«Про­за­хі­дне» облич­чя vs «про­ро­сій­ське» облич­чя

Екс­перт — про ре­зуль­та­ти пер­шо­го ту­ру пре­зи­дент­ських ви­бо­рів і гі­бри­дну вій­ну пу­тін­сько­го ре­жи­му про­ти Бол­га­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

На пре­зи­дент­ських ви­бо­рах, які від­бу­ли­ся ми­ну­лої не­ді­лі у Бол­га­рії, пер­ший тур ви­грав без­пар­тій­ний ге­не­рал Ру­мен Ра­дєв. За да­ни­ми ЦВК, ви­су­ну­тий іні­ці­а­тив­ною гру­пою під ке­рів­ни­цтвом опо­зи­цій­ної Бол­гар­ської со­ці­а­лі­сти­чної пар­тії про­ро­сій­ський опо­зи­ціо­нер, 53-рі­чний екс-го­лов­но­ко­ма­ду­вач бол­гар­ських ВПС Ра­дєв на­би­рає 25,7% го­ло­сів.

Йо­го су­пер­ни­ця, го­ло­ва пар­ла­мен­ту Бол­га­рії і юрист з пар­тії « Гро­ма­дя­ни за єв­ро­пей­ський роз­ви­ток Бол­га­рії » ( ГЄРБ) Це­цка Ца­че­ва від­стає з ре­зуль­та­том 22%, по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті бол­гар­ської ЦВК. Для то­го, щоб ви­зна­чи­ти пе­ре­мож­ця, бу­де по­трі­бний дру­гий тур ви­бо­рів, який від­бу­де­ться 13 ли­сто­па­да.

Ме­шкан­ці Бол­га­рії хо­чуть «біль­ше без­пе­ки і ефе­ктив­них ін­сти­ту­цій » , за­явив Ра­дєв, ви­сту­па­ю­чи пе­ред сво­ї­ми при­бі­чни­ка­ми пі­сля ого­ло­ше­н­ня по­пе­ре­дніх під­сум­ків під­ра­хун­ку го­ло­сів. До ре­чі, щой­но при­став­ши до пе­ред­ви­бор­чих пе­ре­го­нів, ге­не­рал за­жа­дав ска­су­ва­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії, чим вель­ми на­сто­ро­жив про­за­хі­дний еле­кто­рат. Льо­тчик-ас, що лі­тав на МіГ-29, до­лу­чив­ся до пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів зов­сім не­дав­но — ми­ну­ло­го мі­ся­ця, і вже то­ді на­го­ло­сив, що йо­го країна, бу­ду­чи чле­ном НАТО, зро­би­ла стра­те­гі­чну по­мил­ку, від­да­лив­шись від Ро­сії. Лі­дер одні­єї з бол­гар­ських пар­тій лі­во­го спря­му­ва­н­ня вже обі­звав йо­го за це « ма­ріо­не­ткою » про­ро­сій­сько­го збро­йо­во­го ло­бі.

ЗМІ за­зна­ча­ють, що й ре­шта кан­ди­да­тів ви­зна­ють не­об­хі­дність по­те­плі­н­ня у від­но­си­нах з Ро­сі­єю, при­найм­ні під час ви­бор­чої кам­па­нії. Так, на­віть Це­цка Ца­че­ва дня­ми за­яви­ла: « Еко­но­мі­чні сан­кції про­ти Ро­сії ма­ють бу­ти пе­ре­гля­ну­ті. А бол­гар­ська ди­пло­ма­тія має бу­ти актив­ні­шою у фор­му­ван­ні за­галь­но­єв­ро­пей­ської по­зи­ції з цьо­го пи­та­н­ня » , — ци­ту­вав її ТАСС. Якщо сан­кції не бу­де ска­со­ва­но, то Бол­га­рія має на­по­ля­га­ти на ком­пен­са­ції зби­тків, до­да­ла во­на, оче­ви­дно, ма­ю­чи на ува­зі, зокре­ма, і зрив про­е­кту « Пів­ден­ний по­тік».

У свою чер­гу Ра­дєв за­зна­чив, що для Бол­га­рії як чле­на ЄС і НАТО не­має аль­тер­на­ти­ви. « Це не озна­чає, що ми по­вин­ні ство­рю­ва­ти во­ро­гів по­за ци­ми рам­ка­ми спів­пра­ці. Єв­ро­фі­лія не озна­чає ру­со­фо­бії. Але на­ра­зі факт по­ля­гає в то­му, що ми за­зна­є­мо еко­но­мі­чних втрат » , — кон­ста­ту­вав він.

Одно­ча­сно з ви­бо­ра­ми в Бол­га­рії від­був­ся ре­фе­рен­дум. Ви­бор­цям за­про­по­ну­ва­ли ви­зна­чи­ти­ся з трьох пи­тань: за­про­ва­дже­н­ня ма­жо­ри­тар­ної си­сте­ми ви­бо­рів за­мість ни­ні­шньої про­пор­цій­ної, по­си­ле­н­ня обов’ яз­ку бра­ти участь у ви­бо­рах і ско­ро­че­н­ня ще­дрих дер­жав­них суб­си­дій для по­лі­ти­чних пар­тій.

