До­нНУ від­зна­чив дру­гу рі­чни­цю пе­ре­їзду до Він­ни­ці

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Най­бо­лю­чі­шим у жит­ті ви­шу на но­во­му мі­сці за­ли­ша­є­ться жи­тло­ве пи­та­н­ня

7ли­сто­па­да До­не­цький на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­си­ля Сту­са від­зна­чав дру­гу рі­чни­цю сво­го пе­ре­бу­ва­н­ня на По­діль­ській зем­лі. З ці­єї на­го­ди від­бу­ла­ся уро­чи­ста зу­стріч ко­ле­кти­ву, ви­кла­да­чів та сту­ден­тів. Ка­жуть, що зі­бра­ли­ся, щоб зга­да­ти про пе­ре­жи­те, а свя­тку­ва­ти­муть вже то­ді, ко­ли уні­вер­си­тет по­вер­не­ться у До­нецьк під укра­їн­ськи­ми пра­по­ра­ми.

Ми­ну­ло два ро­ки як До­нНУ пра­цює на він­ни­цькій зем­лі. Та по­при це, най­бо­лю­чі­ші пи­та­н­ня, пов’яза­ні з жи­тлом для ви­кла­да­чів та сту­ден­тів, і до­сі за­ли­ша­ю­ться не ви­рі­ше­ни­ми. Оче­ви­дно про це не всі зна­ють, бо під час ві­зи­ту в НУ «Острозь­ка ака­де­мія» Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив, що уні­вер­си­тет, пе­ре­мі­ще­ний до Він­ни­ці, за­без­пе­че­но гур­то­жи­тка­ми і зро­бле­но все мо­жли­ве, щоб за­клад не втра­тив свій по­тен­ці­ал. Від­по­відь ко­ле­кти­ву не за­ба­ри­ла­ся. До­нНУ на­пи­сав гла­ві дер­жа­ві від­кри­то­го ли­ста, в яко­му по­ста­вив під сум­нів йо­го за­яву про здій­сне­н­ня обі­ця­нок, да­них До­нНУ. Зокре­ма у ли­сті про­зву­ча­ло на­га­ду­ва­н­ня: «Ва­ми дій­сно бу­ло зро­бле­но низ­ку роз­по­ряд­чих кро­ків, про­те ста­ном на 28.10.2016 ро­ку ми спла­чу­є­мо 696 100 грн що­мі­ся­ця за орен­ду на­вчаль­них кор­пу­сів, не ма­є­мо гур­то­жи­тків, а про­фе­сор­сько-ви­кла­да­цький склад, спів­ро­бі­тни­ки і сту­ден­ти ви­на­йма­ють жи­тло за вла­сний кошт».

«Офі­цій­ної від­по­віді Пре­зи­ден­та ми не отри­ма­ли, але те­ле­фон­не ко­му­ні­ку­ва­н­ня з Адмі­ні­стра­ці­єю гла­ви дер­жа­ви ма­ли. Нас за­пи­та­ли, чи дій­сно ми спла­чу­є­мо май­же 700 ти­сяч гривень за орен­ду на­вчаль­них кор­пу­сів і по­про­си­ли озву­чи­ли свої ви­мо­ги. Але ж ми не те­ро­ри­сти, щоб озву­чу­ва­ти свої ви­мо­ги. То­му скла­ли спи­сок пер­ших і на­галь­них про­по­зи­цій», — ко­мен­тує про­ре­ктор з на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чної ро­бо­ти, стра­те­гі­чно­го роз­ви­тку та ін­но­ва­цій До­нНУ Те­тя­на На­гор­няк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.