Дер­жа­ва до­по­ма­гає...

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Що­ти­жня по­над 5 ти­сяч сі­мей Дні­про­пе­тров­щи­ни отри­му­ють суб­си­дії (на опла­ту жи­тло­во­ко­му­наль­них по­слуг). На­ра­зі дер­жа­ва до­по­ма­гає за­оща­джу­ва­ти ко­шти май­же 445 ти­ся­чам сі­мей», — роз­по­вів жур­на­лі­стам у се­ре­ду го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко. Ли­ше за остан­ній ти­ждень за­для оформ­ле­н­ня суб­си­дії звер­ну­ло­ся 9,4 ти­ся­чі осіб. Дер­жав­на до­по­мо­га при­зна­че­на 6,5 ти­ся­чі сі­мей. Суб­си­дія вста­нов­лю­є­ться з пер­шо­го чи­сла мі­ся­ця, в яко­му по­да­но за­яву, і діє до за­вер­ше­н­ня опа­лю­валь­но­го пе­рі­о­ду. На на­сту­пні 12 мі­ся­ців во­на пе­ре­ра­хо­ву­є­ться ав­то­ма­ти­чно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.