«Ка­на­лу по­трі­бен те­хно­крат-про­фі»

Го­ло­ва Держ­ком­те­ле­ра­діо Олег Наливайко – про звіль­не­н­ня­Зу­ра­ба Ала­са­нії з по­са­ди ген­ди­ре­кто­ра НТКУ та майбутнє Су­спіль­но­го ТБ

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор НТКУ Зу­раб Ала­са­нія цьо­го ти­жня по­дав у від­став­ку. Своє рі­ше­н­ня він екс­клю­зив­но про­ко­мен­ту­вав «Дню» (див. №198 від 2 ли­сто­па­да ц.р.), мов­ляв, «вла­да (ру­ка­ми Мін­фі­ну) вра­ху­ва­ла бю­джет Єв­ро­ба­че­н­ня в бю­джет НСТУ на 2017 рік». Від­так, за сло­ва­ми Зу­ра­ба, від 1,2 млрд грн, пе­ред­ба­че­них за­ко­ном для роз­бу­до­ви Су­спіль­но­го мов­ни­ка в 2017 ро­ці, дер­жа­ва від­би­рає 450 млн грн ви­трат на Єв­ро­ба­че­н­ня, 250 млн грн — у ви­гля­ді пла­тні за транс­ля­цію, 149 млн грн від­би­рає ви­да­тка­ми і 46 млн грн ко­му­наль­ни­ми пла­те­жа­ми за­би­рає мі­сто. «Ще 112 млн грн апрі­о­рі йдуть на між­на­ро­дну ді­яль­ність (олім­пі­а­ди, чем­піо­на­ти сві­ту то­що). В за­ли­шку — 193 млн грн, — за­ува­жує Зу­раб Ала­са­нія. — Тоб­то це на пе­ре­бу­до­ву 32-х за­ста­рі­лих мо­раль­но, фі­зи­чно і те­хні­чно під­при­ємств? Із ну­лем на ви­ро­бни­цтво і се­ре­дньою зар­пла­тнею в 2 300 грн. З то­го за­ли­шку? І пі­сля цьо­го ка­за­ти кра­ї­ні і сві­то­ві, що ми бу­ду­є­мо Су­спіль­не?»

Це рі­ше­н­ня ке­рів­ни­ка ка­на­лу «UA: Пер­ший», і на­віть біль­шою мі­рою йо­го ар­гу­мен­та­ція, — від­ра­зу ви­кли­ка­ли дис­ку­сію в ме­діа-се­ре­до­ви­щі про майбутнє Су­спіль­но­го мов­ле­н­ня в Укра­ї­ні. На­га­да­є­мо, старт цьо­го ка­на­лу очі­ку­є­ться на по­ча­тку но­во­го ро­ку. А вже на­ве­сні — ви­бо­ри но­во­го ке­рів­ни­цтва.

І хо­ча пов’язу­ва­ти всі по­зи­тив­ні змі­ни на шля­ху та­кої не­про­стої ре­ор­га­ні­за­ція ста­ро­го і гро­мі­зд­ко­го Пер­шо­го на­ціо­наль­но­го спо­ча­тку у «UA: Пер­ший» (з більш су­ча­сною сти­лі­сти­кою по­да­чі) та в май­бу­тньо­му з Су­спіль­ним ТБ не вар­то ви­клю­чно з одні­єю осо­бою Зу­ра­ба, він на­справ­ді при­йшов на ро­бо­ту зі сво­єю ко­ман­дою, якій вда­ло­ся (при­найм­ні ззов­ні так ви­гля­дає) «роз­ше­ве­ли­ти» ста­ру ма­ши­ну Пер­шо­го на­ціо­наль­но­го.

Оче­ви­дно, са­ме то­му ча­сти­на ме­діа-спіль­но­ти ра­зом з гро­мад­ськи­ми ді­я­ча­ми та на­віть по­лі­ти­ка­ми бу­кваль­но у день звіль­не­н­ня Ала­са­нії ство­ри­ли ко­а­лі­цію «За су­спіль­не мов­ле­н­ня» та ви­су­ну­ли пу­блі­чні ви­мо­ги до тих по­са­дов­ців та ін­сти­ту­цій, які від­по­від­а­ють за ухва­ле­н­ня від­по­від­них рі­шень зі ство­ре­н­ня ка­на­лу (як спри­йма­є­ться та­ка «ко­а­лі­ція» див. у ко­лон­ці ав­то­ра «Дня» На­та­лі Іщен­ко «Про збо­че­н­ня в ме­діа, або Су­спіль­не мов­ле­н­ня як фа­ктор по­лі­ти­ки»).

