Усе для фрон­ту!

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд за­твер­див пе­ре­лік то­ва­рів, ро­біт і по­слуг, вар­тість яких на пе­рі­од про­ве­де­н­ня АТО мо­же вклю­ча­ти­ся до ви­трат зви­чай­ної ді­яль­но­сті або на вар­тість яких не про­во­ди­ться ко­ри­гу­ва­н­ня фі­нан­со­во­го ре­зуль­та­ту до опо­да­тку­ва­н­ня (якщо то­ва­ри бу­ло пе­ре­да­но Зброй­ним си­лам Укра­ї­ни й ін­шим дер­жав­ним во­є­ні­зо­ва­ним фор­му­ва­н­ням). Це рі­ше­н­ня за­твер­дже­но по­ста­но­вою Ка­бмі­ну №758 від 26 жов­тня. У ре­зуль­та­ті суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, що на­да­ють бла­го­дій­ну до­по­мо­гу уча­сни­кам АТО, отри­ма­ють піль­гу що­до по­да­тку на при­бу­ток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.