Стрі­чка про Дже­мі­лє­ва ви­йде у про­кат на­ве­сні

«Му­ста­фа» — пер­ший пов­но­ме­тра­жний фільм ре­жи­се­ра Ахме­да Са­ри­ха­лі­ла

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ро­бо­та над кар­ти­ною роз­по­ча­ла­ся в лю­то­му 2015 ро­ку і три­ва­ла пів­то­ра ро­ку. Про­ект був ре­а­лі­зо­ва­ний за під­трим­ки На­ціо­наль­но­го фон­ду під­трим­ки де­мо­кра­тії, гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Га­ра­жҐе­нґ», пар­тне­рів «Крим. Ре­а­ліі», ATR і QHA, а та­кож 252 до­бро­чин­ців, які по­ві­ри­ли в про­ект і фон­ду­ва­ли йо­го на Спіль­но­ко­шті, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Твор­ча гру­па, яка пра­цю­ва­ла над про­е­ктом, впро­дов­ж­зні­маль­но­го пе­рі­о­ду по­бу­ва­ла в Ки­є­ві, Льво­ві, Кри­му, Нью-Йор­ку, Вар­ша­ві, Ґдан­ську, Ан­ка­рі, за­пи­са­ла 26 інтерв’ю. На жаль, ба­га­то ма­те­рі­а­лу не вві­йшло в фільм че­рез чі­тко ви­зна­че­ний хро­но­ме­траж. Але змі­ни­ла­ся не ли­ше кіль­кість ма­те­рі­а­лу, а й фор­мат — спо­ча­тку ко­ман­да про­е­кту пла­ну­ва­ла ство­ре­н­ня пов­но­ме­тра­жно­го до­ку­мен­таль­но­го філь­му, але у про­це­сі ро­бо­ти жанр був змі­не­ний на ігро­вий, за­для кра­що­го сприйня­т­тя філь­му гля­да­чем. В істо­ри­чних ре­кон­стру­кці­ях роль го­лов­но­го ге­роя ви­ко­ну­вав актор Ма­ксим Па­сі­чник.

В осно­ві кі­но­стрі­чки «Му­ста­фа» ле­жить жит­тє­вий шлях лі­де­ра крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, який роз­кри­ва­є­ться гля­да­чу крізь роз­по­віді М.Дже­мі­лє­ва, йо­го сім’ї та одно­дум­ців у бо­роть­бі за по­вер­не­н­ня Кри­му (за ча­сів СРСР і те­пер).

Гля­да­чі стрі­чки пе­ре­жи­вуть ра­зом з Му­ста­фою-ага одні з най­більш ва­го­мих в йо­го жит­ті спо­га­дів: на­силь­ни­цьку де­пор­та­цію 1944 ро­ку, пер­ше ув’язне­н­ня, най­дов­ше у сві­ті го­ло­ду­ва­н­ня, три­ва­лі­стю в 303 дні то­що.

На­пи­са­на на сті­ні тю­рем­ної ка­ме­ри ци­та­та Фрі­дрі­ха Ні­цше: «Все, що нас не вби­ває, ро­бить силь­ні­ши­ми», — ціл­ком від­по­від­ає сен­су кар­ти­ни та ха­ра­кте­ру го­лов­но­го ге­роя.

«Пам’ять про Му­ста­фу Дже­мі­лє­ва збе­ре­же­на ли­ше в текс­тах, не бу­ло чо­гось ві­зу­аль­но­го, що мо­гло б пе­ре­да­ти зміст по­дій екран­ною мо­вою. Ми при­йшли до рі­ше­н­ня, що бу­де­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі за­со­би (фото- і кі­но­хро­ні­ку, обра­зо­твор­че ми­сте­цтво та пу­блі­ка­ції, щоб роз­по­ві­сти цю істо­рію за до­по­мо­гою кі­но», — роз­по­вів ре­жи­сер філь­му Ахмед САРИХАЛІЛ.

У стрі­чці ви­ко­ри­ста­ні до­ку­мен­таль­ні фо­то­гра­фії, а та­ко­жу­ні­каль­ні хро­ні­каль­ні ві­део­ка­дри пе­рі­о­ду по­вер­не­н­ня крим­ських та­тар до Кри­му за ча­сів пе­ре­бу­до­ви. Ко­ман­да, яка пра­цю­ва­ла над ство­ре­н­ням до­ку­мен­таль­ної стрі­чки змо­гла пе­ре­да­ти гля­да­чу на­віть ті мо­мен­ти, ві­зу­аль­них спо­га­дів від яких не за­ли­ши­ло­ся, за до­по­мо­гою ілю­стра­цій ху­до­жни­ці Мі­ло­чі Зал­тайн.

«Укра­їн­ці по­ба­чать фільм у про­ка­ті по­чи­на­ю­чи з 18 трав­ня — рі­чни­ці де­пор­та­ції крим­ських та­тар. Та­кож­пла­ну­є­ться по­каз на най­біль­шо­му На­ціо­наль­но­му аме­ри­кан­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі не­за­ле­жно­го кі­но Sundance, на Бер­лін­сько­му МКФ і ря­ді ін­ших фе­сти­ва­лів до­ку­мен­таль­но­го кі­но», — за­зна­чи­ла Та­мі­ла Та­ше­ва, про­дю­сер кі­но­стрі­чки.

На­га­да­є­мо, прем’єр­ний по­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му про Му­ста­фу Дже­мі­лє­ва від­був­ся за про­гра­мою «Укра­їн­ські прем’єри» 46-го Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю «Мо­ло­дість».

Алі­са АНТОНЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.