Гри­зня усе­ре­ди­ні пу­тін­ської опри­чни­ни:

По­мір­ко­ва­ні су­про­ти оска­же­ні­лих

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Пі­сля то­го як у Дер­жду­мі не за ли ши ло ся жод но го не - згод но го, а роз мір здо би чі по міт но змен шив ся, зграя пу­тін­ських опри­чни­ків по­ча­ла ви­ко рі ню ва ти кра мо лу у сво їх ла - вах. Пу тін у сво їй чер го вій вал - дай­скій про­мо­ві не­вдо­во­ле­но пнув над мір но біс ну ва тих, тих, які й дня не мо­жуть про­жи­ти без то­го, аби не спо­пе­ли­ти Аме­ри­ку.

■ Си­гнал прийняв до не­гай­но­го ви­ко­на­н­ня не­що­дав­но при­зна - че­ний пер­ший за­сту­пник очіль­ни­ка пу­тін­ської адмі­ні­стра­ції Сер­гій Кі­рі­єн­ко, який 1.10.16 про­вів за­кри­ту для пре­си зу­стріч із по­лі­то­ло­га­ми. Ті ску­пі ві­до­мо­сті, які на умо вах ано нім нос ті по ві до ми ли троє уча­сни­ків зу­стрі­чі те­ле­ка­на­лу «Дождь», да­ють змо­гу зро­би­ти при­пу­ще­н­ня, що Кі­рі­єн­ко має на­мір тро­хи очи­сти­ти ро­сій­ський фе­де­раль­ний ефір від на­йо­ска­же­ні­лі­ших при­бі­чни­ків пар­тії вій­ни.

■ Про це свід­чить склад уча­сни ків зу стрі чі: се ред вось ми екс - пер тів, яких по кли кав Кі рі єн ко, не бу ло жод но го з тих, хто ре гу - ляр но дає кон цер ти не на вис ті на трьох го лов них те ле ка на лах. Все ж та­ки Оле­ксій Че­сна­ков це не те ж са­ме, що Сер­гій Мі­хє­єв, Дми­тро Ор­лов не ки­да­є­ться на нав­ко­ли­шніх, як це за зви чай роб лять Ко - ро­тчен­ко з Ба­гда­са­ро­вим, а Ва­ле­рій Фа дє єв, який за мі нив Пет ра Тол­сто­го у «Во­скре­сном ча­се» тро­хи мен ше схиль ний до мі лі та - рист­ської істе­ри­ки, аніж по­пе­ре­дник, від­прав­ле­ний до Дер­жду­ми.

■ За­я­ва Сер­гія Кі­рі­єн­ка про те, що він ви­сту­пає про­ти агре­сії в ро­сій­сько­му ефі­рі і має на­мір стри­му­ва­ти най­більш ра­ди­каль­них гла­ша­та­їв ко­ле­ктив­но­го са­мо­губ­ства люд­ства, ціл­ком від­по­від­ає йо­го ре­пу­та­ції си­стем­но­го лі­бе­ра­ла, «мла­до­ре­фор­ма­то­ра», ко­ли­шньо­го лі­де­ра СПС, що по­єд­нує дру­жбу з Бо­ри­сом Нєм­цо­вим із вір­ні­стю Пу­ті­ну та йо­го кур­со­ві.

■ Об­сяг ни ніш ніх пов но ва - жень Сер­гія Кі­рі­єн­ка ве­ли­че­зний. Йо­го по­пе­ре­дни­ки на цій по­са­ді — Сур­ков і Во­ло­дін — за сво­єю апа­ра­тною і по­лі­ти­чною ва­гою вхо­ди­ли до пер­шої п’ятір­ки, а то й трій­ки ро сійсь ких чи нов ни ків. Але апа­ра­тна і по­лі­ти­чна ва­га не пе­ре­да єть ся ра зом із ка бі не том і на - звою по­са­ди. Її «на­гу­лю­ва­н­ня» за­ле­жить від умі­н­ня чи­нов­ни­ка ве­сти апа­ра­тні вій­ни, зни­щу­ва­ти суп- ро тив ни ків і мо бі лі зо ву ва ти при - бі­чни­ків. Уся по­пе­ре­дня по­лі­ти­чна біо гра фія Сер гія Кі рі єн ка не дає при во ду за пі доз ри ти в ньо му мі­цно­го і вмі­ло­го апа­ра­тно­го бій­ця. І це зму шує за сум ні ва ти ся в успі ху йо го за тії зни зи ти рі вень не­на­ви­сті у ро­сій­сько­му ефі­рі.

