«Це – на­дія на справ­жню жур­на­лі­сти­ку»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День» Ана­ста­сі­я­РУДЕНКО, «День»

Старт цьо­го ти­жня без­пре­це­ден­тно­го для укра­їн­сько­го ме­ді­а­се­ре­до­ви­ща спіль­но­го про­е­кту «Ес­пре­со» і «Дня» одра­зу викликав чи­ма­лий резонанс. З на­го­ди 20річ­чя на­шої га­зе­ти те­ле­ка­нал під­го­ту­вав спе­ці­аль­ний цикл сю­же­тів із ше­сти окре­мих ви­пу­сків, у яких істо­рія кра­ї­ни по­да­є­ться че­рез істо­рію жи­т­тя лю­дей очи­ма ві­до­мих укра­їн­ських жур­на­лі­стів «Дня». На­га­да­є­мо, екс­клю­зив­но з 31 жов­тня, з по­не­діл­ка по че­твер, о 19.00 в про­гра­мі «Під­сум­ки з Ва­си­лем Зи­мою» гля­да­чі по­ба­чать при­ва­тні істо­рії жур­на­лі­стів «Дня», їхній шлях у про­фе­сію та клю­чо­ві те­ми, які га­зе­та ба­га­то ро­ків не по­ки­дає. До ре­чі, сю­же­ти про­е­кту вже мо­жна по­ба­чи­ти і на сай­ті «Дня», в ру­бри­ці «Ві­део». Ідея ство­ри­ти цикл про­грам, при­свя­че­них 20-річ­чю га­зе­ти «День», ви­ни­кла у ко­лі спіл­ку­ва­н­ня із за­снов­ни­ком ка­на­лу «Ес­пре­со», на­ро­дним де­пу­та­том Ми­ко­лою Кня­жи­цьким. Якось він на­віть у пу­блі­чно­му про­сто­рі на­звав пра­о­ба­зом іде­аль­но­го су­спіль­но­го ТБ – відзня­ту в те­ле­ві­зій­но­му фор­ма­ті га­зе­ту «День». І, зви­чай­но, не міг оми­ну­ти юві­лей ав­то­ри­те­тно­го ви­да­н­ня. Цю іні­ці­а­ти­ву під­хо­пи­ло ке­рів­ни­цтво ка­на­лу. Зу­стрі­чі ше­фре­да­кто­ра «Ес­пре­со» Ва­си­ля Ряб­чу­ка з го­лов­ним ре­да­кто­ром «Дня» Ла­ри­сою Ів­ши­ною да­ли пра­виль­ний «ім­пульс», і в ре­зуль­та­ті жур­на­ліс­тка Ка­те­ри­на Су­прун, щи­ро пе­ре­йняв­шись сми­сла­ми «Дня», ре­а­лі­зу­ва­ла ре­зо­нан­сний про­ект.

«Ідею на­шо­го спіль­но­го про­е­кту з «Днем» ми ре­тель­но обго­во­ри­ли з го­лов­ре­дом «Дня» Ла­ри­сою Оле­ксі­їв­ною. Під час одні­єї із зу­стрі­чей в її ка­бі­не­ті во­на так за­хо­пле­но роз­по­від­а­ла про основ­ні ві­хи 20-рі­чно­го жи­т­тя га­зе­ти, що в якийсь мо­мент ці істо­рії по­ча­ли скла­да­ти­ся в кар­тин­ки, та­кий со­бі до­ку­мен­таль­но-ігро­вий се­рі­ал. То­ді жо­дра­зу ми і до­мо­ви­лись ре­а­лі­зу­ва­ти то­ді ще «вір­ту­аль­ний» про­ект, — го­во­рить шеф-ре­да­ктор ка­на­лу «Ес­пре­со» Ва­силь Ряб­чук. — Як ви­йшло? Зві­сно, як на ме­не, до­бре, пе­ре­д­усім ці­ка­во та змі­стов­но. Та осо­би­сто для ме­не най­ва­жли­ві­ше вра- же­н­ня з на­шо­го про­е­кту — в ча­си, ко­ли ми зві­ду­сіль чу­є­мо го­ло­си про те, що жур­на­лі­сти­ки справ­жньої не існує, по­ня­т­тя «жур­на­ліст» та «гро­ші», мов­ляв, си­но­ні­ми, — су­спіль­ство ра­птом ба­чить, що все не так. Що є лю­ди, які, по­при все, до­три­му­ю­ться справ­жніх про­фе­сій­них та люд­ських прин­ци­пів, які, хоч як би ба­наль­но та па­фо­сно це зву­ча­ло, слу­гу­ють справ­жнім при­кла­дом для сво­їх мо­ло­дих ко­лег. Цей про­ект — на­дія для тих, хто ще ві­рить у мо­жли­вість справ­жньої жур­на­лі­сти­ки в на­шій кра­ї­ні».

