ти су­сі­дів, які зви­кли роз­ви­ва­ти­ся в кон­ку­рен­тно­му се­ре­до­ви­щі й більш ефе­ктив­ні. Нам по­трі­бно ро­сти швид­ше, ніж во­ни. Це мо­жли­во ли­ше в то­му ра­зі, якщо ство­рю­ва­ти­ме­мо ком­фор­тні­ші умо­ви для ін­ве­сто­рів».

Екс­перт роз­по­від­ає, що в Ін­сти­ту­ті май­бу­тньо­го про­ве­ли ана­ліз по­тре­би Укра­ї­ни в ін­ве­сти­ці­ях. «До 2030 ро­ку нам по­трі­бно за­лу­чи­ти по­над 270 мі­льяр­дів до­ла­рів ін­ве­сти­цій, — на­го­ло­шує Аме­лін і за­пи­тує: — Що ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти ін­ве­сто­ро­ві, аби він при­йшов і за­ли­шив­ся тут? На жаль, ми мо­же­мо ду­же ма­ло. Це — на­слі­док від­су­тно­сті про­ду­ма­ної по­лі­ти­ки. Усі зна­ють, що ін­ве­сти­ції є одним з го­лов­них драй­ве­рів роз­ви­тку еко­но­мі­ки. Ко­ли ми ве­де­мо мо­ву про ре­фор­ми і їх ме­ту, то ма­є­мо ро­зу­мі­ти, що одне з їх зав­дань — ство­ри­ти умо­ви для то­го, щоб сю­ди при­хо­ди­ли ін­ве­сти­ції».

ДВА РО­КИ РОЗМОВ. ПРО ПОДАТКИ

Фі­зи­чні умо­ви для ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні не ду­же ком­фор­тні, кон­ста­тує Аме­лін. «Чи мо­жна на­шо­му ма­ло­му і се­ре­дньо­му бі­зне­со­ві, як, утім, і ве­ли­ко­му, за­лу­чи­ти ре­сурс для ви­ро­бни­цтва і йо­го роз­вит- ку, — за­пи­тує фа­хі­вець що­до май­бу­тньо­го і від­по­від­ає: — Пра­кти­чно не­мо­жли­во. Це ро­бить Укра­ї­ну і укра­їн­ський бі­знес пра­кти­чно не­кон­ку­рен­то­спро­мо­жним. Ду­же ма­ло на­віть ве­ли­ких ком­па­ній ма­ють до­ступ до зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня, де­ше­во­го і дов­го­го. На­при­клад, на­ші кон­ку­рен­ти в Поль­щі ма­ють та­ку мо­жли­вість. У нас досі ні­чо­го не зро­бле­но для де­ті­ні­за­ції еко­но­мі­ки. Усі на­ші су­сі­ди, всі по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри зна­ють, що по­ло­ви­на еко­но­мі­ки Укра­ї­ни пе­ре­бу­ває в ті­ні».

«Ва­жли­вим на­шим кро­ком для успі­шної кон­ку­рен­ції за ін­ве­сти­ції мо­гла б ста­ти ре­фор­ма по­да­тко­вої си­сте­ми, — на­го­ло­шує Аме­лін. — Якщо по­рів­ня­ти Укра­ї­ну з єв­ро­пей­ськи­ми юрис­ди­кці­я­ми, то ми по­ба­чи­мо, що у нас ду­же ви­со­ке по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня.

Але якщо ми ві­зьме­мо се­ре­днє зна­че­н­ня ви­ру­чки єв­ро­пей­ської ком­па­нії і су­му по­да­тків, яка вно­си­ться до бю­дже­ту, і по­рів­ня­є­мо з укра­їн­ськи­ми по­ка­зни­ка­ми, то ви­яви­ться, що Укра­ї­на, на жаль, ви­сту­пає ау­тсай­де­ром. До то­го ж податки в нас зде­біль­шо­го ви­ко­ну­ють ли­ше фі­скаль­ну фун­кцію, то­ді як у них має бу­ти ще й зав­да­н­ня сти­му­лю­ва­ти зростання еко­но­мі­ки і ви­ро­бни­цтва, сти­му­лю­ва­ти ін­ве­сти­ції. То­му ми вже два ро­ки го­во­ри­мо про по­да­тко­ву ре­фор­му».

