Жи­то­мир – сто­ли­ця ба­ле­ту!

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Пів­ти­ся­чі тан­ців­ни­ків із ше­сти обла­стей Укра­ї­ни ста­ли уча­сни­ка­ми Все­укра­їн­ської хо­ре­о­гра­фі­чної асам­блеї ім. На­та­лії Ско­руль­ської

Цей гранд-за­хід від­бу­вав­ся в Жи­то­мир­ській фі­лар­мо­нії з 4 по 7 ли­сто­па­да. Жу­рі очо­ли­ла при­ма-ба­ле­ри­на На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни Ка­те­ри­на Ку­хар.

— Зав­да­н­ня асам­блеї не ли­ше в то­му, щоб по­пу­ля­ри­зу­ва­ти ми­сте­цтво хо­ре­о­гра­фії. Асам­блея та­кож по­ру­шує пи­та­н­ня на­ціо­наль­но-па­трі­о­ти­чної сві­до­мо­сті ді­тей і мо­ло­ді. Зокре­ма на­ми вве­де­но окре­му но­мі­на­цію «Па­трі­о­ти­чний та­нець». Все­укра­їн­ська хо­ре­о­гра­фі­чна асам­блея — це єди­ний фор­мат в Укра­ї­ні, який впро­ва­дже­ний са­ме на Жи­то­мир­щи­ні та має ім’я На­та­лії Ско­руль­ської са­ме то­му, що тут на­ро­ди­ла­ся на­ша ви­да­тна ба­ле­ри­на, ба­лет­мей­стер. Ця асам­блея від­рі­зня­є­ться від по­ді­бних за­хо­дів тим, що участь бе­руть не ли­ше ама­тор­ські ко­ле­кти­ви, а й про­фе­сіо­на­ли. Кон­кур­сан­ти під­го­ту­ва­ли не ли­ше кла­си­чний ре­пер­ту­ар, а й ва­рі­а­ції з «Лі­со­вої пі­сні», що ста­ла ва­жли­вою для твор­чо­сті На­та­лії Ско­руль­ської та її ба­тька, який на­пи­сав му­зи­ку до одно­ймен­но­го ба­ле­ту», — ци­тує сло­ва за­снов­ни­ці асам­блеї, ке­рів­ни­ка цен­тру тан­цю «Аван­те» в Жи­то­ми­рі Ін­ни БУРДЕЙНОЇ zhitomir.info.

Все­укра­їн­ська хо­ре­о­гра­фі­чна асам­блея ім. На­та­лії Ско­руль­ської цьо­го ро­ку бу­ла при­свя­че­на 70-річ­чю ство­ре­н­ня ба­ле­ту «Лі­со­ва пі­сня» та 145-річ­чю від дня на­ро­дже­н­ня Ле­сі Укра­їн­ки. У рам­ках за­хо­ду вста­но­ви­ли ме­мо­рі­аль­ну до­шку Н. М.Ско­руль­ській — ви­да­тній ба­ле­ри­ні, хо­ре­о­гра­фу і пе­да­го­гу, яка на­ро­ди­ла­ся в Жи­то­ми­рі 1915 ро­ку, та­кож з успі­хом про­йшов фе­сти­валь-кон­курс хо­ре­о­гра­фі­чно­го ми­сте­цтва та рі­зні май­стер-кла­си, які про­ве­ли про­від­ні пе­да­го­ги і чле­ни жу­рі.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА ПУТРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.