Про не­об­хі­дність ком­про­мі­су

Den (Ukrainian) - - Економіка - Во­ло­ди­мир БОЙ­КО, Чер­ні­гів

Не­що­дав­но в Хар­ко­ві на за­про­ше­н­ня ГО «Май­дан мо­ні­то­ринг» з гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми спіл­ку­вав­ся пра­во­вий ра­дник від­ді­лу Стра­те­гії Го­лов­но­го Ау­ди­тор­сько­го Бю­ро Поль­щі Пьотр КУЛЬПА.

Він по­стій­но від­ві­дує на­шу кра­ї­ну, а у 2013—2014 рр. пра­цю­вав в на­шій дер­жа­ві, став одним із роз­ро­бни­ків но­во­го За­ко­ну Укра­ї­ни « Про дер­жав­ну слу­жбу», вла­сне — ав­то­ром йо­го кон­це­пції.

Ви­ступ поль­сько­го фа­хів­ця з укра­їн­ським ко­рі­н­ням при­вер­нув зна­чну ува­гу ін­тер­нет- ау­ди­то­рії. Йо­го запис про­тя­гом ко­ро­тко­го ча­су отри­мав по­над чо­ти­ри з по­ло- ви­ною ти­ся­чи пе­ре­гля­дів та три з по­ло­ви­ною со­тні схваль­них оці­нок. Йде­ться не про ві­део- кліп, ко­ро­ткий топ- сю­жет чи по­пу­ляр­ну кі­но­стрі­чку, а про три­ва­лий (три го­ди­ни) про­фе­сій­ний ви­клад ана­лі­ти­чно­го ма­те­рі­а­лу, що різ­ко зву­жує по­тен­цій­ну ау­ди­то- рію. Втім, це не за­ва­ди­ло по­пу­ляр­но­сті. При­чи­ну на са­мо­му по­ча­тку зу­стрі­чі вда­ло за­зна­чи­ла ве­ду­ча — про та­ке в Укра­ї­ні не го­во­рять. Або май­же не го­во­рять. От­же, ма­є­мо сві­же сло­во від обі­зна­но­го в ба­га­тьох укра­їн­ських тон­ко­щах та не­бай­ду­жо­го до до­лі Укра­ї­ни екс­пер­та. Пев­ною мі­рою мо­же­мо ствер­джу­ва­ти, що ма­є­мо спра­ву не ли­ше з осо­би­стою по­зи­ці­єю. То­му на­да­лі, зі зго­ди автора, дру­ку­є­мо сти­слий ви­клад йо­го пу­блі­чної ле­кції.

Пов­ну вер­сію мо­жна пе­ре­гля­ну­ти за адре­сою: https://www.youtube.com/wa tch?v=9X2X3Y1LIG0&featur e=youtu.be

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.