Гла­ва МЗС Лю­ксем­бур­гу: «Ту­реч­чи­на діє ме­то­да­ми на­ци­стів»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ністр за­кор­дон­них справ Лю­ксем­бур­гу Жан Ас­сель­борн го­стро роз­кри­ти­ку­вав аре­шти опо­зи­цій­них по­лі­ти­ків та жур­на­лі­стів в Ту­реч­чи­ні, по­рів­няв­ши дії ту­ре­цької вла­ди з ме­то­да­ми, яки­ми ді­я­ли на­ци­сти у Ні­меч­чи­ні у 1930-х ро­ках. «Це ме­то­ди, які ви­ко­ри­сто­ву­ва­лись під час на­цист­сько­го ре­жи­му», — за­явив вчо­ра Ас­сель­борн а ефі­рі ні­ме­цько­го радіо Deutschlandfunk. Мі­ністр та­кож про­ко­мен­ту­вав мо­жли­вість за­про­ва­дже­н­ня еко­но­мі­чних сан­кції сто­сов­но Ту­реч­чи­ни з бо­ку ЄС. «50% ту­ре­цько­го екс­пор­ту йде до Єв­ро­со­ю­зу. 60% ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку Ту­реч­чи­ни над­хо­дить з ЄС. Бе­зу­мов­но, це є ва­же­лем ти­ску, — ска­зав Ас­сель­борн. — На да­но­му ета­пі не­мож- ли­во від­ки­да­ти ймо­вір­ність за­сто­су­ва­н­ня цих ва­же­лів ти­ску, щоб да­ти від­по­відь на жа­хли­ву си­ту­а­цію з пра­ва­ми лю­ди­ни в цій кра­ї­ні». Ра­зом з тим, він за­зна­чив, що є при­чи­ни, чо­му не слід різ­ко на­по­ля­га­ти на при­зу­пи­нен­ні пе­ре­го­во­рів що­до член­ства Ту­реч­чи­ни у ЄС, «оскіль­ки міль­йо­ни лю­дей в Ту­реч­чи­ні вва­жа­ють, що єди­ною мо­жли­ві­стю ви­бра­ти­ся з ці­єї ями є Єв­ро­со­юз». На­то­мість ре­чник уря­ду Ні­меч­чи­ни Штеф­фен Зай­берт учо­ра на­го­ло­сив, що уряд ФРН не має на­мі­рів бра­ти участь у де­ба­тах нав­ко­ло мо­жли­во­го за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій сто­сов­но Ту­реч­чи­ни. За йо­го сло­ва­ми, Єв­ро­со­юз має спіль­но від­по­ві­сти на по­дії, які від­бу­ва­ю­ться в цій кра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.