Ірак­ські вій­ська від­би­ли у ІД стра­те­гі­чно ва­жли­ве мі­сто бі­ля Мо­су­ла

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ірак­ські си­ли від­би­ли у те­ро­ри­сти­чно­го угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» клю­чо­ве мі­сто на пів­ден­них під­сту­пах до Мо­су­ла — Хам­мам Аль-Аліл. Як по­ві­до­ми­ло учо­ра агент­ство AFP, ар­мія та елі­тні під­роз­ді­ли по­лі­ції Іра­ку вста­но­ви­ли пов­ний кон­троль над мі­стом, яке є най­ближ­чим мі­стом до Мо­су­ла з пів­ден­но­го на­прям­ку. Мі­сто Хам­мам Аль-Аліл роз­та­шо­ва­не на за­хі­дно­му бе­ре­зі рі­чки Тигр, на від­ста­ні близь­ко 15 кі­ло­ме­трів від пів­ден­но-схі­дних око­лиць Мо­су­ла. У той же час курд­ські зброй­ні фор- му­ва­н­ня пе­шмер­га роз­по­ча­ли у по­не­ді­лок штурм ще одно­го мі­ста по­бли­зу Мо­су­ла — Ба­ши­ки, че­рез два ти­жні пі­сля то­го, як во­ни ото­чи­ли йо­го. За під­трим­ки авіа­ції ко­а­лі­цій­них сил на чо­лі зі США за­го­ни пе­шмер­га до­ся­гли цен­тру мі­ста, а ісла­мі­сти ІД зму­ше­ні бу­ли від­сту­пи­ти у за­хі­дні ра­йо­ни Ба­ши­ки. Мі­сто Ба­ши­ка роз­та­шо­ва­не на від­ста­ні при­бли­зно 13 кі­ло­ме­трів на пів­ні­чний схід від схі­дних ра­йо­нів Мо­су­ла, штурм який здій­сню­ють ірак­ські ан­ти­те­ро­ри­сти­чні си­ли, по­ві­дом­ляє dpa.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.