■ Окрім то го, край ній фланг пар тії вій ни на ра зі згур то ва ний, ор га ні зо ва ний, має ви ро ще ну за ро ки не по діль но го ха зяй ну ван ня в ефі­рі під­трим­ку в су­спіль­стві, а та кож внут ріш ню ло гі ку са мо ес - ка­ла­ції, яку мо­жна зу­пи­ни­ти ли­ше рі шу чи ми кад ро ви ми за мі на - ми. А ось на це не пі де Пу тін, який 16 ро­ків ство­рю­вав цьо­го ме­дій­но­го мон­стра, всі ці ро­ки йо­го ро­стив, го­ду­вав, пе­стив і ле­лі­яв не для то­го, щоб те­пер зни­щи­ти.

■ Гри­зня між по­мір­ко­ва­ни­ми й оска­же­ні­ли­ми в пу­тін­ській зграї три­ва­ла увесь ми­ну­лий ти­ждень. Спо чат ку пу тінсь кий прес- сек ре­тар Пє­сков спро­бу­вав зму­си­ти Хі­рур­га ви­ба­чи­ти­ся пе­ред Ко­стян­ти­ном Рай­кі­ним за хам­ство і по­гро­зи на йо­го адре­су. Хі­рург не­гай­но від­по­вів, що ви­ба­ча­ти­ся на­мі­ру не має, в чо му од ра зу ж здо був під - трим­ку Ка­ди­ро­ва.

■ По тім ко лиш ня кримсь ка про ку рор ка По клонсь ка на за - клик акти­ві­стів ор­га­ні­за­ції «Царсь кий хрест » звер ну ла ся до Ген - про­ку­ра­ту­ри з ви­мо­гою пе­ре­ві­ри­ти фільм Олек сія Учи те ля « Ма - тіль да » , який, на дум ку ак ти віс - тів, об ра жає пам’ ять Ми ко ли II. Без глуз дість у то му, що фільм «Ма­тіль­да», який опи­сує вза­є­ми­ни ці­са­ре­ви­ча Ми­ко­ли Ро ма­но­ва і ба ле ри ни Кше синсь кої, ще ли ше зні­ма­є­ться і жо­дно­го ка­дру цьо­го філь­му ні­хто ба­чи­ти не міг. От­же, про ку ро ри ма ють пе ре ві ря ти твор чий за дум у го ло ві ре жи се ра Учи­те­ля. Про­ти за­тії По­клон­ської ви­сту­пив ре­жи­сер Сер­гій Го­во­ру­хін, який за­явив ТАСС, що не ро­зу­міє, як мо­жна пе­ре­ві­ря­ти те, чо­го ще не­має, і за­жа­дав та­кі іні­ці­а­ти­ви зни­щи­ти в за­род­ку.

■ Про те, що бісну­ва­ті зда­ва­ти­ся на­мі­ру не ма­ють і про­сто так на­дяг­ти на се­бе на­мор­дник не до­зво лять, свід чить про гра ма « Ве - чер» з Во­ло­ди­ми­ром Со­лов­йо­вим, яка від бу ла ся на ступ но го дня пі - сля то­го, як Сер­гій Кі­рі­єн­ко по­обі­цяв при­бор­ка­ти роз­па­лю­ва­чів вій­ни в ефі­рі. Так, справ­ді, член Ра­ди Фе де ра ції Олег Мо ро зов спро - бу­вав за­спо­ко­ї­ти ро­сі­ян за­пев не­н­ня ми, що ве ли кої вій ни Ро сії зі США не бу­де. Со­лов­йов одра­зу ж за­смі­яв­ся, мов­ляв, на ве­ли­ку вій­ну аме ри кан ці з на ми не на ва - жать ся. І по яс нив, що спро би США про­ти­сто­я­ти Ро­сії ви­да­ю­ться та­ки­ми, як ні­би він, Со­лов­йов, викликав на бій Тай­со­на. У цьо­му по рів нян ні Со ло вйов яв но пе ре - плу тав сто ро ни, оскіль ки з бу­дья­ко го по гля ду ло гіч ні ше бу ло б упо діб ни ти мож ли вос ті США до бой о во го по тен ці а лу Тай со на, а боє­го­тов­ність Ро­сії — до фі­зи­чних кон­ди­цій Со­лов­йо­ва.

