Який ваш ЕQ?

В Укра­ї­ні роз­по­чав­ся про­ект, по­кли­ка­ний під­ви­щи­ти емо­цій­ний ін­те­лект гро­ма­дян і зни­зи­ти рі­вень агре­сив­но­сті су­спіль­ства

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

За да­ни­ми Ди­тя­чо­го фон­ду ООН (ЮНІСЕФ), 89% укра­їн­ців вва­жа­ють, що в укра­їн­ських шко­лах існу­є­бу­лінг — зну­ща­н­ня одних ді­тей з ін­ших. Пи­та­н­ня шкіль­но­го бу­лін­гу на­стіль­ки ва­жли­ве, що да­ні про си­ту­а­цію в кра­ї­нах-чле­нах ООН уві­йшли до гло­баль­но­го зві­ту Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН.

В Укра­ї­ні ви­зна­ють про­бле­му. За да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня, по­ло­ви­на ді­тей за­зна­ли на со­бі бу­лінг, при цьо­му 36% ні­ко­му ні­чо­го не го­во­ри­ли. Ці да­ні єсвід­че­н­ням низь­ко­го рів­ня емо­цій­но­го ін­те­ле­кту (ЕQ) і ді­тей, і до­ро­слих: одні — стра­жда­ють, дру­гі — зну­ща­ю­ться, тре­тім — бай­ду­же. На­слі­док цьо­го — ви­со­кий рі­вень агре­сив­но­сті в су­спіль­стві, су­ї­ци­ди, не­тер­пи­мість до ін­ших.

«ТРАВМА ВІЙ­НИ ЗАЧЕПИЛА НЕ МЕНШ НІЖ 165 ТИ­СЯЧ ЛЮ­ДЕЙ»

Від­по­від­аль­ність за си­ту­а­цію в си­сте­мі осві­ти по­вин­ні бра­ти на се­бе до­ро­слі: в Укра­ї­ні є 500 ти­сяч вчи­те­лів, і во­ни мо­жуть змі­ни­ти си­ту­а­цію. Це по­ка­зав осві­тній про­ект «Со­ці­аль­на ін­те­гра­ція че­рез роз­ви­ток емо­цій­но­го ін­те­ле­кту і на­ви­чок ми­ро­тво­ре­н­ня у шко­лах на схо­ді Укра­ї­ни». Про­ект про­тя­гом остан­ніх пів­ро­ку три­вав у п’яти схі­дних обла­стях у пар­тнер­стві з фа­хів­ця­ми з Ли­тви та Шве­ції.

Для до­від­ки: ЕQ — це гру­па мен­таль­них зді­бно­стей, які бе­руть участь в усві­дом­лен­ні та ро­зу­мін­ні вла­сних емо­цій та емо­цій ото­чу­ю­чих. Лю­ди з ви­со­ким ЕQ до­бре ро­зу­мі­ють вла­сні емо­ції та по­чу­т­тя ото­чу­ю­чих, мо­жуть ефе­ктив­но ке­ру­ва­ти сво­єю емо­цій­ною сфе­рою, і то­му їхня по­ве­дін­ка в су­спіль­стві більш ада­птив­на, во­ни лег ше до ся га ють сво їх ці лей у вза­є­мо­дії з ін­ши­ми лю­дьми.

«Ми го­во­ри­мо про осві­ту крізь при­зму кри­зи, яка є в дер­жа­ві. В умо­вах во­єн­но­го кон­флі­кту ми ба­чи­мо ва­жли­вість ін­те­гру­ва­н­ня ме­то­дик і те­хнік емо­цій­ної ком­пе­тен­тно­сті в на­ших шко­лах, оскіль­ки травма вій­ни зачепила не менш ніж 165 ти­сяч лю­дей, — ка­же Ка­те­ри­на ЯСЬКО, го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Від­кри­та ха­та», що вті лює про світ ниць кі про ек ти, спря­мо­ва­ні на до­ся­гне­н­ня со­ці­аль­них змін в Укра­ї­ні. — На ко­жну лю­ди­ну не ви­ста­чить пси­хо­ло­га, і єди­не рі­ше­н­ня, яке тут мо­же бу­ти, — ін­те­гра­ція в си­сте­му осві­ти та­ких ме­то­дик. Нам до­по­ма­га­ють Угор­щи­на, Шве­ція та Ли­тва — во­ни ді­ля­ться до­сві­дом. Ми вва­жа­є­мо, що та­кі пра­кти­ки до­по­мо­жуть укра­їн­ській шко­лі зро­би­ти ри­вок. Іде­ться не про ре­фор­му осві­ти як та­ку, а про те, щоб че­рез си­сте­му осві­ти зро­би­ти ри­вок до со­ці­аль­них змін. Ли­тва і Шве­ція ма­ють хо­ро­ші при­кла­ди ви­бу­до­ву­ва­н­ня та­кої ро­бо­ти. Зав­да­н­ням на­шої мі­сії ми ба­чи­мо до­по­мо­гу си­сте­мі осві­ти в під­ви­щен­ні ква­лі­фі­ка­ції осві­тян, спря­мо­ва­ну на ці­лі­сний ін­те­граль­ний роз­ви­ток осо­би­сто­сті, іні­ці­ю­ва­н­ня діа­ло­гу між дер­жа­вою, до­но­ра­ми, гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми та між­на­ро­дни­ми екс­пер­та­ми».

