«Всіх об’єд­на­ла гли­на»

У ки­тай­сько­му мі­сті Фу­пін від­крив­ся Му­зей су­ча­сної укра­їн­ської ке­ра­мі­ки

Den (Ukrainian) - - Культура - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ек­спо­зи­ція роз­та­шо­ву­є­ться у Схі­дно­єв­ро­пей­сько­му па­віль­йо­ні Між­на­ро­дно­го му­зею ху­до­жньої ке­ра­мі­ки. Вза­га­лі у па­віль­йо­нах цьо­го за­кла­ду пред­став­ле­но ро­бо­ти су­ча­сних ми­тців з по­над 20 кра­їн. По­стій­на ек­спо­зи­ція укра­їн­ських ав­то­рів ста­ла ре­зуль­та­том ре­зи­ден­ції Ceramic Art Residency Program of the FuLe International Ceramic Art Museums ( FLICAM). У про­е­кті взя­ли участь п’ ять укра­їн­ських ху­до­жни­ків: Юрій Му­са­тов, Мар­та Бе­ре­жнен­ко, Лі­за Пор­тно­ва, Ан­дрій Ки­ри­чен­ко і На­та­лія Зу­бань. За мі­сяць, про­ве­де­ний у ре­зи­ден­ції, во­ни ство­ри­ли по­над 70 об’єктів.

«У Ки­таї я про­дов­жив пра­цю­ва­ти з те­мою гір­ських вер­шин і хмар, тро­шки роз­ро­бляв те­му мі­фі­чних ки­тай­ських істот, а са­ме — дра­ко­нів. Ду­маю, що про­дов­жу пра­цю­ва­ти з дра­ко­на­ми вже вдо­ма», — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми Юрій Му­са­тов. На­зви йо­го ро­біт, які уві­йшли до укра­їн­ської екс­по­зи­ції ки­тай­сько­го му­зею, го­во­рять са­мі за се­бе: «Го­ри. Ви­гляд з ви­со­ти», «Те­ра­ко­то­ві го­ри», «Бра­ма», «Гні­здо те­ра­ко­то­во­го дра­ко­на » « Свя­щен­ні го­ри » . Ми­тець ка­же, що це — ін­спі­ра­ції від по­ба­че­но­го, по­чу­то­го та від­чу­то­го в Ки­таї.

Про Фу­пін Юрій Му­са­тов ді­знав­ся від ко­ле­ги з Мо­скви ще кіль­ка ро­ків то­му. А 2015 ро­ку під час Між­на­ро­дно­го сим­по­зі­у­му Macsabal, що про­хо­див у ту­ре­цькій Ан­ка­рі, ху­до­жник по­зна­йо­мив­ся з ки­та­ян­кою Лу Чанг, яка то­ва­ри­шу­єз Ей Чі Шу, ку­ра­то­ром му­зею в Фу­пі­ні. Лу Чанг спи­та­ла, чи не хо­че Юрій по­їха­ти у Ки­тай на ре­зи­ден­цію. «Мі­сяць по то­му в Пе­кі­ні на чер­го­во­му мі­жна­ро­дно­му сим­по­зі­у­мі я ді­знав­ся, що мі­стер Ей Чі Шу був на від­крит­ті ви­став­ки йо­го уча­сни­ків, яка про­хо­ди­ла в За­бо­ро­не­но­му мі­сті в Пе­кі­ні, — зга­ду­є­Юрій Му­са­тов. — Ко­ли я за­пи­тав у Му­тлу Ба­шкаї, ку­ра­тор­ки сим­по­зі­у­мів Macsabal в Ан­ка­рі та Пе­кі­ні, чи змо­жу зу­стрі­ти­ся з Ей Чі Шу, щоб по­го­во­ри­ти про умо­ви ре­зи­ден­ції, ви­яви­лось, що він вже від­був до Фу­пі­на. То­ді ми з Му­тлу ви­рі­ши­ли зі­бра­ти гру­пу з п’яти-ше­сти укра­їн­ських ху­до­жни­ків для уча­сті в ре­зи­ден­ції там. На той час Му­тлу вже пра­цю­ва­ла над ство­ре­н­ням му­зе­їв ту­ре­цької і хор­ват­ської ке­ра­мі­ки у Фу­пі­ні. До­ля втру­ти­лась, і до цьо­го до­дав­ся ще й укра­їн­ський».

У Мі­жна­ро­дно­му му­зеї ху­до­жньої ке­ра­мі­ки Юрію най­біль­ше спо­до­бав­ся схі­дно­єв­ро­пей­ський па­віль­йон, ку­ди вхо­дять но­во­ство­ре­ні укра­їн­ська і ту­ре­цька екс­по­зи­ції. «Та­кож ду­же ці­ка­ві аме­ри­кан­ці, які у му­зеї ма­ють окре­му ве­ли­ку бу­дів­лю. Вза­га­лі всі ці­ка­ві і ори­гі­наль­ні. І всіх об’єд­на­ла гли­на, — до­да­є­ми­тець. — Я був би ра­дий, як­би укра­їн­ські ху­до­жни­ки по­їха­ли до Фу­пі­на на­сту­пно­го ро­ку. Ми бу­ли пер­ши­ми, нам бу­ло важ­ко і ці­ка­во. Ми свою спра­ву зро­би­ли, і те­пер на­ста­є­час пе­ре­го­во­рів що­до май­бу­тніх ре­зи­ден­тів. Спо­ді­ва­юсь, усе ви­йде».

ФОТО АН­ДРІЯ КИРИЧЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.