«Че­ка­ють, що со­ба­ки при­не­суть... ха­бар»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Зо­о­за­хи­сни­ки ви­ма­га­ють по­си­ли­ти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми

« За час ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди VIII скли­ка­н­ня по­да­но ві­сім та­ких за­ко­но­про­е­ктів, і жо­ден не по­тра­пив до се­сій­ної за­ли», — ка­же Ві­та­лій Чер­ня­хов­ський, го­лов­ний ко­ор­ди­на­тор гро­ма­дян­ської кам­па­нії «Фо­рум по­ря­тун­ку Ки­є­ва». Щоб змі­ни­ти та­ку тен­ден­цію, 7 ли­сто­па­да акти­ві­сти пі­ке­ту­ва­ли бу­дів­лю ко­мі­те­тів ВР. Та­кож на­пра­ви­ли звер­не­н­ня до го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди, го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки та до ке­рів­ни­ка Го­лов­но­го на­у­ко­во- екс­пер­тно­го управ­лі­н­ня апа­ра­ту ВР.

На­ра­зі йде­ться про ви­мо­гу яко­мо­га швид­ше прийня­ти за­ко­но­про­ект №5199-1 «Про вне­се­н­ня змін до Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни ( що­до за­хи­сту тва­рин від жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня) » , ко­трий вста­нов­лює по­ка­ра­н­ня за зну­ща­н­ня над тва­ри­на­ми у ви­ді по­збав­ле­н­ня во­лі стро­ком до чо­ти­рьох ро­ків. У жов­тні за­ко­но­про­ект пе­ре­да­ли на роз­гляд пар­ла­мен­ту.

«Одна з при­чин, чо­му по­лі­цей­ські не хо­чуть во­зи­ти­ся з та­ки­ми зло­чи­на­ми, — во­ни ду­ма­ють, що це не­тяж­кі пра­во­по­ру­ше­н­ня. За­раз у ки­їв­ських су­дах слу­ха­ють дві спра­ви про­ти жи­во­де­рів, і це від­бу­ло­ся ли­ше зав­дя­ки актив­но­сті гро­ма­дян, їхнім про­те­стам, — про­дов­жує Ві­та­лій Чер­ня­хов­ський. — То­му і хо­че­мо, щоб від­по­від­аль­ність за та­кі зло­чи­ни по­си­ли­ли, — то­ді лю­ди зро­зу­мі­ють, що зну­ща­н­ня над тва­ри­на­ми є тяж­ким пра­во­по­ру­ше­н­ням, яке ви­ма­гає біль­шої ува­ги. Але та­кі за­ко­но­про­е­кти не хо­чуть роз­гля­да­ти — пев­но, де­пу­та­ти че­ка­ють, що со­ба­ки при­не­суть їм ха­бар. Між ін­шим, по ше­сти з во­сьми за­ко­но­про­е­ктів що­до за­хи­сту тва­рин не­має ви­снов­ку Го­лов­но­го на­у­ко­во-екс­пер­тно­го управ­лі­н­ня Апа­ра­ту Вер­хов­ної Ра­ди, а без цьо­го їх на­віть не став­лять на по­ря­док ден­ний».

Те­пер акти­ві­сти че­ка­ють ре­а­кції пар­ла­мен­та­рів на свої звер­не­н­ня. Якщо те­му й да­лі ігно­ру­ва­ти­муть, обі­ця­ють про­во­ди­ти пі­ке­ти, щоб все-та­ки зму­си­ти на­ро­дних де­пу­та­тів по­си­ли­ти за­хист тва­рин.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.