Екс­перт вва­жає, що Укра­ї­ні ду­же ва­жли­во, і бу­ло б ду­же ко­ри­сно, за­мі­ни­ти по­да­ток на до­хо­ди кор­по­ра­цій по­да­тком на ви­ве­де­ний ка­пі­тал. За йо­го сло­ва­ми, в Ін­сти­ту­ті май­бу­тньо­го під­ра­ху­ва­ли, що та­кий по­да­ток дасть Укра­ї­ні змо­гу до­да­тко­во за­лу­ча­ти кіль­ка мі­льяр­дів до­ла­рів на рік за ра­ху­нок то­го, що на під­при­єм­стві ви­віль­ня­ти­ме­ться вла­сний ін­ве­сти­цій­ний ре­сурс. «Ми бу­де­мо ду­же ра­ді, якщо від­по­від­ний за­ко­но­про­ект бу­де ухва­ле­но і но­вий по­да­ток по­чне пра­цю­ва­ти вже з 2017-го, а не з 2018 ро­ку, як пе­ре­дба­ча­є­ться», — на­по­ля­гає Аме­лін на при­ско­рен­ні по­да­тко­вої ре­фор­ми.

НО­ВИМ БІЗНЕСАМ ІНВЕСТОР ГОТОВИЙ ДОПОМАГАТИ

Під­при­єм­ни­цький про­ша­рок у кра­ї­ні, незважаючи на пев­не під­ви­ще­н­ня Doing Business, стає де­да­лі тон­шим. Чи не ви­йде, що на­віть і за гар­них умов пра­цю­ва­ти бу­де ні­ко­му? Це пи­та­н­ня ду­же не­по­ко­їть пре­зи­ден­та Со­ю­зу укра­їн­ських під­при­єм­ців, чле­на На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм і спів­вла­сни­ка ком­па­нії «Но­ва по­шта» В’яче­сла­ва Кли­мо­ва. «В Укра­ї­ні украй ма­ло справ­жніх під­при­єм­ців. До то­го ж їхній рі­вень під­го­тов­ки, ком­пе­тен­ція і ква­лі­фі­ка­ція, м’яко ка­жу­чи, не най­кра­щі, — кон­ста­тує акти­віст, — Але це ду­же та­ла­но­ви­ті лю­ди. Ду­ху під­при­єм­ни­цтва, ду­ху ін­но­ва­цій у них ані­тро­хи не мен­ше, ніж у єв­ро­пей­ських ко­лег. Але во­ни тіль­ки тим і за­йма­ю­ться, що на­ма­га­ю­ться ви­жи­ти».

«Во­ни пра­кти­чно не зна­ють фі­нан­сів, не в змо­зі пе­ре­тво­рю­ва­ти свою про­ду­кцію на бренд. Але ча­сто-гу­сто не зна­ю­чи, з чо­го по­ча­ти, во­ни все ж за­по­ча­тко­ву­ють свій бі­знес. На жаль, за цих умов йо­го ефе­ктив­ність украй низь­ка, — жу­ри­ться Кли­мов. — То­му ми ви­рі­ши­ли спри­я­ти то­му, аби но­ві під­при­єм­ці з’яв­ля­ли­ся. Для цьо­го ми ство ри­ли свою бі­знес-шко­лу. Це, зви­чай но, ло­каль­ний про­ект. Але в нас уже є чо­ти­ри­ста май­бу­тніх но­вих під­при­єм­ців. По сто осіб в чо­ти­рьох мі­стах Укра­ї­ни на­вча­ю­ться в цій шко­лі. У гру­дні во­ни ви­йдуть у віль­не пла­ва­н­ня в мо­рі бі­зне­су і кон­ку­рен­ції».

«Ми хо­че­мо мас­шта­бу­ва­ти цей про­ект, збіль­шив­ши кіль­кість фі­лій шко­ли, — роз­кри­ває свої пла­ни гла­ва СУП, — оскіль­ки в та­ких мі­стах, як Кро­пив­ни­цький, Чер­ка­си чи Іва­но-Фран­ківськ, си­ту­а­ція вза­га­лі ка­та­стро­фі­чна. Але кіль­ка го­дин то­му я мав зу­стріч із пред­став­ни­ка­ми фон­дів, які го­то­ві ін­ве­сту­ва­ти і допомагати в екс­пан­сії та­ких про­е­ктів».

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.