«НА­ШЕ СУ­СПІЛЬ­СТВО НАПОВНЕНЕ ЕНЕР­ГІ­ЄЮ КОН­ФЛІ­КТУ»

У рам­ках про­е­кту вчи­те­лі та учні ше­сти схі­дних обла­стей від­ві­ду­ють на­вчаль­ні за­кла­ди в Ли­тві та Шве ції, знай ом лять ся з на - вчаль­ним про­це­сом і до­сві­дом по­до­ла­н­ня кон­флі­ктних си­ту­а­цій.

«Ко­ли ді­ти по­вер­та­ю­ться, то ка­жуть, що по­ба­чи­ли шко­лу сво­єї мрії. І що ця мрія — дося­жна, — роз­по­вів бі­знес-тре­нер, на­став­ник, ав­тор тре­нін­гів із роз­ви­тку емо­цій­но­го ін­те­ле­кту та ем­па­тії для пред­став­ни­ків бі­зне­су та осві­тян Сер­гій ЧУМАЧЕНКО. — Але для цьо­го тре­ба до­кла­сти ба­га­то зу­силь. На ща­стя, в Мі­ні­стер­стві осві­ти го­во­рять про ва­жли­вість прин­ци­пів пар­тнер­ства між вчи­те­ля­ми та ді­тьми, мі­ністр ка­же про бу­лінг у на­вчаль­них за­кла­дах. Утім, на­ші ко­ле­ги в Шве­ції за­зна­ча­ють, що си­ту­а­цію у всій си­сте­мі осві­ти не слід від­ри­ва­ти від іде­о­ло­гії, яка є в дер­жа­ві. Так са­мо, як сві­до­мість вчи­те­лів — від цін­ні­сних основ на­ції. Усе вза­є­мо­пов’яза­но. У Шве­ції си­сте­ма осві­ти ни­ні за­до­воль­няє по­тре­би сво­го су­спіль­ства — це до­ві­ра, вза­є­мо­по­ва­га та пар­тнер­ство. То­му нам слід по­чи­на­ти з то­го, якою ми хо­че­мо ба­чи­ти дер­жа­ву: ма­буть, нам по­трі­бна цін­ні­сно ін­ша іде­о­ло­гія. Май­дан по­ка­зав, що у нас з Єв­ро­пою пра­кти­чно одна­ко­ве цін­ні­сне по­ле, й це ду­же до­бре. Але вій­на впли­ває на нас так, що су­спіль­ство наповнене енер­гі­єю кон­флі­кту — ми не мо­же­мо одне одно­го чу- ти. А в Шве­ції усі є рів­ни­ми пар­тне­ра­ми, всі ма­ють пра­во на свою дум­ку й по­ва­жа­ють пра­ва ін­шо­го».

За сло­ва­ми фа­хів­ців, у Шве­ції пе­ре­хід на цін­ні­сно орі­єн­то­ва­ну мо­дель осві­ти по­чав­ся 2010 ро­ку. Сут­тє­ві змі­ни від­мі­ча­ю­ться ли­ше за­раз. У Ли­тві, за да­ни­ми екс­пер­тів, на це пі­шло три — п’ять ро­ків. На дум­ку фа­хів­ців, в Укра­ї­ні об’єм про­бле­ми на­ба­га­то біль­ший, але, оскіль­ки єв­ро­пей­ські пар­тне­ри хо­чуть до­по­мог­ти, пер­ших си­стем­них ре­зуль­та­тів, за сло­ва­ми уча­сни­ків про­е­кту, мо­жна че­ка­ти вже че­рез рік. Про­ект по­ка­зав, що укра­їн­ські вчи­те­лі ду­же до­бре на­вча­ю­ться.

«На­шим зав­да­н­ням бу­ло не про­сто на­вчи­ти вчи­те­лів емо­цій­ної ком­пе­тен­тно­сті, а до­по­мог­ти їм транс­фор­му­ва­ти­ся. Ми бо­я­ли­ся, що не ви­йде, але ре­зуль­та­ти пе­ре­вер­ши­ли очі­ку­ва­н­ня: у вчи­те­лів під­ви­щив­ся ЕQ, зни­зи­ла­ся три­во­жність. А це озна­чає, що ста­ло мен­ше стра­ху, який по­ро­джує агре­сію. Та­кож зни­зи­ли­ся ко­му­ні­ка­тив­на агре­сія та ко­му­ні­ка­тив­ні бар’єри», — ре­зю­мує пси­хо­лог ГО «Від­кри­та ха­та» Ма­ри­на ВОСТРОВА.

Для за­ці­кав­ле­них те­мою і про­бле­мою — вчи­те­лів, пси­хо­ло­гів, ба­тьків, ді­тей, ке­рів­ни­ків на­вчаль­них за­кла­дів — усіх, хто ба­жає до­лу­чи­ти­ся і по­вчи­ти­ся, до 15 гру­дня за­пу­стять ін­тер­нет-пор­тал, на яко­му ви­кла­да­ти­муть ма­те­рі­а­ли про ем­па­тію, книж­ки, тре­нін­ги, ін­фор­ма­цію про осві­тні по­дії.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.