«Те­пер по­трі­бна по­лі­ти­чна во­ля. Бу­де­мо кон­тро­лю­ва­ти і ти­сну­ти. Але лю­ди­ну, якій ми ма­ли усі під­ста­ви довіряти, лю­ди­ну по той бік про­це­су ми втра­ти­ли зі звіль­не­н­ням Зу­ра­ба. І ста­ло­ся це, на жаль, з ціл­ком ба­наль­них при­чин. Зу­раб Ала­са­нія від­мов­ляв­ся йти на будь-які ком­про­мі­си з вла­дою у пи­та­н­нях пов’яза­них з ви­хо­дом в ефір «UA: Пер­ший» про­грам роз­слі­ду­вань що­ра­зу, ко­ли по­ді­бні ком­про­мі­си від ньо­го ви­ма­га­лись. Як на­слі­док, ті ко­го він не чув, пе­ре­ста­ли чу­ти йо­го. Са­ме то­му ці­ла низ­ка пи­тань пов’яза­них зі ство­ре­н­ням Су­спіль­но­го за­ли­ши­лась не­ви­рі­ше­ною, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» член ко­а­лі­ції «За су­спіль­не мов­ле­н­ня», жур­на­ліст про­гра­ми «Схе­ми» Ми­хай­ло ТКАЧ. За сло­ва­ми жур­на­лі­ста-роз­слі­ду­валь­ни­ка, існу­ють по­бо­ю­ва­н­ня, що роз­слі­ду­ва­н­ня з ефі­ру ка­на­лу вза­га­лі зни­кнуть. «З рі­зних дже­рел ми отри­му­є­мо си­гна­ли про те, що мо­же бу­ти спро­ба за­ва­ди­ти ви­хо­ду про­гра­ми «Схе­ми» у ефі­рі «UA: Пер­ший» з но­во­го ро­ку шля­хом не­пе­ре­під­пи­са­н­ня кон­тра­кту на 2017й рік», — до­дає він.

Про пер­спе­кти­ви май­бу­тньо­го мов­ни­ка та ймо­вір­ну змі­ну ефір­ної сі­тки ка­на­лу «День» роз­пи­тав у го­ло­ви Держ­ком­те­ле­ра­діо Оле­га НАЛИВАЙКА, який, згі­дно зі змі­на­ми до ста­ту­ту НТКУ, вне­се­ни­ми у ве­ре­сні 2015 ро­ку, від­по­від­ає за звіль­не­н­ня і при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ка НТКУ.

— Звіль­не­н­ня Зу­ра­ба Ала­са­нії — це йо­го при­ва­тна спра­ва. Дій­сно, у нас бу­ли ду­же важ­кі два ро­ки, і я Зу­ра­ба в то­му ро­зу­мію, адже ті пи­та­н­ня, які по ре­фор­му­ван­ні ка­на­лу він ви­рі­шу­вав, про­хо­ди­ли важ­ко. При­ку­та ве­ли­ка ува­га. Однак, за­пев­няю, з пер­шо­го сі­чня су­спіль­не бу­де пра­цю­ва­ти, — за­ува­жив Олег Наливайко. — Чо­му він звіль­нив­ся? Я ду­маю, що нер­ви не ви­три­ма­ли. А го­лов­не — Єв­ро­ба­че­н­ня. Сьо­го­дні вкрай скла­дно йде по­го­дже­н­ня не­об­хі­дних за­ко­но­про­е­ктів, скла­дна фі­нан­со­ва си­ту­а­ція в кра­ї­ні. Ска­жу так: за­раз ме­не не тур­бує пи­та­н­ня, чи бу­де без Зу­ра­ба Су­спіль­не чи ні, — одно- зна­чно бу­де. Є кому під­хо­пи­ти роз­по­ча­ті іні­ці­а­ти­ви. Ме­не біль­ше тур­бує про­ве­де­н­ня Єв­ро­ба­че­н­ня, адже ба­га­то кон­та­ктів з ор­га­ні­за­то­ра­ми бу­ли зав’яза­ні на ньо­му.

— Ви ска­за­ли «є кому під­хо­пи­ти». Які кан­ди­да­ту­ри ви осо­би­сто ма­є­те на ува­зі?