«Спіль­ний про­ект «Ес­пре­со» та «Дня» — це ва­жли­вий крок для фор­му­ва­н­ня укра­їн­сько­го ме­ді­а­про­сто­ру, — пе­ре­ко­на­на ви­кла­дач ка­фе­дри но­вих ме­дій фа­куль­те­ту жур­на­лі­сти­ки ЛНУ ім. І. Фран­ка, ви­пу­скни­ця Лі­тньої шко­ли жур­на­ліс­тки «Дня» Юлі­а­на ЛАВРИШ. — Га­даю, са­ме за­раз, упро­довж­фа­кти­чної ре­а­ні­ма­ції на­шо­го су­спіль­ства, ва­жли­во сфор­му­ва­ти «ко­ман­дну гру» в жур­на­лі­сти­ці. Ми — роз­рі­зне­ні, роз­дрі­бле­ні ма­ні­пу­ля­тив­ни­ми ко­му­ні­ка­цій­ни­ми схе­ма­ми на­шо­го во­ро­га, то­му ва­жли­ва оця єд­ність. Та­кі пе­ре­хре­сні про­е­кти та дру­жня спів­пра­ця, на мій по­гляд, є отим оздо­ров­чим чин­ни­ком, осо­бли­во ко­ли жур­на­лі­стам ре­да­кцій є що ска­за­ти одне одним. Вва­жаю, що істо­рії «днів­ців» — не ли­ше силь­ні по­зи­ції, дум­ки, ви­слов­ле­ні по­стій­но на шпаль­тах, а й на­сам­пе­ред — стиль і спра­ва жи­т­тя. Для ко­жно­го з них «День» є трам­плі­ном сво­єї осо­би­стої бо­роть­би, на­при­клад, як у Іва­на Ка­пса­му­на — «спра­ва Гон­га­дзе», Ва­лен­ти­на Тор­би — Лу­ганськ, Марії Прокопенко — До­нецьк або Ал­ли Ду­бро­вик-Ро­хо­вої — про­сто змі­ню­ва­ти су­спіль­ство і світ. Для ба­га­тьох збо­ку жур­на­лі­сти ви­да­ю­ться та­ки­ми со­бі дон кі­хо­та­ми, мов­ляв, ви­ма­ху­ють спи­са­ми пе­ред ві­тря­ка­ми. Про­те са­ме ці жур­на­лі­сти є ве­ли­ки­ми бій­ця­ми, не­хай по­ки що не­ви­ди­мо­го, але на­два­жли­во­го фрон­ту, адже ті, хто від­сто­ює Справ­жнє і Прав­ду — це Лю­ди Че­сті! Ра­дію за сво­їх ко­лег і ба­жаю їм ве­ли­че­зно­го успі­ху й да­лі би­ти­ся на осо­би­сто­му фрон­ті!»

«Пе­ре­гля­да­ю­чи той чи ін­ший ма­те­рі­ал у га­зе­ті, пе­ре­сі­чний чи­тач на­вряд чи ду­має про ав­то­ра, якщо цей ав­тор не су­пер­зір­ка. А дар­ма! Осо­бли­во якщо це сто­су­є­ться жур­на­лі­стів «Дня». Істо­рія ко­жно­го з них вар­та окре­мо­го сю­же­ту. Те­пер, на­ре­шті, та­кі сю­же­ти є! З не­тер­пі­н­ням че­ка­ла на них, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми від про­е­кту наш чи­тач та ав­тор з Оде­си Хри­сти­на Пе­трен­ко. — На­ди­ха­ю­чі істо­рії успі­ху лю­дей, які що­дня пра­цю­ють над со­бою і над найін­те­ле­кту­аль­ні­шим ви­да­н­ням в Укра­ї­ні. Осо­бли­во ра­джу до пе­ре­гля­ду сво­їм ко­ле­гам — сту­ден­там фа­куль­те­тів жур­на­лі­сти­ки. Це — пер­ший про­ект про га­зе­ту на укра­їн­сько­му те­ле­ба­чен­ні! Но­вий ва­жли­вий пункт у су­ча­сній істо­рії укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Вже з 5 ли­cто­па­да у сто­ли­чній га­ле­реї «Лав­ра» (вул. Лавр­ська, 1) від­бу­де­ться­від­кри­т­тя XVIII Між­на­ро­дної фо­то­ви­став­ки га­зе­ти «День», яка три­ва­ти­ме до 13 ли­сто­па­да. Тра­ди­цій­но на ви­став­ці мо­жна бу­де при­дба­ти книж­ки з Бі­блі­о­те­ки ви­да­н­ня, зокре­ма но­вин­ку «Се­стра моя, Со­фія…», ви­пу­ски «Мар­шру­ту №1», ли­стів­ки, на­шу скринь­ку скар­бів і ба­га­то ін­ших «ві­та­мі­нів» для­ро­зу­му. Не пропу­стіть го­лов­ну фо­то­ви­став­ку кра­ї­ни!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.