Крим­ча­нам, які за­ги­ну­ли за во­лю Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

На Хер­сон­щи­ні зво­дять пам’ятник по­бли­зу адмін­кор­до­ну

Не­по­да­лік с. Став­ки Ка­лан­ча­цько­го ра­йо­ну три­ває бу­дів­ни­цтво ме­мо­рі­а­лу під на­звою «Крим­ча­нам, за­ги­блим у бо­ях за єд­ність Укра­ї­ни». Іні­ці­а­ти­ва вста­нов­ле­н­ня на­ле­жить Бла­го­дій­но­му фон­ду «Ге­ро­ї­ка», який за­йма­є­ться спо­ру­дже­н­ням пам’ятни­ків бор­цям за во­лю Укра­ї­ни по всій те­ри­то­рії кра­ї­ни.

«Ідея спо­ру­ди­ти пам’ятний знак «Крим­ча­нам, за­ги­блим у бо­ях за єд­ність Укра­ї­ни» ви­ни­кла на по­ча­тку 2016 р. У та­кий спо­сіб наш фонд ви­рі­шив вша­ну­ва­ти укра­їн­ських во­я­ків із Кри­му, які за­ги­ну­ли у бо­ях з ро­сій­ськи­ми оку­пан­та­ми, — роз­по­від­ає «Дню» ке­рів­ник БФ «Ге­ро­ї­ка» Пав­ло ПОДОБЄД. — Ми ро­зу­мі­є­мо, що най­ближ­чим ча­сом на­ших хло­пців у Кри­му не вда­сться вша­ну­ва­ти, от­же, ви­рі­ши­ли спо­ру­ди­ти цей ме­мо­рі­аль­ний об’єкт якнай­ближ­че до кор­до­ну — на пів­дні Хер­сон­ської обла­сті, на тра­сі Е-97, на від­ста­ні 6 км від кор­до­ну з тим­ча­со­во оку­по­ва­ним Кри­мом».

«Ми кон­суль­ту­ва­лись із низ­кою дер­жав­них ін­сти­ту­цій що­до то­го, ко­го са­ме вша­ну­ва­ти у ка­ме­ні. Зу­пи­ни­лись на уро­джен­цях Кри­му, які за­ги­ну­ли у бою чи вна­слі­док бо­йо­вих дій (по­мер­ли від важ­ких по­ра­нень або ка­ліцтв). На­ра­зі це 21 во­як», — ка­же Пав­ло.

Пам’ятний знак за сво­єю фор­мою є тра­ди­цій­ним укра­їн­ським вій­сько­вим хре­стом, вста­нов­ле­ним на кам’яно­му по­ста­мен­ті. Оба­біч мо­ну­мен­та роз­мі­ще­ні гра­ні­тні бри­ли з іме­на­ми 21 крим­ча­ни­на. З тро­ту­ар­ної пли­тки ви­кла­де­но май­дан­чик дов­ко­ла ком­по­зи­ції і до­ріж­ка до мо­ну­мен­та. На май­дан­чи­ку за­про­е­кто­ва­но та­кож во­сьми­ме­тро­ву що­глу з Дер­жав­ним Пра­по­ром Укра­ї­ни.

Ме­мо­рі­ал бу­дує май­стер із Чер­ка­щи­ни Олег Соб­чен­ко, який сам є уча­сни­ком АТО. Пам’ятник зво­дять ко­шта­ми бла­го­дій­ни­ків. Че­рез це тер­мін за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва де­що за­тя­гу­є­ться. «Ста­ном на сьо­го­дні про­ект го­то­вий на 60%. Те­пер, ко­ли пам’ятник на­був ре­аль­них обри­сів, де­да­лі ча­сті­ше бі­ля ньо­го зу­пи­ня­ю­ться по­до­ро­жні, роз­див­ля­ю­ться, роз­пи­ту­ють і фо­то­гра­фу­ють. Ді­а­па­зон вра­жень ве­ли­кий: від «Мо­лод­ці, по­трі­бна спра­ва. Низь­кий уклін за­ги­блим ге­ро­ям!» до «На­шо во­но вам тре­ба?», — ка­же Пав­ло.

За йо­го сло­ва­ми, на­ра­зі по­трі­бна до­по­мо­га у ви­гля­ді бу­дма­те­рі­а­лів: ще­бінь, де­ре­во, пі­сок, кві­тни­ки, про­же­ктор пря­мої дії. Усіх охо­чих до­по­мог­ти Пав­ло про­сить пи­са­ти на еле­ктрон­ну по­шту heroic.spirit@gmail.com або зв’яза­ти­ся з ним че­рез Facebook.

МАЛЮНОК НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.