ФОТОШТРИХ

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Зні­мок обійм Саакашвілі з Ку­чмою був зро­бле­ний під час «ро­дин­но­го» за­хо­ду Ку­чми­Пін­чу­ка YES у ве­ре­сні 2015 ро­ку. На той час Саакашвілі вже біль­ше трьох мі­ся­ців за­ймав по­са­ду го­ло­ви Оде­ської ОДА. Не­пе­ре­бір­ли­вість сто­сун­ків і свої те­плі ві­та­н­ня з ко­ли­шнім пре­зи­ден­том Укра­ї­ни він по­яснив тим, що в 2004-му той на­дав Гру­зії вій­сько­ву до­по­мо­гу. Бе­зу­мов­но, іно­зем­ні го­сті Фор­му в да­но­му ви­пад­ку мо­гли б ска­за­ти: які мо­жуть бу­ти до нас пре­тен­зії, якщо ви са­мі про­тя­гом 15 ро­ків не мо­же­те ро­зі­бра­ти­ся із «спра­вою Гон­га­дзе — По­доль­сько­го»? Про­те Саакашвілі вже був гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, як і біль­шість при­су­тніх на YES го­стей. А от­же, мав від­чу­ва­ти свою від­по­від­аль­ність, тим біль­ше, він осо­би­сто ви­сту­пав зі сце­ни на по­ма­ран­че­во­му Май­да­ні, який зі­брав­ся у 2004-му про­ти то­го ж Ку­чми.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА ІНДИЧНОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.