Ще одні­єю осо­бли­ві­стю цих ви­бо­рів ста­ло те, що впер­ше одно­ча­сно з пре­зи­ден­том оби­ра­ють ві­це-пре­зи­ден­та.

На­га­да­є­мо, що Бол­га­рія є пар­ла­мент­ською ре­спу­блі­кою, але пре­зи­дент кра­ї­ни та­кож має зна­чні пов­но­ва­же­н­ня. Він — го­лов­но­ко­ман­ду­вач зброй­них сил, мо­же на­кла­да­ти ве­то на ухва­ле­ні пар­ла­мен­том за­ко­ни, під­пи­сує між­на­ро­дні уго­ди і при­зна­чає ке­рів­ни­ків обо­рон­них і пра­во­охо­рон­них ві­домств.

Спо­сте­рі­га­чі за­зна­ча­ють, що за ра­дян­ських ча­сів Бол­га­рія бу­ла «най­сум­лін­ні­шим ва­са­лом Ро­сії», і ли­ше ни­ні­шній пре­зи­дент Ро­сен Плев­не­лі­єв змі­нив курс кра­ї­ни. Він за­су­див « ане­ксію » Кри­му, а та­кож « гі­бри­дну вій­ну». Ми­ну­лої п’ятни­ці Плев­не­лі­єв в ін­терв’ю Бі-Бі-Сі зви­ну­ва­тив Ро­сію у ха­кре­ських ата­ках: Ро­сія бу­цім­то під­три­мує « по­пу­ліст­ські пар­тії і ру­хи » , ве­де «мас­шта­бну про­па­ган­ду» і здій­снює ха­кре­ські ата­ки. Так, рік то­му Бол­га­рія «за­зна­ла кі­бе­ра­та­ки під час ре­фе­рен­ду­му і мі­сце­вих ви­бо­рів», най­імо­вір­ні­ше, що ата­ка « пов’ яза­на з Ро­сі­єю » , за­пев­няв пре­зи­дент.

«ПРАВЛЯЧА ПАР­ТІЯ МОБІЛІЗУЄТЬСЯ...»

Огнян МIНЧЕВ, со­ціо­лог, по­лі­то­лог, Со­фія:

— Якщо кан­ди­дат від прав­ля­чої пар­тії Ца­че­ва стане пре­зи­ден­том, то во­на про­дов­жить біль­шою чи мен­шою мі­рою по­лі­ти­ку, яка ни­ні до­мі­нує в Бол­га­рії, по­мір­ко­ва­но­го єв­ро­а­тлан­ти­чно­го кур­су.

Якщо пе­ре­мо­же Ра­дєв, то бу­дуть змі­ни, те­плі­ші від­но­си­ни з Мо­сквою і не­ста­біль­ність у став­лен­ні Бол­га­рії до основ­них гео­по­лі­ти­чних по­ді­лів сьо­го­де­н­ня між Єв­ро­пою і Ро­сі­єю, між За­хо­дом і Ро­сі­єю. Ра­дєв ви­ра­жає та­кож ін­те­ре­си про­ро­сій­сько­го збро­йо­во­го ло­бі. То­му він мі­цні­ше пов’яза­ний з ро­сій­ськи­ми ін­те­ре­са­ми. Окрім то­го, він є кан­ди­да­том Со­ці­а­лі­сти­чної пар­тії, яка є най­біль­шою про­ро­сій­ською пар­ті­єю в Бол­га­рії. Мо­жна че­ка­ти ве­ли­ких змін у цьо­му на­пря­мі, які не спри­я­ти­муть по­зи­ції Бол­га­рії в Єв­ро­пі і єв­ро­а­тлан­ти­чно­му про­сто­рі.

Чо­му так ста­ло­ся, що в Бол­га­рії та­кий силь­ний ро­сій­ський вплив? Це дов­га роз­мо­ва, але якщо го­во­ри­ти коротко, то мо­жна ска­за­ти, що Бол­га­рія зав­жди бу­ла кра­ї­ною з дво­ма облич­чя­ми. Одне облич­чя по­вер­не­не на За­хід — це лі­бе­раль­на про­за­хі­дна осо­ба. А ін­ше — про­мо­сков­ське, про­ро­сій­ське кон­се­рва­тив­не облич­чя. Бол­га­рія зав­жди бу­ла ді­ти­щем цих двох на­пря­мів. Мо­жна та­кож ска­за­ти, що гі­бри­дна вій­на, яку пу­тін­ський ре­жим в Ро­сії ве­де про­ти всі­єї Схі­дної Єв­ро­пи з ме­тою її де­ста­бі­лі­за­ції, як ча­сти­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, впли­ває і на по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в Бол­га­рії.

Що­до про­гно­зу на дру­гий тур. На пер­ший по­гляд, у Ра­дє­ва біль­ше шан­сів, то­му що він здо­був біль­ше го­ло­сів у пер­шо­му ту­рі ви­бо­рів. Я га­даю, що правляча пар­тія мо­бі­лі­зу­ва­ти­ме­ться і дасть про­ро­сій­сько­му кан­ди­да­то­ві сер­йо­зний бій на­сту­пної не­ді­лі, ко­ли від­бу­де­ться дру­гий тур. І за­раз шан­си обох су­пер­ни­ків 50 на 50.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.