«Кле­но­ва ар­ка--2016»

На Львів­щи­ні три­ва­ють між­на­ро­дні вій­сько­ві на­вча­н­ня

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

7 ли­сто­па­да на те­ри­то­рії Мі­жна­ро­дно­го цен­тру ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки від­бу­лась це­ре­мо­нія від­кри­т­тя ба­га­то­на­ціо­наль­но­го ко­ман­дно- шта­бно­го на­вча­н­ня « Кле­но­ва ар­ка-2016». Участь у цьо­му на­вчан­ні бра­ти­муть по­над дві­сті укра­їн­ських, поль­ських, ли­тов­ських і ка­над­ських вій­сько­вих. Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни на на­вчан­ні пред­став­ля­ють во­ї­ни 80-ї окре­мої де­сан­тно-штур­мо­вої бри­га­ди ВДВ. Біль­шість із них ма­ють до­свід уча­сті в бо­йо­вих ді­ях у зо­ні АТО.

« Ба­га­то­на­ціо­наль­не на­вча­н­ня «Кле­но­ва ар­ка-2016» спри­яє по­гли­блен­ню спів­пра­ці та змі­цнен­ню від­но­син у вій­сько­вій сфе­рі між Укра­ї­ною, Поль­щею та Ли­твою. Укра­їн­ські вій­сько­ві здо­бу­ли цін­ний до­свід бо­йо­вих дій і го­то­ві ним по­ді­ли­ти­ся з на­ши­ми вій­сько­ви­ми пар­тне­ра­ми. Впев­не­ний, що спіль­ні зу­си­л­ля бу­дуть ефе­ктив­ни­ми й успі­шни­ми » , — за­зна­чив спів­ке­рів­ник на­вчань з укра­їн­ської сто­ро­ни під­пол­ков­ник Ігор Ски­бюк.

До ма­нев­рів за­лу­че­но осо­бо­вий склад управ­лі­н­ня ли­тов­сько-поль­сько-укра­їн­ської бри­га­ди під ко­ман­ду­ва­н­ням за­сту­пни­ка ко­ман­ди­ра пол­ков­ни­ка Во­ло­ди­ми­ра Юда­но­ва. А в ро­лі го­лов­них ін­стру­кто­рів і по­се­ре­дни­ків ви­сту­па­ють до­свід­че­ні офі­це­ри ЗС Ка­на­ди.

« Роль ка­над­ських ін­стру­кто­рів під час «Кле­но­вої ар­ки- 2016 » пе­ред­усім по­ля­га­ти­ме в на­дан­ні на­став­ни­цтва для вій­сько­вих ли­тов­сько-поль­сько-укра­їн­ської бри­га­ди і при­да­них під­роз­ді­лів за­для до­ся­гне­н­ня пов­ної опе­ра­тив­ної го­тов­но­сті. Під час на­вча­н­ня вій­сько­ві з рі­зних кра­їн спів­пра­цю­ва­ти­муть, на­вча­ти­му­ться і ді­ли­ти­му­ться на­бу­тим до­сві­дом » , — на­го­ло­сив спів­ке­рів­ник на­вча­н­ня з ка­над­ської сто­ро­ни під­пол­ков­ник Джон Ву­дгейт.

Вій­сько­ві ма­нев­ри три­ва­ти­муть орі­єн­тов­но два ти­жні.

ФО­ТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.