ФОТОШТРИХ

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

3 ли­сто­па­да Укра­ї­на від­зна­чи­ла День ра­ке­тних військ і ар­ти­ле­рії. «Сьо­го­дні ра­ке­тні вій­ська і ар­ти­ле­рія ви­рі­шу­ють основ­ний об­сяг зав­дань з во­гне­во­го ура­же­н­ня про­тив­ни­ка, за­ли­ша­ю­чись го­лов­ною во­гне­вою міц­цю Су­хо­пу­тних військ», — го­во­ри­ться у при­ві­тан­ні Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка ар­ти­ле­ри­стам

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.