Як жи­ве те­ле­ба­че­н­ня на Дон­ба­сі?

«День» по­спіл­ку­вав­сяз чле­ном ко­ман­ди до­не­цько­го обла­сно­го дер­жав­но­го ка­на­лу «До Те­Бе» про про­бле­ми і до­ся­гне­н­ня про­е­кту

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сі­я­РУДЕНКО, «День»

На Дон­ба­сі з укра­їн­ським те­ле­ба­че­н­ням і ра­діо­мов­ле­н­ням про­бле­ми вже тре­тій рік — бо­йо­ви­ки ці­ле­спря­мо­ва­но зруй­ну­ва­ли або за­хо­пи­ли те­ле­ве­жі, що за­без­пе­чу­ють по­кри­т­тя си­гна­лом ве­ли­кі те­ри­то­рії. Але по­ки про­філь­ні стру­кту­ри ду­ма­ють, як ви­рі­ши­ти те­хні­чні пи­та­н­ня — по­бу­ду­ва­ти но­ві ве­жі, окрім уже по­бу­до­ва­ної на Ка­ра­чу­ні, або ме­ре­жу ма­ло­по­ту­жних пе­ре­да­ва­чів — не менш акту­аль­ним за­ли­ша­є­ться і пи­та­н­ня які­сної про­по­зи­ції ме­дій­но­го про­ду­кту жи­те­лям схо­ду кра­ї­ни. Окрім роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії транс­ля­ції укра­їн­сько­го те­ле­ба­че­н­ня, не­об­хі­дно по­ду­ма­ти про йо­го змі­стов­не на­пов­не­н­ня. На цен­траль­них ка­на­лах ці­льо­вих про­грам для жи­те­лів Схі­дної Укра­ї­ни не­має, і ва­жли­во сфор­му­ва­ти які­сне ре­гіо­наль­не те­ле­ба­че­н­ня — су­ча­сне, ці­ка­ве, про­укра­їн­ське.

Цим і за­йма­є­ться мо­ло­да ко­ман­да до­не­цької ре­гіо­наль­ної ди­ре­кції НТКУ, ку­ди вхо­дить не­що­дав­но ство­ре­ний те­ле­ка­нал «До Те­Бе» і ра­діо­стан­ція «Го­лос Дон­ба­су». По­при де­фі­цит фі­нан- су­ва­н­ня і старт «з ну­ля», во­ни не­стрим­но роз­ши­рю­ють свою ау­ди­то­рію. До­сі у те­ле­ком­па­нії не­має сво­го ре­жи­сер­сько­го пуль­та й ав­то­мо­бі­ля, роз­та­шо­ва­ні во­ни в бу­дів­лі ко­ли­шньої кни­гар­ні, але що­дня ви­да­ють в ефір май­же п’ять го­дин ав­тор­сько­го про­ду­кту. Де­таль­ні­ше про ро­бо­ту в не­про­стих умо­вах і на­строї на схо­ді роз­по­вів Сер­гій МО­ЛО­ТКОВ, ди­ре­ктор ін­фор­ма­цій­ної слу­жби те­ле­ка­на­лу «До Те­Бе».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.