— Зу­раб від­пра­цює стіль­ки, скіль­ки тре­ба. Про­ти­річ у нас не­має, три­ває здо­ро­вий ро­бо­чий про­цес. Ми вже на­пра­ви­ли лист із за­явою Зу­ра­ба на Ка­бмін, адже про­це­ду­ра йо­го звіль­не­н­ня ви­ма­гає уря­до­во­го узго­дже­н­ня. Прі­звищ кан­ди­да­тів на­ра­зі не на­зи­ва­є­мо. Є за­сту­пни­ки Зу­ра­ба, які до­бре зна­ють свою спра­ву, — хто пи­та­н­ня ре­гіо­наль­ної по­лі­ти­ки, хто кон­тен­тні осо­бли­во­сті, те­хні­чні ви­кли­ки чи фі­нан­со­ві мо­мен­ти. В да­но­му ви­пад­ку про­ва­лів не має бу­ти. Хо­че­мо упро­довж­тиж ня про­ве­сти пе­ре­мо­ви­ни з ме­діа-спіль­но­тою, мо­жли­во, з’ясу­ва­ти їхні по­ба­жа­н­ня.

Моя дум­ка чі­тка — ми по­вин­ні на­йма­ти на ро­бо­ту не ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра, а ви­ко­ну­ва­но­го обов’яз­ки — до ви­бо­рів. Ви­бо­ри ке­рів­ни­ка Су­спіль­но­го ТБ, за на­ши­ми про­гно­за­ми, від­бу­ду­ться у бе­ре­зні мі­ся­ці на­сту­пно­го ро­ку. Ба­жа­но, щоб лю­ди­на, яка за­раз під­хо­пить ро­бо­ту, не ма­ла ам­бі­цій ба­ло­ту­ва­ти­ся на по­са­ду ке­рів­ни­ка, та­кий со­бі те­хно­крат-про­фі.

Я при­пу­скаю, що Зу­раб сам мо­же по­да­ва­ти­ся на по­са­ду ке­рів­ни­ка Су­спіль­но­го. Зви­чай­но, йо­му кра­ще ба­ло­ту­ва­ти­ся з по­зи­ції гро­мад­сько­го акти­ві­ста, ме­ді­а­екс­пер­та, ні­жу ста­ту­сі ке­рів­ни­ка, лю­ди­ни «зсе­ре­ди­ни». Ми жро­зу­мі­є­мо, що за­ли­ша­є­ться чи­ма­ло про­блем, які тре­ба всти­гну­ти ви­рі­ши­ти, на­ла­го­дже­н­ня ро­бо­ти з проф­спіл­ка­ми, НСЖУ і т.д.

— Де­які жур­на­лі­сти за­яв­ля­ють, що їхні про­е­кти з ефі­ру «UA: Пер­ший» мо­жуть зни­кну­ти...

— Жо­дних сер­йо­зних змін в ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку но­ве ке­рів­ни­цтво НТКУ вно­си­ти не бу­де. За­ли­ши­ло­ся до стар­ту Су­спіль­но­го ТБ два мі­ся­ці, а до ви­бо­рів но­во­го прав­лі­н­ня — 5 мі­ся­ців. На­справ­ді, якщо го­во­ри­ти про ро­бо­ту на шля­ху до ре­а­лі­за­ції Су­спіль­но­го, то го­ло­вою ко­мі­сії зі ство­ре­н­ня ка­на­лу був я, а не Зу­раб. Це бу­ла важ­ка бю­ро­кра­ти­чна ро­бо­та, фі­нан­со­ва, ор­га­ні­за­цій­на. Пер­ший етап її вже зро­бле­ний. За­раз три­ває дру­гий етап, який і без Зу­ра­ба за­вер­ши­ться — є хо­ро­ші юри­сти, фі­нан­си­сти... За­пев­няю, не­має ні­яких сум­ні­вів. Однак про­бле­ми при­хо­ву­ва­ти не тре­ба. Вра­хо­ву­ю­чи, що йде скла­дна ре­фор­ма — 8 ти­сяч лю­дей, стру­ктур­ні під­роз­ді­ли в ко­жній обла­сті (а це ве­ли­кі ком­па­нії, їх тре­ба об’єд­на­ти, по­ясни­ти но­ві ви­мо­ги), — нам сьо­го­дні як ні­ко­ли по­трі­бна під­трим­ка і укра­їн­сько­го су­спіль­ства за­га­лом, і ме­ді­а­спіль­но­ти зокре­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.