■ Ре­шта екс­пер­тів, що­прав­да, не за­кли­ка­ли до не гай но го розв’язу­ва­н­ня сві­то­вої вій­ни, але ви­ма­га­ли дій, які ціл­ком цю вій­ну мо­жуть спро­во­ку­ва­ти. Най­біль­ше їм бу­ло по­трі­бно, аби ті ро­сій­ські кон­стру­кції, які на­ра­зі пла­ва­ють у Се ред зем но му мо рі, за вда ли ни - щів­но­го уда­ру по Си­рії. Го­лов­ним ар­гу­мен­том на під­трим­ку ці­єї ідеї бу­ло те, що не мо­жна про­сто так за плис ти у Се ред зем не мо ре і не вби­ти па­ру со­тень ти­сяч осіб. Що це прос то не зруч но, і нас пі сля цьо­го пе­ре­ста­нуть по­ва­жа­ти.

■ «За­ма­хнув­ся — бий!» — ді­лив ся сво їм жит тє вим до сві дом Со ло вйов і за жа дав не гай но го « свят ко во го са лю ту Пів ніч но го фло ту » . Цю ідею під три ма ли війсь ко вий екс перт Ми хай ло Хо - да ре нок і схо доз на вець Са та - нов­ський, який під крі пив свою ви мо гу іс то рич ним бор гом ро - сій­ських мо­ря­ків пе­ред Близь­ким Схо­дом: «Флот Ро­сії з XVIII—XIX сто літь на Близь ко му Схо ді ні чо - го не брав. То му за раз ро сійсь кий флот має вла­шту­ва­ти там якийсь свят ко вий са лют » . Згід но з ло гі - кою схо доз нав ця Са­та новсь ко го, оскіль ки, на прик лад, в Ав ст ра лії і Пів ден ній Аме ри ці ро сійсь кий флот зро ду ні чо го та ко го не брав, то йо го борг пе ред ци ми ре гі о на - ми, пев но, по ля гає в то му, аби їх вбом би ти у гли би ни від по від них оке а нів.

■ Мо­жли­во, ко­мусь зда­сться, що я у сво­їх огля­дах при­ді ляю по­ста ті Со ло вйо ва над мір ну ува гу. Зі­зна­ю­ся, ме­ні він смер­тель­но на­брид, але, на жаль, на ньо го не мож на прос то не звер та ти ува ги, оскіль­ки цей пер­со­наж є сьо­го­дні го­лов­ним скла­даль­ни­ком пу­блі­чної час ти ни край ньо го флан гу пар тії вій ни. Са ме на йо го без пе - рерв­них ша­ба­шах бісну­ва­ті отри­му ють три бу ну для ви слов лен ня сво­їх лю­до­їд­ських по­гля­дів, ді­ста­ють мо­жли­вість отрую ва­ти ци­ми по­гля­да­ми су­спіль­ство і штов­ха­ти кра­ї­ну у прір­ву.

■ Фрак ція біс ну ва тих усе ре - ди ні ро сійсь кої пар тії вій ни має ва­жли­ві кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги пе­ред фра­кці­єю по­мір­ко­ва­них. Зо­кре ма, й те, що їх ня ри то ри ка за - кли­ків до зни­ще­н­ня пла­не­ти зро­зу мі ла. Що кон к рет но про по ну - ють по мір ко ва ні, з ура ху ван ням то­го, що во­ни не го­то­ві йти із Кри­му, Дон­ба­су і Си­рії, — аб­со­лют но не зро зу мі ло. От­же, ре зуль тат су - ти­чки в пу­тін­ській па­ву­ко­вій бан­ці не­зро­зумі­лий.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.