Як при­ско­ри­ти про­цес?

На Пав­ло­град­сько­му хім­за­во­ді ути­лі­зу­ва­ли 67% ви­бу­хо­не­без­пе­чних рів­нів ра­кет

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

На Пав­ло­град­сько­му хім­за­во­ді ути­лі­зу­ва­ли ви­бу­хо­не­без­пе­чні рів­ні ра­кет. Ще два де­ся­ти­лі­т­тя то­му Укра­ї­на взя­ла на се­бе зо­бов’яза­н­ня лі­кві­до­ву­ва­ти на сво­їй те­ри­то­рії всі стра­те­гі­чні на­сту­паль­ні озбро­є­н­ня, які ді­ста­ли­ся у спа­док від Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. Зокре­ма між­кон­ти­нен­таль­ні ба­лі­сти­чні ра­ке­ти РС-22 (SS-24). Ути­лі­зу­ва­ти по­трі­бно бу­ло не ли­ше са­мі ра­ке­ти, а й 5 ти­сяч тонн твер­до­го ра­ке­тно­го па­ли­ва, яке в них мі­сти­ло­ся. Ба­зо­вим під­при­єм­ством для ці­єї ро­бо­ти ви­зна­чи­ли Пав­ло­град­ський хі­мі­чний завод. На по­ча­тко­во­му ета­пі до­по­мо­гу на­да­ва­ли аме­ри­кан­ські фа­хів­ці. За спе­ці­аль­ною про­гра­мою США ви­ді­ля­ли і ко­шти для бу­дів­ни­цтва й обла­дна­н­ня схо­вищ. Про­те че­рез пе­ре­бої з фі­нан­су­ва­н­ням лі­кві­да­ція і ути­лі­за­ція стра­те­гі­чних ра­кет за­тя­гла­ся на ба­га­то ро­ків. Дру­гі і тре­ті рів­ні бу­ли в кри­ти­чно­му ста­ні, то­му їх по­трі­бно бу­ло ути­лі­зу­ва­ти на­сам­пе­ред.

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПХЗ Ле­о­нід Ши­ман по­ві­дом­ляє, що на сьо­го­дні під­при­єм­ство вже ути­лі­зу­ва­ло 108 дру­гих і тре­тіх рів­нів, чи 67% від за­галь­ної кіль­ко­сті при­ве­зе­них на завод. Як «пі­ло­тний» про­ект, ути­лі­зо­ва­но й один пер­ший рі­вень. За­раз на під­при­єм­стві ще збе­рі- га­ю­ться 54 пер­ші рів­ні. Оскіль­ки про­цес ве­де­ться на обме­же­них по­ту­жно­стях, що­ро­ку ути­лі­зу­ва­ло­ся близь­ко 800 тонн па­ли­ва. Щоб за­вер­ши­ти ути­лі­за­цію ра­кет пов­ні­стю, під­при­єм­ство по­тре­бує до­бу­до­ви ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, то­ді це мо­жна бу­ло б ре­а­лі­зу­ва­ти за два ро­ки. Якщо ж дер­жа­ва не зна­йде ко­штів на до­бу­до­ву, про­цес ути­лі­за­ції все одно три­ва­ти­ме, але по­віль­ні­ше: пов­ні­стю за­вер­ши­ти ути­лі­за­цію кор­пу­сів ра­кет і ра­ке­тно­го па­ли­ва змо­жуть за 4—5 ро­ків, за­зна­чає ген­ди­ре­ктор ПХЗ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.