«Орі­єн­тир для подаль­шої спів­пра­ці»

На­зар­ба­єв і Абе під­пи­са­ли уго­ду про роз­ви­ток стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Для Япо­нії ду­же ва­жли­ві від­но­си­ни з Ка­зах­ста­ном, «який роз­та­шо­ва­ний в цен­трі Єв­ра­зії і має в сво­є­му роз­по­ря­джен­ні ба­га­ті енер­ге­ти­чні ре­сур­си». Про це по­ві­до­мив прем’єр-мі­ністр Япо­нії Сін­дзо Абе в за­яві для пре­си за під­сум­ка­ми пе­ре­го­во­рів з пре­зи­ден­том Ка­зах­ста­ну Нур­сул­та­ном На­зар­ба­є­вим, яка здій­снює офі­цій­ний ві­зит в цю кра­ї­ну. Крім то­го, япон­ський прем’єр під­кре­слив, що кра­ї­ни ті­сно спів­пра­цю­ють і на між­на­ро­дній аре­ні, зокре­ма в рам­ках ООН та в га­лу­зі роз­збро­є­н­ня і не­роз­по­всю­дже­н­ня ядер­ної зброї. «У та­ких умо­вах ме­не на­ди­хає те, що ми під­пи­са­ли спіль­ну япон­сько-ка­зах­стан­ську за­яву, спря­мо­ва­ну на подаль­ший роз­ви­ток стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства між на­ши­ми кра­ї­на­ми. Цей до­ку­мент стане орі­єн­ти­ром для на­шої подаль­шої спів­пра­ці, в то­му чи­слі з пи­тань, які Япо­нія вва­жає ва­жли­ви­ми, а са­ме — по­лі­пше­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Ка­зах­ста­ні, спри­я­н­ня ді­яль­но­сті япон­ських ком­па­ній на те­ри­то­рії Ка­зах­ста­ну, га­ран­ту­ва­н­ня без­пе­ки на мо­рі, про­бле­ма КНДР і ін­ші » , — за­явив Сін­дзо Абе.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.