«Гні­здо гор­ли­ці», шев­чен­ків­ська тра­ди­ція

На укра­їн­сько­му ТБ роз­ка­жуть про се­крет успі­ху стрі­чки Та­ра­са Тка­чен­ка

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Вно­чі з 6 на 7 ли­сто­па­да о 01.50 у про­гра­мі « Ар­ґу­мент- Кі­но » на те­ле­ка­на­лі «1+1» іти­ме­ться про все­укра­їн­ську прем’єру дра­ми ре­жи­се­ра Та­ра­са Тка­чен­ка « Гні­здо гор­ли­ці» (2016). Стрі­чка, що є де­бю­тною, ми­ну­ло­го лі­та здо­бу­ла на­го­ро­ду « Зо­ло­тий Дюк » як най­кра­щий пов­но­ме­тра­жний фільм На­ціо­наль­но­го кон­кур­су Оде­сько­го між­на­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю.

В цен­трі сю­же­ту — істо­рія укра­їн­ки Да­ри­ни, ко­тра зму­ше­на по­ки­ну­ти рі­дну Бу­ко­ви­ну й ви­ру­ши­ти на за­ро­бі­тки до Іта­лії. За кор­до­ном на неї че­кає ро­бо­та в до­мі не­при­ві­тної ха­зяй­ки та ро­ман з її си­ном, а вдо­ма — чо­ло­вік-пи­як і за­ли­ше­на на­при­зво­ля­ще донь­ка. Від­так спро­ба Да­ри­ни за­ла­го­ди­ти ма­те­рі­аль­ну скру­ту у сво­їй ро­ди­ні обер­та­є­ться по­явою зна­чно сер­йо­зні­ших про­блем — та­ких, які гро­ші розв’яза­ти за­ле­две спро­мо­жні.

По­при го­стро­со­ці­аль­ну те­ма­ти­ку, « Гні­здо гор­ли­ці » по­стає най­пер­ше як фільм гля­да­цький, як та­кий, що шу­кає від­гу­ку в яко­мо­га шир­шої ав­ди­то­рії. І бе­зу­мов­но, ця ау­ди­то­рія скла­да­є­ться не тіль­ки із со­тень ти­сяч укра­їн­ських ро­дин, які без­по­се­ре­дньо зна­йо­мі з тим, що озна­чає тру­до­ва мі­гра­ція. «Гні­здо гор­ли­ці» охо­плює шир­ший спектр укра­їн­ських ре­а­лій. Іде­ться про сам національний мен­та­лі­тет, про пер­со­на­жів, які зна­хо­дять свої ви­то­ки ще в Шев­чен­ко­вій тра­ди­ції. Та­кож— про сто­сун­ки між­вла­дою і, так би мо­ви­ти, «про­сти­ми лю­дьми», себ­то між­па­нів­ним кла­сом та при- слу­гою. Іде­ться про по­ня­т­тя рі­дної до­мів­ки та про ха­пли­ві по­шу­ки шля­хів по­вер­не­н­ня до неї...

У « Гні­зді гор­ли­ці » свою остан­ню роль зі­грав над­зви­чай­но та­ла­но­ви­тий, ха­ри­зма­ти­чний укра­їн­ський актор Ві­та­лій Лі­не­цький, ко­трий тра­гі­чно за­ги­нув два ро­ки то­му. А ви­ко­на­ви­ця го­лов­ної жі­но­чої ро­лі Рим­ма Зю­бі­на вва­жає, що ця стрі­чка про­кла­ла для неї прав­ди­вий кі­не­ма­то­гра­фі­чний шлях.

Та­ко­ж­гля­да­чі ді­зна­ю­ться про осо­бли­во­сті ще двох про­ка­тних но­ви­нок, аме­ри­кан­ських. Це на­у­ко­ва фан­та­сти­ка « При­бу­т­тя » , ство­ре­на зна­ним ка­над­ським по- ста­нов­ни­ком Де­ні Віль­не­вом, і ко­ме­дія « Всти­гну­ти за Джон­са­ми» ре­жи­се­ра Ґре­ґа Мот­то­ли.

У про­гра­мі йти­ме­ться про під­сум­ки 46 Ки­їв­сько­го МКФ «Мо­ло­дість» та про Фе­сти­валь но­во­го бри­тан­сько­го кі­но, який пред­ста­вить, зокре­ма, пе­ре­мож­ця остан­ньо­го Канн­сько­го кі­но­фо­ру­му — со­ці­аль­ну дра­му Ке­на Ло­у­ча «Я, Де­ні­ел Блейк».

Крім то­го, в най­ближ­чо­му ви­пу­ску «Ар­ґу­мен­ту-Кі­но»-те­ле­е­сеї про зна­ме­ни­тий сце­ні­чний та кі­но­ду­ет Ште­псе­ля й Та­ра­пунь­ку, про аме­ри­кан­сько­го ре­жи­се­ра Май­ка Ні­кол­са й аме­ри­кан­ську актор­ку Сал­лі Філд.

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

ФОТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.