Про збо­че­н­ня в ме­діа,

Або Су­спіль­не мов­ле­н­няя к фа­ктор по­лі­ти­ки

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля­ІЩЕНКО

Пі­сля то­го як ке­рів­ник «UA: Пер­ший» Зу­раб Ала­са­нія на­пи­сав за­яву на звіль­не­н­ня, де­кіль­ка ме­ді­а­акти­ві­стів та жур­на­лі­стів під ору­дою на­ро­дних де­пу­та­тів за­яви­ли про за­гро­зу ство­рен­ню в Укра­ї­ні су­спіль­но­го те­ле­ба­че­н­ня і на­віть ство­ри­ли ко­а­лі­цію «За су­спіль­не мов­ле­н­ня».

Ство­ре­н­ня «укра­їн­сько­го ана­ло­га Бі-Бі-Сі» є спра­вою до­брою та по­трі­бною. Але за те­пе­рі­шніх умов в Укра­ї­ні цей про­цес став над­зви­чай­но кон­флі­ктним. При­чо­му про­ти­сто­я­н­ня ми мо­же­мо спо­сте­рі­га­ти зов­сім не за лі­ні­єю су­спіль­ство — вла­да, як мо­жна бу­ло очікувати.

Про­філь­ні ві­дом­ства й пар­ла­мент­ські ко­мі­те­ти на сло­вах під­три­му­ють ство­ре­н­ня су­спіль­но­го мов­ни­ка. Су­спіль­ству за­га­лом бай­ду­же — зде­біль­шо­го гля­да­чі вза­га­лі ні­чо­го не зна­ють про при­йде­шнє пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня дер­жав­но­го те­ле­мон­стра в ні­би­то су­ча­сну те­ле­ком­па­нію. Чо­мусь скан­дал три­ває все­ре­ди­ні так зва­ної ме­ді­а­ту­сов­ки, і ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції «За су­спіль­не мов­ле­н­ня» ви­кли­ка­ло не­аби­який по­тік зло­бних ко­мен­тів з бо­ку пред­став­ни­ків жур­на­ліст­ської спіль­но­ти й акти­ві­стів. Іні­ці­а­то­рів «ко­а­лі­цій­ної уго­ди» в чо­му тіль­ки не зви­ну­ва­чу­ва­ли і ку­ди тіль­ки не по­си­ла­ли!..

При­чин для та­ко­го змі­ще­но­го кон­флі­кту де­кіль­ка.

Пер­ша — кри­за до­ві­ри до драй­ве­рів про­це­су пе­ре­тво­ре­н­ня ко­ли­шньо­го УТ-1 на су­спіль­не те­ле­ба­че­н­ня.

Якщо знов по­си­ла­ти­ся на стан­дар­ти Бі-Бі-Сі, то цін­ність №1 Бри­тан­ської те­ле­ра­діо­мов­ної кор­по­ра­ції — це до­ві­ра: «До­ві­ра є осно­вою Бі-Бі-Сі: ми не­за­ле­жні, не­упе­ре­дже­ні й че­сні».

Але чи ви­кли­ка­ють до­ві­ру в ко­лег та гро­ма­дян де­які ін­фор­ма­цій­ні про­е­кти де­яких за­снов­ни­ків ко­а­лі­ції « За су­спіль­не мов­ле­н­ня » із « Гро­мад­сько­го ТБ» та «Укра­їн­ської прав­ди»? Як бу­ти з «се­кре­тни­ми тюр­ма­ми» СБУ — аб­со­лю­тно про­па­ган­дист­ською кон­стру­кці­єю, яка ви­кли­ка­ла обу­ре­н­ня і в ме­ді­а­се­ре­до­ви­щі, і се­ред гля­да­чів та чи­та­чів?

Друга про­бле­ма — це пи­та­н­ня до про­фе­сіо­на­лі­зму тих, хто за­раз очо­лив рух за ство­ре­н­ня су­спіль­но­го мов­ни­ка. І пи­та­н­ня не в умін­ні пи­са­ти стат­ті чи зні­ма­ти сю­же­ти, а в ро­зу­мін­ні ро­лі й зав­дань ме­діа в су­ча­сно­му сві­ті й в Укра­ї­ні зокре­ма.

Мі­сія Бри­тан­ської те­ле­ра­діо­мов­ної кор­по­ра­ції, на стан­дар­ти якої орі­єн­ту­ю­ться всі ме­ді­а­акти­ві­сти, скла­да­є­ться з одно­го ре­че­н­ня: зба­га­ти­ти жи­т­тя лю­дей про­гра­ма­ми та по­слу­га­ми, які ін­фор­му­ють, про­сві­ща­ють і роз­ва­жа­ють.

