МВФ пе­ре­ві­ряє

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У че­твер до ро­бо­ти в Укра­ї­ні при­сту­пи­ла мі­сія Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду (МВФ) на чо­лі з Ро­ном ван Ру­де­ном. У На­ціо­наль­но­му бан­ку про­хо­дить зу­стріч мі­сії з го­ло­вою НБУ Ва­ле­рі­єю Гон­та­ре­вою та її за­сту­пни­ка­ми Ро­ма­ном Бо­ри­сен­ком, Ка­те­ри­ною Рож­ко­вою й Оле­гом Чу­рі­єм, по­ві­дом­ляє сто­рін­ка НБУ у Фуйс­бу­ку. Дру­гий транш про­гра­ми кре­ди­ту­ва­н­ня МВФ на $1,7 млрд Укра­ї­на отри­ма­ла на по­ча­тку сер­пня. Рі­ше­н­ня про ви­ді­ле­н­ня тре­тьо­го тран­шу у роз­мі­рі $1 мі­льяр­да бу­ло ухва­ле­но в се­ре­ди­ні ве­ре­сня. Че­твер­тий транш у роз­мі­рі $1,3 мі­льяр­да очі­ку­є­ться в се­ре­ди­ні ли­сто­па­да за під­сум­ка­ми ви­ко­на­н­ня кри­те­рі­їв ефе­ктив­но­сті. Пред­став­ник Фон­ду Дже­рі Райс на прес-бри­фін­гу у Ва­шинг­то­ні 27 жов­тня під­твер­див мо­жли­вість отри­ма­н­ня Укра­ї­ною до кін­ця ро­ку че­твер­то­го кре­ди­тно­го тран­шу. Те­пер сло­во за мі­сі­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.