Ми­ко­ла БАЛТАЖИ, по­сол Укра­ї­ни в Бол­га­рії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Осо­бли­во ва­жли­во, щоб но­во­обра­ний бол­гар­ський лі­дер про­дов­жив лі­нію сво­го по­пе­ре­дни­ка пре­зи­ден­та Ро­се­на Плев­не­лі­є­ва, який від са­мо­го по­ча­тку ка­те­го­ри­чно під­три­мав те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, си­стем­ні ре­фор­ми уря­ду та єв­ро­ін­те­гра­цій­ний курс на­шої дер­жа­ви, а та­кож за­су­див агре­сив­ні дії Крем­ля

Гла­ва Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій Пан Гі Мун за­явив про мо­жли­вість до­ся­гне­н­ня три­ва­лої мир­ної уго­ди що­до возз’єд­на­н­ня роз­ді­ле­но­го Кі­пру. Про це ген­сек за­явив, від­кри­ва­ю­чи вчо­ра п’яти­ден­ні пе­ре­го­во­ри під егі­дою ООН між пре­зи­ден­том Ре­спу­блі­ки Кіпр Ні­ко­сом Ана­ста­сі­а­ді­сом та пре­зи­ден­том не­ви­зна­ної Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки Пів­ні­чно­го Кі­пру Му­ста­фою Акин­джи, які від­бу­ва­ю­ться в одно­му з елі­тних го­те­лів на Же­нев­сько­му озе­рі у Швей­ца­рії. Пан Гі Мун по­хва­лив обох лі­де­рів за до­ся­гне­н­ня «зна­чно­го про­гре­су» під час мир­но­го про­це­су, який роз­по­чав­ся пів­то­ра ро­ку то­му. «Во­дно­час за­ли­ша­є­ться ба­га­то чу­тли­вих і скла­дних пи­тань», — за­зна­чив ген­сек ООН, сло­ва яко­го на­во­дить агент­ство AFP. На­га­да­є­мо, що острів Кіпр за­ли­ша­є­ться роз­ді­ле­ним на дві ча­сти­ни з 1974 ро­ку, ко­ли Ту­реч­чи­на втор­гла­ся на Кіпр у від­по­відь на спро­бу пе­ре­во­ро­ту за­для об’єд­на­н­ня остро­ву із Гре­ці­єю. Острів роз­ді­лив­ся на са­мо­про­го­ло­ше­ну Ту­ре­цьку Ре­спу­блі­ку Пів­ні­чно­го Кі­пру та ви­зна­ну у сві­ті Ре­спу­блі­ку Кіпр на пів­дні кра­ї­ни.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.