Бе­зу­мов­но, на «UA: Пер­ший» є про­гра­ми, яки­ми ка­нал мо­же пи­ша­ти­ся. Але чи ста­ли мі­сія та цін­но­сті Бі-Бі­Сі до­ро­го­вка­зом для всіх про­е­ктів те­ле­ка­на­ла, який пе­ре­бу­ває в про­це­сі пе­ре­тво­ре­н­ня на су­спіль­не те­ле­ба­че­н­ня?

...На укра­їн­сько­му блок­по­сті ско­є­но вбив­ство. Ви­пад­ко­вим свід­ком ви­яви­лась дів­чи­на із До­не­цька, ко­тра зня­ла зло­чин на те­ле­фон. До­неч­чан­ка хо­ва­є­ться, а по­тім друг-во­лон­тер пе­ре­си­лає її по­сил­кою до Ки­є­ва... Во­на по­тра­пляє до двох ки­ян — «ма­жо­ра» та «бо­та­на» (це го­лов­ні ге­рої се­рі­а­лу). Зло­чин­ці (АТОшни­ки, за за­ду­мом ре­жи­се­ру) пе­ре­слі­ду­ють від­ва­жну дів­чи­ну і хо­чуть її вби­ти. Але во­на са­ма за­стрі­лює сво­го пе­ре­слі­ду­ва­ча. Її но­ві дру­зі на­ма­га­ю­ться роз­чле­ну­ва­ти труп ку­хон­ною со­кир­кою, але не на­ва­жу­ю­ться, на­то­мість по­тім то­плять уби­то­го в рі­чці з та­зи­ком бе­то­ну на но­гах і ка­ме­ню­ка­ми за па­зу­хою.

Та­кий сю­жет кіль­кох по­ча­тко­вих се­рій мо­ло­ді­жно­го укра­їн­сько­го се­рі­а­лу «5baksiv.net», який зняв «UA: Пер­ший» за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ та спів­дру­жно­сті Ве­ли­ко­бри­та­нії спіль­но з BBC Media Action.

Чо­му бри­тан­ці спон­со­ру­ва­ли са­ме та­кий, м’яко ка­жу­чи, кон­тро­вер­сій­ний се­рі­ал — не­ві­до­мо. Ду­маю, про­сто не пе­ре­гля­ну­ли ува­жно сю­же­ту (се­ред ре­жи­се­рів та ав­то­рів сце­на­рію бри­тан­ців не­має, це мі­сце­ва са­мо­ді­яль­ність).

Та­кий от при­клад чор­ну­хи на ка­на­лі, який пе­ре­бу­ває в про­це­сі пе­ре­тво­ре­н­ня на те­ле­ба­че­н­ня рів­ня Бі-Бі-Сі, де­мон­струє, що ро­зу­мі­н­ня справ­жньої мі­сії та цін­но­стей за­галь­но­на­ціо­наль­них ме­діа в Укра­ї­ні ка­та­стро­фі­чно бра­кує.

Тре­тя про­бле­ма, яка пов’яза­на із вза­є­мо­від­но­си­на­ми ЗМІ та вла­дних стру­ктур, — це віль­не тра­кту­ва­н­ня по­ня­т­тя не­за­ле­жно­сті ме­діа з бо­ку ло­бі­стів ство­ре­н­ня укра­їн­сько­го су­спіль­но­го те­ле­ба­че­н­ня.

Згі­дно з кри­те­рі­я­ми ОБСЄ, го­лов­ним ін­ди­ка­то­ром не­за­ле­жно­го ЗМІ є від­су­тність впли­ву на йо­го ді­яль­ність вла­ди та по­лі­ти­чна не­за­ан­га­жо­ва­ність. Але ждо за­снов­ни­ків ко­а­лі­ції «За су­спіль­не мов­ле­н­ня» уві­йшло де­кіль­ка на­ро­дних де­пу­та­тів, які ма­ло то­го, що є пред­став­ни­ка­ми одні­єї з гі­лок вла­ди, во­ни ще й на­ле­жать до прав­ля­чих фра­кцій! Тоб­то «укра­їн­ський ана­лог Бі-Бі-Сі» ще на зо­рі сво­го існу­ва­н­ня не про­сто по­тер­пає від по­лі­ти­чно­го впли­ву пред­став­ни­ків вла­ди — во­но са­мо є чин­ни­ком по­лі­ти­ки.

І це, на жаль, ство­рює ту са­му си­ту­а­цію, від якої за­сте­рі­га­ла сво­го ча­су ре­чник ОБСЄ з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ Ду­ня М’ято­вич: «Одні­єю з основ­них цін­но­стей су­ча­сних ме­ді­а­си­стем в Єв­ро­пі є ду­а­лі­сти­чна си­сте­ма мов­ле­н­ня, яка скла­да­є­ться із су­спіль­но­го мов­ле­н­ня та при­ва­тних ЗМІ. Сво­бо­да за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції ґрун­ту­є­ться на силь­ній та не­за­ле­жній ду­а­лі­сти­чній си­сте­мі, а не на її збо­че­них під­роб­ках».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.